X

Nadaljevanje bogate raziskovalne dediščine

Raziskovalna ekipa SLOfit nadaljuje bogato raziskovalno dediščino na področju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine, ki so jo vzpostavili vizionarski raziskovalci na Fakulteti za šport že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Dve ključni študiji, ki ju izvaja SLOfit skupina, sta:

  • SLOfit, ki nam omogoča medgeneracijske primerjave 11-ih SLOfit spremenljivk vse od leta 1987 in longitudinalno spremljanje telesnega in gibalnega razvoja kohort starosti 6-18 let​,
  • Študija ARTOS, ki se izvaja od leta 1970 vsakih deset let (1983, 1993-94, 2003-04, 2013-14) na istih šolah na reprezentativnem vzorcu okoli 4500 otrok in mladostnikov med 6. in 19. letom starosti in preučuje povezanost telesnega, gibalnega in psihosocialnega razvoja z življenjskimi slogi otrok in mladine ter medgeneracijske spremembe v teh odnosih.

Naša raziskovalna ekipa sodeluje še v številnih drugih raziskavah in preučuje različne vidike, ki vplivajo na gibalno dejavnost otrok in mladine:

  • kompetence učiteljev športne vzgoje,
  • opravičevanje od pouka športne vzgoje,
  • športno nadarjeni v slovenskem izobraževalnem sistemu,
  • športna dejavnost otrok in mladine med poletnimi počitnicami,
  • okoljski dejavniki gibalne dejavnosti osnovnošolcev,
  • uporabniški vidiki šolskih športnih dvoran,
  • povezanost samopodobe in telesnih zmogljivosti otrok in mladine.

Člani SLOfit ekipe

SLOfit ekipo sestavljajo mednarodno uveljavljeni raziskovalci iz Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani, Zavoda Fitlab in Kineziološke fakultete na Univerzi v Zagrebu.

Skrbniki sistema SLOfit so: izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, doc. dr. Bojan Leskošek in prof. dr. Gregor Jurak.


Gregor Jurak

prof. dr. Gregor Jurak

gregor.jurak@fsp.uni-lj.si

Je vodja raziskovalne skupine SLOfit, redni profesor na Univerzi v Ljubljani in nosilec več predmetov na Fakulteti za šport. Raziskovalno se ukvarja s telesno zmogljivostjo, gibalnim vedenjem otrok, njihovim telesnim in gibalnim razvojem ter umeščanjem spoznanj o tem v didaktiko športne vzgoje in menedžment v športu. Je avtor več kot 130 znanstvenih člankov z omenjenih področij, kar nekaj od njih v najbolj prestižnih znanstvenih revijah. Dr. Jurak ima tudi bogate izkušnje z vodenjem več evropskih in nacionalnih projektov. Trenutno vodi evropsko mrežo raziskovalcev na področju spremljanja telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov (www.fitbackeurope.eu) in evropski projekt FitBack4Literacy. Poleg tega ima izkušnje delovanja v različnih delih slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema (trenutno je član strokovnega sveta za splošno izobraževanje), športa (nekdanji član strokovnega sveta za šport, več strokovnih odborov OKS-ZŠZ) in preventivnega zdravstvenega sistema (sodelovanje z NIJZ) ter je povezan z uveljavljanjem nekaterih sistemskih rešitev v slovenski družbi: je so-skrbnik informacijske infrastrukture SLOfit, prvi avtor aktualnega nacionalnega programa športa, soavtor modela sodelovanja zdravstva, šolstva in lokalne skupnosti pri obravnavi otrok z debelostjo in/ali slabo gibalno učinkovitostjo, vzpostavil je poslovodenje Fundacije za šport, sodeloval pri informacijskih rešitvah v športu in pri vzpostavitvi sistema učenja plavanja. Mednarodno je dejaven tudi v evropskem znanstvenem svetu za športno vzgojo (CEREPS), evropski mreži raziskovalcev determinant telesne dejavnosti (DE-PASS) in ekspertni skupini Evropske komisije za statistiko v športu in svetovnem združenju športnih pedagogov (FIEPS). 


Gregor Starc

prof. dr. Gregor Starc

gregor.starc@fsp.uni-lj.si

Je redni profesor na Fakulteti za šport, kjer predava predmete Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine in Antropološki temelji športa in športne vzgoje, sodeluje pa tudi pri izvedbi drugih predmetov in deluje kot vodja Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja. Je vodja nacionalnega sistema ŠVK v mednarodnem prostoru pa deluje kot svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije na področju debelosti in telesne dejavnosti otrok. Raziskovalno povezuje področji socialne in fizične antropologije, največ pa se ukvarja s proučevanjem družbenih, kulturnih in bioloških determinant telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine.


