X

Želimo si, da bi ljudje čim bolje uporabljali svoje SLOfit podatke za načrtovanje vadbenih programov

Z razvojem aplikacije Moj SLOfit in merskih nalog v odrasli dobi smo že bližje našemu cilju, da SLOfit čim bolj približamo vsem Slovencem. Verjamemo, da bo imel v prihodnosti že višjo uporabno vrednost za vse starostne skupine.

Ključne točke vizije razvoja:

  • Povezovanje SLOfit podatkov otrok in njihovih staršev ter vpogled v te podatke šolarjem in staršem (ter izbranim zdravnikom) z aplikacijo Moj SLOfit. S tem bi lahko starši in šolarji neposredno primerjali svoj telesni in gibalni razvoj.
  • Izdelava napovedovalnih modelov (kako bo brez intervencij potekal razvoj otroka v prihodnjih letih), s katerimi bi lahko hitreje odkrivali otroke z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju ter potencialnimi zdravstvenimi tveganji in tudi ustrezno intervenirali, a določali tudi gibalno nadarjenost.
  • Vseživljenjsko spremljanje telesnih zmogljivosti s SLOfit. Po vzoru ŠVK je mogoče izpeljati meritve tudi za predšolsko obdobje. S takšnim pristopom bi omogočili spremljavo telesnega in gibalnega razvoja skozi  vse življenje.
  • Uporaba SLOfit podatkov za načrtovanje vadbenih programov. V sodelovanju s športnimi strokovnjaki (učitelji, kineziologi, trenerji) v različnih okoljih (šolah, športnih društvih, zasebnikih, zdravstvenih organizacijah), ki bi pravilno vrednotili rezultate meritev in bi oblikovali individualni vadbeni program glede na telesne in gibalne značilnosti otrok ali odraslih.
  • SLOfit poročilo kot spričevalo o telesni zmogljivosti posameznika (za delodajalca, zavarovalnico, šolo).
  • V sodelovanju s slovenskimi podjetji razvoj novih merilnih naprav, ki bodo povečale natančnost zajema podatkov in zmanjšale obremenitve učiteljev.
  • V sodelovanju z OKS-ZŠZ nameravamo vzpostaviti prepoznavanje športne nadarjenosti in povezave šolskega in športnega okolja ter s tem prispevati k razvoju gibalno nadarjenih otrok. Nadaljnja perspektiva te smeri razvoja je diagnostični center, kjer bi lahko zainteresirana javnost preverila svoje potenciale za vrhunske športne dosežke tudi s širšim naborom merskih nalog.