X

Zdravnikov komentar o telesnem in gibalnem razvoju je zlata vreden

SLOfit je namenjen tudi uporabi podatkov Športnovzgojnega kartona za čim boljšo zdravstveno obravnavo šolarjev. Ti podatki učitelju omogočajo povezovanje z zdravniki, še posebej pri obravnavi učencev z zdravstvenimi posebnostmi. Z aplikacijo Moj SLOfit smo vzpostavili pogoje za boljše sodelovanje zdravnika z učiteljem športne vzgoje ter s šolarjem in njegovimi starši ter odprli možnost za celosten pristop k zdravju šolarjev.

Ena izmed večjih ovir za bolj učinkovito zmanjševanje tistih zdravstvenih tveganj šolarjev, ki so povezana s prekomerno telesno maso, telesno nedejavnostjo in nizko gibalno učinkovitostjo, je zelo skromno sodelovanje med šolami in zdravstvenimi domovi. To sodelovanje je navadno omejeno na redne sistematske preglede, katerim pa ne sledi ustrezna analiza stanja in usklajevanje ukrepov za izboljšanje stanja.

Ključni pogoj za vpeljavo učinkovitih intervencij na ravni posameznega otroka ali šole je dobra komunikacija med učitelji posamezne šole in pooblaščenimi zdravniki.

To je bil en od razlogov, da smo razvili sistem Moj SLOfit, ki lahko pripomore k reševanju tega problema.

Priporočilo namesto opravičila

Sodelovanje učitelja športne vzgoje in zdravnika je lahko koristno za oba, še najbolj pa za šolarje in njihove starše. Učitelj lahko od zdravnika dobi informacije, kakšne so omejitve otroka pri vadbi v primeru kroničnih ali akutnih zdravstvenih težav in tako lahko od zdravnika dobi priporočilo za pouk športne vzgoje namesto opravičila.

Zdravnik lahko s sodelovanjem spozna možnosti za izboljšanje zdravja otroka, z vpogledom v SLOfit podatke pa lahko dobi popolnejšo sliko o telesnem in gibalnem razvoju otroka. Na podlagi tega lahko svetuje staršem o primerni prehrani, otroka napoti v posebno zdravstveno obravnavopri gibalno nadarjenih otrocih pa staršem svetuje o določenih omejitvah, saj lahko obstajajo zdravstvene omejitve za vključitev v naporne treninge. Pri gibalno nadarjenih otrocih pa svetuje staršem glede določenih omejitev, saj lahko obstajajo zdravstvene omejitve za vključitev v naporne treninge.

Zdravnik lahko dostopa do šolarjevih SLOfit podatkov, če mu starši oz. mladostnik omogočijo dostop do njih z aplikacije Moj SLOfit ali mu sami prinesejo izpis rezultatov ŠVK meritev, za katerega zaprosijo na šoli. ali pa mu sami prinesejo izpis rezultatov ŠVK meritev, za katerega zaprosijo na šoli.

Prednosti uporabe SLOfit podatkov pri zdravnikovem delu

Zdravnik lahko dostopa do šolarjevih ŠVK podatkov, če so starši registrirani uporabniki aplikacije Moj SLOfit in zdravniku z aplikacijo omogočijo vpogled v podatke šolarja. Če niso uporabniki aplikacije Moj SLOfit, mu lahko prinesejo izpis rezultatov ŠVK meritev

 
Popolnejša informacija o razvoju otroka

Z vpogledom v SLOfit podatke dobi zdravnik popolnejšo sliko o telesnem in gibalnem razvoju otroka, saj podatki vključujejo vsakoletno zbirko vseh ŠVK meritev ter morebitnih drugih meritev (npr. o gibalnih dejavnostih najstnikov), ki omogočajo bolj celostno zdravstveno obravnavo.
Analiza vsebuje podatke o položaju posameznika v slovenski populaciji otrok pri posamezni merski nalogi ŠVK ter zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njegovih rezultatov.

