X

Merske naloge

Na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji vsako leto aprila potekajo ŠVK meritve, ki so že od leta 1981 sestavljene iz enakih merskih nalog. Od leta 2021 pa različni izvajalci širom Slovenije ponujajo tudi meritve SLOfit odrasli.

  MERSKA NALOGA OPIS ŠOLAR ŠTUDENT
TELESNE MERE Telesna višina dolžinska razsežnost telesa + +
Telesna masa voluminozna razsežnost telesa + +
Kožna guba tricepsa ocena perifernega maščevja + +
Obseg pasu podatek o kopičenju maščobe - +
Indeks telesne mase ocena maščobne mase + +
Z ZDRAVJEM POVEZAN FITNES Tek na 600 metrov aerobna moč + -
20m stopnjevalni tek aerobna moč - +
Dviganje trupa moč in vzdržljivost trupa + +
Predklon stoje gibljivost spodnjega dela hrbta in nog + +
Vesa v zgibi moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča + +
Z GIBALNO UČINKOVITOSTJO POVEZAN FITNES Dotikanje plošč z roko hitrost rok + +
Skok v daljino z mesta eksplozivna moč + +
Premagovanje ovir nazaj koordinacija telesa + +
Tek na 60 metrov šprinterska hitrost + -
  Indeks gibalne učinkovitosti povprečje standardiziranih vrednosti vseh gibalnih merskih nalog + -

Telesni razvoj v sistemu SLOfit spremljamo s telesno rastjo, ki jo opredeljujejo telesna višina, telesna masa in kožna guba nadlahti. Iz telesne višine in telesne mase izračunamo indeks telesne mase (ITM), ki se uporablja za ocenjevanje stanja prehranjenosti. Glede na ITM lahko posameznike v grobem razvrstimo v različne razrede prehranjenosti: podhranjenost, normalna prehranjenost, preddebelost in debelost. Kožna guba nadlahti pa je antropometrijski kazalnik porazdelitve perifernega maščevja. Največjim zdravstvenim tveganjem so izpostavljeni otroci, ki imajo ob visokem ITM tudi veliko kožno gubo. V odrasli dobi kot kazalnik maščevja spremljamo obseg trebuha, saj ta v tem obdobju bolje opredeljuje tveganje, ki izhaja iz povečane količine maščevja.

Gibalni razvoj v sistemu SLOfit spremljamo prek razvoja različnih gibalnih sposobnosti. Kazalniki z zdravjem povezanega fitnesa so aerobna moč, mišična moč, mišična vzdržljivost in gibljivost. Z visoko razvitimi aerobnimi sposobnostmi zmanjšujemo tveganje srčnih obolenj, diabetesa in kapi, ustrezno razvite gibljivost, mišična moč in mišična vzdržljivost pa so pomembne za preprečevanje poškodb, saj omogočajo ustrezno telesno držo in celotno delovanje telesa. Hitrost, eksplozivna moč in koordinacija telesa so kazalniki z gibalno učinkovitostjo povezanega fitnesa in jih ne moremo neposredno povezovati z zmanjšanjem tveganja srčno-žilnih in presnovnih bolezni, imajo pa izjemno zaščitno funkcijo, saj nam omogočajo hiter in usklajen odziv v primeru premagovanja nepričakovanih ovir med gibanjem in pri padcih, pri ponavljajočih se gibalnih vzorcih med delom pa nam omogočajo bolj usklajeno gibanje, ki manj obremenjuje sklepe in na ta način zmanjšuje tveganje kroničnih obrab.

Gibalne sposobnosti na osnovnih in srednjih šolah merimo z 8 gibalnimi nalogami: dotikanje plošč z roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 m in 600 m. Na podlagi rezultatov teh merskih nalog pri vsakem posamezniku določimo indeks gibalne učinkovitosti, ki nam pove položaj v primerjavi s populacijo.

Podrobnejši opis ŠVK merskih nalog najdete na tej povezavi, SLOfit odrasli pa tukaj.

Zakaj vsako leto enake merske naloge?

Merske naloge v ŠVK so  v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju enake. Tako lahko  posameznikove rezultate o telesnem in gibalnem razvoju primerjamo vse od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno, s pomočjo več študij skozi večletno pilotno in eksperimentalno izvedbo. Tako imajo izbrane naloge ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.

Posebnosti meritev SLOfit odrasli

V letu 2021 smo poskusno izpeljali tudi prve meritve SLOfit odrasli. Sklop merskih nalog je pri teh nekoliko drugačen od ŠVK, vendar pokrivajo iste sestavine telesne zmogljivosti. Merske naloge so tako primernejše za to starostno skupino, vendar so še vedno dobro primerljive s predhodnimi ŠVK meritvami.

Mladi odrasli do 30 let lahko izvajajo tudi vse merske naloge ŠVK, v kolikor to ponuja izvajalec. Tako lahko rezultate neposredno primerjajo s šolskim obdobjem. Izvajalci pa lahko nudijo določene ŠVK meritve, ki so za to starostno skupino dovolj varne (podrobneje v priročniku za izvajalce SLOfit odrasli) tudi vse do 65. leta starosti merjencev.

Starejši od 65. let lahko ob predhodnem pozitivnem preizkusu s presejalnimi nalogami izvajajo nekaj merskih nalog SLOfit odrasli brez zadržkov (označeno v preglednici s +), druge pa ob predhodnem ustreznem poizkusu. V prihodnje načrtujemo nadgradnjo za starejše še s kakšno dodatno mersko nalogo.

Podrobnejši opis merskih nalog SLOfit odrasli je na tej povezavi.