X

Navodila za izpeljavo in administracija Moj SLOfit

V vsaki šoli ravnatelj določi koordinatorja za ŠVK – učitelja športne vzgoje, ki poskrbi za vsakoletno pridobivanje soglasij, organizacijo meritev, pošiljanje podatkov na Fakulteto za šport in izročitev osebnih kartonov devetošolcem. Pri izpeljavi pa seveda sodelujejo tudi ostali učitelji športne vzgoje in učitelji razrednega pouka. 

Šole, ki se vključijo v SLOfit, določijo šolskega administratorja in njegovega namestnika. Ko ta pridobita administratorske pravice, določita učitelje, ki imajo vpogled v ŠVK podatke otrok. Učitelji vnašajo in čistijo ŠVK podatke. 

ORGANIZACIJA MERITEV ŠVK

Video

NAVODILA ZA IZPELJAVO ŠVK

Tukaj lahko brezplačno dostopate do knjige Športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011), kjer so opisana vsa navodila za izpeljavo ŠVK sistema:

 • podroben opis merskih nalog,
 • najpogostejše napake pri izvajanju,
 • vse o organizaciji meritev,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • primere, kako na podlagi SLOfit rezultatov načrtovati vadbene programe.

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ OBSEGA ADMINISTRACIJA Moj SLOfit NA ŠOLI?

A) Zbiranje soglasij za ŠVK

OSNOVNA ŠOLA

 • Soglasja staršev je potrebno zbrati v 1. razredu za celotno trajanje šolanja. 
 • Priporočamo, da soglasja pridobite ob začetku šolskega leta.
 • Vsako leto povabite starše osnovnošolcev, ki svojega otroka niso vključili v meritve ob začetku šolanja, da to storijo v kasnejših letih.

 

SREDNJA ŠOLA

 • Soglasja staršev dijakov oz. polnoletnih dijakov se lahko zberejo v prvem letniku srednje šole za celotno trajanje šolanja.
 • Priporočamo, da soglasja pridobite ob začetku šolskega leta.
 • Vsako leto povabite starše, ki svojega mladostnika niso vključili v meritve ob začetku šolanja, oz. polnoletne dijake, da to storijo v kasnejših letih.
B) Hranjenje ŠVK soglasij

Zbrana soglasja mora šola hraniti ves čas šolanja, ne glede na to, ali je soglasje pozitivno ali negativno. Starši učencev v OŠ lahko soglasje kadarkoli tudi prekličejo. V OŠ šola soglasje za učenca uniči eno leto po tem, ko učenec zaključi šolanje, v SŠ pa se soglasja hranijo trajno.

 

C) Vodenje ŠVK osebnih kartonov

Vsak učenec ali dijak ima svoj osebni karton, v katerega se vsako leto vpisujejo rezultati meritev SLOfit. Te kartone je treba hraniti v ognjevarni omari ločeno po oddelkih.

V času meritev učitelji osebne kartone razdelite učencem ali dijakom, na vsaki merilni postaji pa se vpiše dosežen rezultat v tistem šolskem letu.

Po izvedenih vpisih rezultatov za posamezno leto učitelji vsak osebni karton ožigosate in podpišete, s čimer jamčite za verodostojnost podatkov.

  

Ko šola s Fakultete za šport prejme obdelane podatke na zbirniku, učenci oz. dijaki na uri športne vzgoje vpišejo centilne vrednosti svojih rezultatov na hrbtno stran osebnega kartona.

Osebni karton je uradni dokument, ki ga lahko kupi le šola v centrali DZS – obrazec 1,31. Za namen spremljanja podatkov s centilnimi vrednostmi smo pripravili tudi SLOfit osebni karton.

V OŠ ima vsak otrok dva osebna kartona, v SŠ pa enega.

Ob zaključku šolanja mora šola učencu ali dijaku izročiti njegov osebni karton. Priporočamo izročitev skupaj s spričevalom. Ob prepisu učenca ali dijaka na drugo šolo mora šola poskrbeti tudi za prenos osebnega kartona na novo šolo.

D) Vodenje zbirnikov podatkov

PO NOVEM SISTEMU 

Šole, ki so prešle na Moj SLOfit, po izvedenih meritvah opravijo proceduro čiščenja podatkov znotraj aplikacije ter  posredujejo podatke na Fakulteto za šport. Do svojih podatkov lahko dostopajo z aplikacijo. Po koncu šolanja posameznega šolarja ali v primeru, da šolar oz. njegovi starši ne soglašajo več z obdelavo ŠVK podatkov, se podatki šolarja anonimizirajo. Tako ima šola še vedno vpogled v agregirane anonimizirane podatke, ki ji omogočajo analizo medgeneracijskih trendov šole.

Po tem sistemu so šolam na voljo povratne informacije o ŠVK takoj po izvedenem čiščenju.  S spletno aplikacijo dobijo šolsko poročilo o telesni zmogljivosti, ki vključuje:

 • stanje telesnega fitnesa posameznih oddelkov v tekočem letu
  • ovrednoten telesni fitnes posameznih šolarjev v oddelku,
  • profil telesne zmogljivosti oddelka,
  • prikaz deleža nizko gibano učinkovitih / zdravstveno ogroženih v oddelku.
 • povzetek stanja telesnega fitnesa po oddelkih 
  • povprečni centili ŠVK mer v oddelku,
  • deleža nizko gibano učinkovitih / zdravstveno ogroženih v oddelku.
 • stanje telesne zmogljivosti na šoli   
  • deleža nizko gibano učinkovitih / zdravstveno ogroženih na šoli,
  • indeks telesne zmogljivosti po oddelkih,
  • spremembe telesne zmogljivosti šole v 9-ih letih.

Takšna analiza daje šolam med drugim tudi možnosti za lažje povezovanje z zdravstvom pri zmanjševanju števila zdravstveno ogroženih šolarjev.

PO STAREM SISTEMU 

Šole, ki še niso prešle na Moj SLOfit, po izvedenih meritvah učitelji poskrbijo za vnos podatkov iz osebnih kartonov na zbirnike, ki so lahko v elektronski tabelarni obliki ali v obliki spletne zbirke (npr. v sistemu e-asistent ali LoPolis). Zbirniki se izpolnijo za vsak oddelek posebej in jih je treba v obliki zgoščenke poslati na Fakulteto za šport na naslov:

Fakulteta za šport
- Zaupno SLOfit -
Gortanova 22
1000 Ljubljana.

  

​Zbirnike je mogoče poslati tudi po elektronski pošti na naslov: gregor.starc@fsp.uni-lj.si. V tem primeru je treba datoteke zaščititi z geslom. Šole, ki še ne uporabljajo Moj SLOfit, s Fakulteto za šport podpišejo. Pogodbo o informacijsko tehnični podpori obdelave osebnih podatkov v zbirki ŠVK. Vzorec pogodbe za osnovne šole in ​srednje šole.

V OŠ mora šola zbirnik posameznega oddelka uničiti eno leto po tem, ko je ta oddelek zaključil šolo, v SŠ pa se zbirniki hranijo trajno.