Marjeta Kovač

prof. dr. Marjeta Kovač

marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si

Redna profesorica na Fakulteti za šport, predstojnica Oddelka za športno vzgojo, predavateljica na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju (predmeti s področja didaktike športne vzgoje). Je prva avtorica veljavnih učnih načrtov za šport/športno vzgojo v osnovni in srednji šoli, članica strokovnega sveta za splošno izobraževanje in strokovnega sveta za šport pri vladi RS, članica IO Zveze društev športnih pedagogov Slovenije. Raziskovalno se ukvarja telesnim in gibalnim razvojem otrok in vplivom na njihovim življenjski slog, kompetencami vzgojiteljic in učiteljev na področju športne vzgoje, zdravstvenimi težavami učiteljev športne vzgoje, didaktičnimi pojavi in nekaterimi vidiki športnega managementa. Sodelovala je pri pripravi različnih strateških dokumentov na področju športa (nacionalni program športa, zakonodaja na področju špota) in športne vzgoje (učni načrti, model zunanjega preverjanja znanja iz športne vzgoje, sistemske rešitve za prostočasne športne programe, šolska športna tekmovanja in učenje plavanja) tako doma kot v tujini (svet Evrope, UNESCO, FIEP).


Bojan Leskošek

doc. dr. Bojan Leskošek

bojan.leskosek@fsp.uni-lj.si

Docent na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer predava statistiko in metodologijo raziskovanja. V projektih ŠVK (in SLOfit) sodeluje že od začetka 80. let prejšnjega stoletja, najprej kot programer in vodja računalniške obdelave podatkov, kasneje pa kot svetovalec pri vsebinskih, zlasti statističnih vprašanjih.


Vedrana Sember

doc. dr. Vedrana Sember

vedrana.sember@fsp.uni-lj.si

Dr. Vedrana Sember je doktorirala na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in je na Fakulteti za šport zaposlena kot raziskovalka in asistentka na predmetu Didaktike. Doktorirala je s področja gibalne aktivnosti, fitnesa, zdravja in učnega uspeha otrok. Leta 2015 je pričela s sodelovanjem na mednarodnem projektu Active Healthy Kids, kjer je tudi leta 2016 zastopala Slovenijo na mednarodni znanstveni konferenci v Bangkoku. Raziskovalno se ukvarja s telesnim in gibalnim razvojem otrok ter njihovo gibalno aktivnostjo. 


Maroje Sorić

izr. prof. dr. Maroje Sorić

maroje.soric@kif.hr

Docent na Kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na povezanost telesne dejavnosti, fitnesa in zdravja, še posebej pri otrocih in adolescentih. V okviru tega področja je objavil niz mednarodno opaznih znanstvenih del in imel številna vabljena predavanja. Njegovo sodelovanje v raziskovalni ekipi SLOfit traja več kot 10 let in se kaže v številnih skupnih raziskovalnih delih. Je tudi eden od avtorjev nacionalnega Akcijskega načrta za preprečevanje in zmanjšanje prekomerne telesne teže v Republiki Hrvaški 2007-2010.


Neja Markelj

asist. dr. Neja Markelj, prof. šp. vzg.

neja.markelj@fsp.uni-lj.si

Dr. Neja Markelj je doktorirala je na Filozofski fakulteti na Oddelku za pedagogiko s področja mednarodnih raziskav znanja. Zaposlena je na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani kot asistentka na predmetu Didaktika športne vzgoje, pred tem pa je več kot 10 let poučevala športno vzgojo v srednji šoli. Raziskovalno jo zanima presek področij pedagogike, didaktike in psihologije. 


Jerneja Premelč

doc. dr. Jerneja Premelč

jerneja.premelc@fsp.uni-lj.si

Doc. dr. Jerneja Premelč več let sodeluje pri pedagoškem procesu na predmetih Ples in Aerobika na Fakulteti za šport. Objavila je več člankov s področja zanesljivosti in veljavnosti sodniškega sistema, analize nastopa v športnem plesu, športnih poškodb in vadb za zdravje. Je podpredsednica društva Utrip - društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom in vodi skupinske vadbe za odrasle in mladostnike. Ekipi Slofit se je pridružila leta 2021, kjer sodeluje na različni raziskovalnih projektih.


Rok Blagus

doc. dr. Rok Blagus, univ. dipl. ekon.

rok.blagus@fsp.uni-lj.si

Izredni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z razvojem statistične metodologije, predvsem na področju napovedovanja redkih dogodkov in analize visoko-razsežnih podatkov. Je član metodološkega sveta na Statističnem uradu RS.


Kaja Meh

asist. Kaja Meh, mag. psih.

kaja.meh@fsp.uni-lj.si

Raziskovalka in doktorska študentka na Fakulteti za šport. Je magistra psihologije, magistrirala je s področja športne psihologije in dvojne kariere športnikov. Ekipi se je pridružila leta 2018 in aktivno sodeluje pri projektih EUPASMOS in SLOfit.