 

Osnova za vadbena priporočila v primeru zdravstvenih težav

Podatki o telesnem in gibalnem razvoju zdravniku omogočajo, da v primeru kroničnih zdravstvenih težav presodi, kakšne so omejitve otroka pri vadbi in namesto opravičila otroku pripravi priporočilo za pouk športne vzgoje (npr. vadba po rehabilitaciji poškodbe, posebna vadba za pravilno telesno držo), v katerem so zapisane omejitve, pa tudi priporočila z vidika vrste in intenzivnosti obremenitve. To velja tudi v primeru akutnih težav.

Skupnostni pristop pri obravnavi posameznega otroka

V primerih nekaterih bolezenskih stanj, ki jih je mogoče izboljševati s pomočjo ustrezne telesne vadbe (debelost, astma itd.), izmenjava podatkov med zdravnikom in učiteljem športne vzgoje omogoča skupnostni pristop ter izdelavo individualnih programov vadbe, ki se lahko izvajajo kombinirano v šoli in zdravstvenem domu.

 

Svetovanje glede treninga

Na osnovi SLOfit poročila lahko zdravnik staršem predlaga tudi vključitev otroka v dopolnilne gibalne dejavnosti otroka v dogovoru s šolo ali zunaj nje. Pri gibalno nadarjenih otrocih lahko svetuje staršem glede določenih zdravstvenih omejitev pri vključevanju v naporne treninge.

 

Spremljava učinkov obravnave ali zdravljenja

Vsakoletna spremljava telesnega in gibalnega razvoja zdravniku omogoča redno spremljavo učinkovitosti obravnave otroka (npr. vključitve v dopolnilno vadbo, šolo za hujšanje...) ali zdravljenja.

Vstopi v Moj SLOfit

 

Vzorčno sodelovanje v projektu ZDAJ

Znotraj projekta ZDAJ smo na podlagi predhodnih uspešnih poskusov projekta Vrhniški model in Uživajmo v zdravju razvili in preizkusili model sodelovanja večpodročnega pediatričnega tima s šolo pri družinski obravnavi za zdrav življenjski slog. V Vrhniškem modelu pa smo preizkusili sodelovanje tima družinskega zdravnika s šolo in lokalno skupnostjo. Oba modela je mogoče izpeljati v okviru Centrov za krepitev zdravja, v katerih poleg drugih zdravstvenih profilov delujejo tudi kineziologi. To so kompetentni strokovnjaki za obravnavo gibanja oseb s kroničnimi bolezenskimi stanji. 

Pomemben element obeh modelov je diagnostika telesnih zmogljivosti šolarjev, ki temelji na ŠVK podatkih.

Na podlagi le-teh deležniki opredelijo cilje (npr. zboljšanje gibalne učinkovitosti šolarjev za 3 %, zmanjšanje deleža prekomerno prehranjenih za 5 %) in opredelijo ukrepe za njihovo uresničevanje.


Dodatne informacije: 

V modelu smo zasnovali sodelovanje učitelja športne vzgoje, kineziologa in zdravnika:

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA se učitelj športne vzgoje sreča s kineziologom in z zdravnikom kot vodjo zdravstvenega tima:

  • učitelj predstavi stanje na šoli z vidika deleža učencev s prekomerno telesno maso ter deleža gibalno neučinkovitih otrok,
  • zdravnik pregleda zdravstvene podatke teh otrok,
  • SKUPAJ dogovorijo o usklajenem delovanju glede priporočil za telesno vadbo pri urah športne vzgoje in vključevanju posameznih otrok v posebno dopolnilno vadbo, ki jo organizirata skupaj zdravstveni dom in šola, vodi pa jo kineziolog. Po potrebi se dogovorijo tudi za vključevanje njihovih staršev v delavnice za izboljšanje družinskih navad (priprava hrane, gibanje).

OB KONCU ŠOLSKEGA LETA učitelj športne vzgoje in kineziolog analizirata rezultate sodelovanja in z njimi seznanita zdravnika, vodstvo šole, učiteljski zbor, vodstvo zdravstvenega doma in lokalno skupnost.