X
GO
13apr

Redno spremljanje telesnega in gibalnega razvoja najmlajših

Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za Ciciban, najstarejšo in najuglednejšo revijo za otroke prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, pripravila prispevek o meritvah za športnovzgojni karton. Starši in učitelji, uporabite ga za seznanjanje otrok o pomenu redne spremljave telesnega in gibalnega razvoja. V dogovoru z uredništvom Cicibana ga objavljamo tudi v SLOfit nasvetu.

Katarina Bizjak Slanič1, Gregor Jurak2, Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Revija Ciciban je najbolj prepoznavna in največkrat nagrajena revija, ki pokriva različna področja in obdobja otrokovega razvoja med 6. in 8. letom starosti. Tako vsak mesec prijazno vabi k branju s kakovostno književnostjo najboljših avtorjev, poljudnimi besedili in zanimivimi nalogami s področja naravoslovja, tehnike, umetnosti, športa ... Otroka spodbuja k samostojnemu reševanju različnih nalog, tako da ga usmerja k pozornemu opazovanju, logičnemu sklepanju, jezikovnemu izražanju, urjenju različnih predstav, oblikovanju čuta za estetiko videnega in slišanega ter pridobivanju socialnih veščin. Otrok se uči mimogrede in tako usvaja pomembne spretnosti in veščine. Seveda pa je domišljen didaktični del, ki ga pripravljajo priznani strokovnjaki, v pomoč tudi razrednim učiteljem in vsem drugim, ki sodelujejo pri vpetosti revije v institucionalno ter domače učenje in igro.

Uredništvo revije Ciciban že več kot 25 let skrbi tudi za ozaveščanje o pomenu gibanja otrok, vendar so bili do zdaj prispevki občasni. Prav letošnje leto pa so posvetili posebno pozornost tudi gibalnemu razvoju otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. S športno pedagoginjo Katarino Bizjak Slanič v vsaki številki nagovarjajo otroke, njihove starše in vse, ki poučujejo predmet šport, k »miganju«. Z dovoljenjem uredništva bomo te izjemno kakovostne in zanimive prispevke objavili tudi kot SLOfit nasvete. Vabimo pa vas, da v reviji poiščete še druge prispevke, ki nagovarjajo otroke k branju ter različnim dejavnostim, s katerimi skrbimo za njihov celostni razvoj.

V Sloveniji že od leta 1986 sistematično spremljamo telesni in gibalni razvoj otrok in  mladostnikov1. Meritve treh telesnih značilnosti in osmih gibalnih sposobnosti potekajo v šolah meseca aprila. Zbrane podatke tistih merjencev, za katere so starši podali pisno soglasje (v osnovnih šolah je to okrog 95 % vseh učencev) obdelajo v Laboratoriju za telesni in gibalni razvoj Fakultete za šport. Otroci in njihovi straši dobijo povratne informacije v istem šolskem letu. Tako lahko vidijo, kje se otrok nahaja glede na povprečje slovenskih vrstnikov istega spola in enake starosti, hkrati pa tudi spremembe glede na meritve prejšnjih let. Tako lahko otrok in njegovi starši spremljajo telesni in gibalni razvoj skozi celotno obdobje šolanja. Novi pristopi raziskovalcev Fakultete za šport glede obdelave podatkov in posredovanja povratnih informacij pa omogočajo staršem, seveda ob njihovem soglasju, vpogled v otrokove podatke prek vstopne točke portala Moj SLOfit kadar koli in od koder koli, podatki pa se tako trajno hranijo na posebnem spletnem mestu. Vsak podatek prikazuje ne le stanje otroka in spremembe v razvoju glede na predhodno leto, ampak opozarja tudi na morebitno zdravstveno tveganje. Novost, ki jo pripravljajo za letošnje leto, je tudi možnost vseživljenjskega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja posameznika. Starši, ki imajo svoje osebne športnovzgojne kartone doma, bodo lahko vnesli svoje podatke in jih primerjali s podatki svojih otrok, kar je lahko še posebej zanimivo. Hkrati pa se bodo lahko tudi izmerili z nekaterimi merskimi nalogami in tako spremljali svojo telesno pripravljenosti tudi v odraslosti.

Ker je zelo pomembno, da tudi otroci spoznajo pomen gibanja in redne spremljave telesne pripravljenosti, predstavljamo prispevek Katarine Bizjak Slanič, objavljen v aprilski številki revije Ciciban v rubriki Razmigaj se! Z njim otroka na prijazen in preprost način spoznamo s spremljavo njegovega telesnega in gibalnega razvoja, pripomočki, s katerimi učitelji izmerijo njegovo telesno višino, maso in količino podkožnega maščevja, z gibalnimi sposobnostmi in različnimi dejavnostmi, s katerimi jih razvija. Skozi didaktično igro povezovanja prikazanih dejavnosti in sposobnosti pa ozavešča tudi pojme, s katerimi se srečuje pri predmetu šport. Učitelji, uporabite gradivo za seznanjanje učencev o meritvah, starši pa se obrnite na učitelje in jih povprašajte, kako se vključiti v nadgradnjo športnovzgojnega kartona Moj SLOfit. Več o tem si lahko preberete tudi na https://www.slofit.org/solar/moj-slofit.

Viri:
1Kovač, M. idr. (2011). Športnovzgojni karton. Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. Pridobljeno iz: https://www.slofit.org/Portals/0/Vsebina/Knjiga-Sportnovzgojni-karton-2011.pdf 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač