X

SLOfit – več kot le meritve

Rezultati meritev ti lahko povedo zelo veliko, če znaš rezultate pravilno razložiti. Tu predstavljamo, kako razumeti izpis rezultatov meritev in kako si razložiti posamezne rezultate merskih nalog. Ker se izpis rezultatov v aplikaciji Moj SLOfit razlikuje od tistega, ki ga dobiš v šoli, predstavljamo oba načina razlage.

Ob meritvah v šoli na tvoj osebni karton vpišejo rezultate vseh merskih nalog, ko podatke obdelajo, pa rezultate vseh merskih nalog razporedijo na isto mersko skalo, da jih je mogoče neposredno primerjati med seboj. V šoli vse rezultate spremenijo v T-vrednosti, v Moj SLOfit pa v centilne vrednosti.


Vrednotenje rezultatov s pomočjo centilnih vrednosti

Za vsako mersko nalogo ŠVK izračunamo centilno vrednost surovega rezultata, ki nam daje podatek o tem, kam se uvršča posamezen rezultat na lestvici od 1 do 100 pri posameznem spolu in starosti. Na ta način lahko centilne vrednosti različnih merskih nalog med seboj neposredno primerjamo.

 • Centilna vrednost 50 pomeni, da je rezultat določene merske naloge enak nacionalnemu povprečju.
 • Če je centilna vrednost npr. 60, pomeni, da je rezultat boljši od 60 % rezultatov otrok iste starosti in spola.

Za posamezne merske naloge smo določili območja zdravstvenega tveganja za posamezen rezultat:

 • Telesna višina, telesna masa in kožna guba nadlahti nimajo označenih območij tveganja.
 • Rezultate indeksa telesne mase razvrščamo v 4 različna območja:
  • Rumena barva: SUH
  • Zelena barva: OBIČAJEN / USTREZEN
  • Oranžna barva: PREDEBEL
  • Rdeča barva: DEBEL
 • Rezultate vseh gibalnih merskih nalog razvrščamo v 3 različna območja:
  • Zelena barva: ZDRAVO
  • Rumena barva: POTREBNO IZBOLJŠANJE
  • Rdeča barva: TVEGANO – POTREBNO IZBOLJŠANJE

 Večletni prikaz rezultatov v posamezni gibalni sposobnosti in telesni značilnosti tako nazorno prikazuje, kakšni so trendi telesnega in gibalnega razvoja ter izpostavi področja, na katera je treba biti pozoren, da bo razvoj otroka čim bolj optimalen.

V primerjavi s T-vrednostjo nam centilna vrednost takoj pove, kje v populaciji se nahajamo, vendar pa se je treba zavedati, da višja centilna vrednost pri merskih nalogah poligona nazaj, teka na 60 m in teka na 600 m ne pomeni boljšega rezultata. Rezultat 166 sekund pri merski nalogi tek na 600 m bo imel npr. višjo centilno vrednost kot rezultat 156 sekund, a je slednji seveda boljši. Ko rasteš, se spreminja tudi tvoja telesna masa in na takšno spreminjajoče se telo se nenehno navajaš. Zaradi tega lahko tvoji rezultati v primerjavi s tvojimi vrstniki nihajo.

V preglednici spodaj je prikazan primer razvoja aerobne vzdržljivosti prekomerno prehranjenega učenca v osnovni šoli: 

 • V prvem razredu se je glede na aerobno vzdržljivost učenec nahajal v območju povišanega zdravstvenega tveganja, po 11. letu starosti pa se je začel gibati proti območju visokega zdravstvenega tveganja, v katerega je pri 14. letih tudi vstopil.
 • V 11. letu starosti je učenec namreč začel pospešeno rasti in je vstopil v puberteto, vendar pa je očitno postajal vse manj telesno dejaven, posledično pa se mu je vse bolj povečevala telesna masa, ki je naraščala precej bolj pospešeno kot telesna višina.
 • Če bi se v tej starosti učenec začel bolj ukvarjati s športom, bi lahko krivulje obrnil v nasprotno stran in zelo zmanjšal svoja zdravstvena tveganja v odrasli dobi, predvsem pa povečal kakovost svojega življenja, saj bi mu telo omogočalo uspešno sodelovanje v prostočasnih športnih dejavnostih, čemur pa sedaj ni tako.

Graf - razvoj rezultatov teka na 600 m pri prekomerno prehranjenem fantu


Graf prikazuje razvoj rezultatov teka na 600 m pri prekomerno prehranjenem fantu.
Z barvno podlago so označena območja zdravstvenega tveganja:
zelena barva - zdravo, rumena barva – potrebno izboljšanje, rdeča barva – tvegano, potrebno izboljšanje.

Vrednotenje rezultatov s pomočjo T-vrednosti

Tvoji izmerjeni rezultati so v izpisu, ki ga dobi učitelj športne vzgoje od Fakultete za šport, pretvorjeni v T-vrednosti. Te vrednosti je potrebno narisati na zadnjo stran tvojega osebnega športnovzgojnega kartona v šoli.

Zakaj pretvarjamo tvoje rezultate v T-vrednosti?

T-vrednost je statistična vrednost, s katero lažje ovrednotimo tvoje izmerjene (surove) podatke. Pokaže ti, kje znotraj populacije se nahaja tvoj rezultat posamezne merske naloge: 

 • T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov).
 • Vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši.
 • Vsaki T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši oz. slabši rezultat - primer preglednice T-vrednosti

PRIMER: Če si star 10 let in si v šprintu dosegel rezultat 10,8 sekund, je T-vrednost tvojega rezultata T60. V celotni generaciji je doseglo boljši rezultat le 18,4 % učencev.

Klikni na sliko preglednice T-vrednosti za pregled vseh vrednosti.

Prednost izračuna T-vrednosti je, da omogoča primerjavo različnih rezultatov med seboj:

 • rezultate različnih merskih nalog, kjer so izmerjene vrednosti predstavljene z enakimi ali različnimi merskimi enotami

PRIMER: Če si tekel na 60 m 11,0 sekund, na 600 m pa 2 minuti 43 sekund, v daljino pa si skočil 173 cm, lahko ugotoviš, kateri od teh rezultatov je najboljši. Pogledaš T-vrednosti in ugotoviš, da si najboljši rezultat dosegel v teku na 60 metrov (T-vrednost 63), nato v teku na 600 metrov (T-vrednost 60) in v skoku v daljino (T-vrednost 57).

 • svoje rezultate med posameznimi šolskimi leti

PRIMER: V lanskem šolskem letu si skočil v daljino 164 cm, letošnje leto pa 167 cm; ali si napredoval? Res si skočil 3 cm več kot lansko leto, tako da si izboljšal osebni rezultat, T-vrednosti pa ti povedo, da je bil napredek slovenskih vrstnikov večji kot tvoj, saj je tvoj lanski rezultat ovrednoten s T-vrednostjo 53, letošnji pa z 51.

 • rezultate v splošni gibalni učinkovitosti

PRIMER: Glede na gibalno učinkovitost lahko primerjaš svoje XT-vrednosti med posameznimi leti in ugotavljaš, ali si vsako leto bolj ali manj gibalno učinkovit . Če je tvoja XT-vrednost rezultatov v zadnjih treh letih 56, 58 in 59, pomeni, da si vsako leto bolj gibalno učinkovit.

Razlaga ŠVK kartona in nekaj nasvetov za vadbo  (klik na sliko odpre PDF s podrobno razlago):

Razlaga ŠVK kartona