X

Laboratorij ponuja uporabnikom različne storitve

Individualno svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju otroka ali mladostnika.

Osnova za individualno svetovanje je poglobljena analiza SLOfit meritev. Glede na želje oz. potrebe, kot so določene zdravstvene posebnosti, športna nadarjenost ali zgolj dodatne informacije, lahko diagnostično analizo razširimo še z drugimi meritvami:

  • dodatnimi gibalnimi merskimi nalogami (npr. za podrobnejše diagnosticiranje katere od gibalnih sposobnosti, za ugotavljanje športne nadarjenosti),
  • dodatnimi meritvami antropometričnih značilnosti (da se ugotovijo podrobnejše telesne značilnosti, npr. sestava telesa, porazdelitev maščobne mase, obsegi, razmerja med dolžinami posameznih delov telesa; vse to vpliva na gibalno učinkovitost ali pa nam lahko nakaže možnosti dodatnih tveganj pri treniranju določenih športov),
  • meritve funkcionalnih obremenitev (npr. merjenje privzema kisika pri submaksimalnem naporu),
  • merjenji gibalnih vzorcev in porabe energije (večdnevno 24-urno spremljanje gibalne dejavnosti z večsenzornimi merilniki),
  • vprašalniki o psiholoških in socioloških dimenzijah (npr. o samopodobi otroka, njegovi motivaciji za gibalno dejavnost, odnosih z vrstniki).

Če vas individualno svetovanje zanima, si poglejte primer tovrstne obravnave in se prijavite na individualno svetovanje.

Predavanja in delavnice o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladostnikov

Šola lahko za starše in za učiteljski zbor organizira različna predavanja za boljše razumevanje telesnega in gibalnega razvoja svojih šolarjev ter snovanje ukrepov za izboljšanje slabosti.


Predavanja

Na podlagi analiz vsakoletnih SLOfit meritev in izsledkov drugih študij šolam ponujamo naslednja 2-urna predavanja, ki jih izvajajo izkušeni raziskovalci in predavatelji SLOfit ekipe.

SO NAŠI OTROCI RES VSE SLABŠE TELESNO PRIPRAVLJENI?

V tem predavanju predstavljamo, kakšne so posledice sprememb v življenjskih slogih otrok posameznega šolskega okoliša na njihov telesni in gibalni razvoj. Pri tem predstavimo tudi konkretne medgeneracijske analize posamične šole v primerjavi s slovenskim povprečjem in regijo, v kateri se nahaja. Starši lahko dobijo tudi odgovore o telesnem in gibalnem razvoju njihovih otrok ter pridobivanju ustreznih gibalnih navad.

KAKO POVEČATI GIBALNO DEJAVNOST OTROK V ŠOLI?

Otroci dnevno preživijo največ svojega časa v šoli. V tem predavanju na primeru dobrih praks iz Slovenije in tujine predstavljamo možnosti za povečanje gibalne dejavnosti v šolskem prostoru: dejaven prihod v šolo, rekreativni odmor, minuto za zdravje, pouk skozi gibalno dejavnost, dopolnilni pouk za povečanje telesnih zmogljivosti idr. Predavanja so zelo aktualna. Poudarjajo pomembnost gibanja in telesne zmogljivosti otrok za njihovo telesno in duševno zdravje, pa tudi boljšo učno uspešnost.

POVEZOVANJE ŠOLE IN ZDRAVNIKA ZA ZBOLJŠANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI OTROK

Predstavili vam bomo, kako vzpostaviti sodelovanje šole in zdravnika z namenom zboljšanja telesnih zmogljivosti otrok, naše izkušnje povezovanja Zdravstvenega doma Vrhnika z lokalnimi šolami in dobre prakse iz projekta Uživajmo v zdravju.

Delavnice za reševanje konkretnih vprašanj

Šolam ponujamo tudi naslednje delavnice, kjer skupaj z udeleženci - starši, učitelji, odgovornimi v lokalni skupnosti - rešujemo konkretna vprašanja. Delavnice trajajo od 2 do 3 ure.

KAKO SI RAZLAGATI OTROKOVE SLOfit REZULTATE?

Udeleženci na delavnici spoznajo merske naloge SLOfit in pomen posameznih rezultatov z vidika telesnega in gibalnega razvoja otroka ter njihove zdravstvene ogroženosti. Starši lahko na delavnici z našo pomočjo analizirajo otrokov osebni športnovzgojni karton. Zaradi individualnega pristopa je lahko na eni delavnici največ 20 udeležencev.

MINUTA ZA ZDRAVJE

Na delavnici prestavljamo, kako izpeljati nekajminutne gibalno dejavne prekinitve pouka in pa tudi drugih sedečih dejavnosti. Udeleženci bodo spoznali didaktična izhodišča in primere nekaterih gibalnih nalog v omejenem prostoru, kot je npr. učilnica ali pisarna. Delavnica je zelo aktualna tako za otroke kot tudi za odrasle, zaradi vse bolj sedečega načina življenja. Število udeležencev na delavnici je zaradi organizacije vadbe omejeno na 30.

POSODOBITEV ŠOLSKEGA IGRIŠČA

Šolsko igrišče je najpomembnejša površina za spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v šoli. Skupaj z udeleženci te delavnice bomo iz uporabniškega vidika postavili ustrezna izhodišča za ureditev šolskega igrišča glede na posebnosti šole in njenega okoliša.

POSODOBITEV TELOVADNICE

Šolska telovadnica je večkrat najpomembnejši zaprti vadbeni prostor v določenem kraju ali naselju. Kar nekaj telovadnic je bilo zgrajenih pred več kot 20 leti, zato so tehnološko in energetsko zastarele ter potrebujejo prenovo. Za šole, ki razmišljajo o posodobitvi telovadnice, izvajamo delavnico, na kateri skupaj z udeleženci iščemo ustrezne rešitve za prenovo.


Kontaktirajte nas, če želite, da SLOfit ekipa pripravi predavanje ali delavnico na vaši šoli.
Pri tem pa ne pozabite na dogodek povabiti še starše in lokalno skupnost.

Letno zbiranje in obdelava podatkov SLOfit

Za pristojno ministrstvo pripravljamo letne analize, ki omogočajo ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in dijakov na nacionalni ravni. Tovrstne analize so strokovna pomoč pri oblikovanju strategije razvoja šolske in zunajšolske športne vzgoje.

Na podlagi tovrstnih analiz so člani SLOfit ekipe v preteklosti že večkrat predlagali različne ukrepe (npr. intervencijski programi na razredni stopnji – Zdrav življenjski slog, neobvezni izbirni predmet Šport v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, intervencijski program v srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter fakultetah – Mladi za mlade).