Žan Luca Potočnik

asist. Žan Luca Potočnik, mag. prof. šp. vzg.

zan-luca.potocnik@fsp.uni-lj.si

Mladi raziskovalec, zaposlen na Fakulteti za šport, po izobrazbi prof. šp. vzg.. Diplomiral je iz primerjave merilnikov za spremljanje porabe energije, za magistrsko nalogo pa analiziral longitudinalne spremembe v telesni dejavnosti slovenskih otrok. Na doktorskem študiju raziskuje intervencije na področju telesne dejavnosti. Kot član ekipe SLOfit sodeluje tudi v drugih raziskovalnih projektih vezanih na telesno dejavnost in telesni fitnes otrok.


Jaka Kramaršič

Urška Kereži, uni. dip. filozof in novinar

urska.kerezi@fsp.uni-lj.si

Raziskovalka, zaposlena na Fakulteti za šport, po izobrazbi filozofinja in novinarka, je diplomirala iz zgodovine kulturnih ter družbenih praks nadzorovanja, oblikovanja in discipliniranja telesa, tudi s pomočjo vadbe in športa. Po dveh desetletjih dela v novinarstvu se je januarja 2021 pridružila ekipi SLOfit. Sodeluje pri različnih projektih, predvsem pa skrbi za prepoznavnost in odmevnost njenega dela tako v strokovni kot širši javnosti.


Sara Besal_mala.jpg

asist. Sara Besal, mag. kin.

sara.besal@fsp.uni-lj.si

Sara Besal je magistrirala iz kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani. V raziskovalni nalogi je ugotavljala pojavnost in vrsto poškodb pri ju-jitsu borbah, objavila pa je že nekaj člankov vezanih na športno diagnostiko. Kot asistentka vodi vaje pri izbirnem predmetu Borilne veščine. Je ustanoviteljica Športne akademije Sportac, kjer se ukvarjajo s kondicijsko pripravo športnikov, vadbo po poškodbah in vadbo s posebnimi skupinami. V ekipo SLOfit je kot raziskovalka vključena v različne raziskovalne projekte.


Spela Mikeln.jpg

asist. Špela Mikeln, mag. prof.šp.vzg

spela.mikeln@fsp.uni-lj.si

Mag. prof. šp. vzgoje Špela Mikeln je zaposlena na Fakulteti za šport znotraj Inštituta za kineziologijo kot raziskovalka v raziskovalni ekipi SLOfit. Sodeluje pri različnih projektih, vezanih na telesni in gibalni razvoj otrok in mladine ter njihovo telesno zmogljivost. Magistrirala je s področja telesne priprave umetnostnih kotalkarjev, izobraževanje pa nadaljuje na doktorskem študiju kineziologije na Fakulteti za šport, kjer preučuje vpliv medgeneracijskih sprememb telesne zmogljivosti na telesno dozorevanje otrok in mladostnikov v Sloveniji in po svetu. Je soustanoviteljica Kotalkarskega kluba Zvezda, kjer deluje kot tehnični in kondicijski trener rekreativnega kotalkanja in tekmovalnega umetnostnega kotalkanja.


https://en.slofit.org/Portals/3/Ekipa/Shawnda%20A.%20Morrison_mala.jpg?ver=2023-11-14-100228-310&timestamp=1699953306347

Asst. Prof. Shawnda A. Morrison

morrison@nus.edu.sg

Dr. Shawnda Morrison je fiziologinja klinične vadbe, ki z raziskovalno ekipo SLOfit sodeluje od leta 2015. Njeni glavni raziskovalni interesi obsegajo okoljsko fiziologijo in termoregulacijo. Trenutno je višja raziskovalna sodelavka na Medicinski fakulteti Yong Loo Lin na Nacionalni univerzi v Singapurju kot tehnična vodja projekta z naslovom "Hlajenje Singapurja 2.0", interdisciplinarne pobude, katere cilj je ugotoviti, kako telesna dejavnost v vročini vpliva na ranljive populacije, kot so otroci, odrasli, ki se ne prilagajajo na toploto, in starejši. To delo se izvaja za boljšo individualizacijo globalnih sistemov opozarjanja na toplotno zdravje. Dr. Morrison je certificirana fiziologinja klinične vadbe iz Kanadskega združenja za fiziologijo vadbe in raziskovalka in članica na več mednarodnih pobudah za telesno dejavnost otrok, med drugim: Active Healthy Kids Global Alliance, Outdoor Play Canada, the FitBack Network, and the Global Heat Health Information Network. Njene študije o pasivnem toplotnem stresu in kardiovaskularne obremenitve v vročini so jo pripeljale do tega, da se je zavzela za večjo angažiranost javnega zdravja pri izkoriščanju telesne dejavnosti kot protiukrepa proti podnebnim spremembam, zlasti pri pediatrični populaciji.