X

Za slovensko znanost in prenos v prakso

Žal so nacionalna sredstva za naše raziskovanje precej omejena. Zato se pogosteje oziramo za pridobitev raziskovalnih sredstev v tujini. Glavni nacionalni financer našega raziskovanja je Agencija za raziskovalno dejavnost, ki trenutno financira našo osnovno raziskovalno dejavnost v okviru programske skupine, poleg tega pa tudi en temeljni raziskovalni projekt.

zMIGAJ!

Namen programa zMIGAJ! je skupaj z mladimi razviti inovativne zunaj-kurikularne gibalne programe, v katerih bodo čim bolj gibalno dejavni in pridobili ustrezne kompetence, da privzamejo zdrav življenjski slog. Program je namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom, njegovi glavni cilji pa so: 

  • skupaj z dijaki s sodelovalnim pristopom načrtovati in izpeljati inovativne gibalne programe, ki bodo v njihove urnike prinesli 2 dodatni uri kakovostne gibalne vadbe tedensko, 
  • vpeljati 1 uro na teden vadbe za zaposlene na šoli oz. v dijaških domovih,  
  • predstaviti učinke tovrstne redne in mladostnikovim zanimanjem ter šolskim zmožnostim (pri)krojene gibalne vadbe (razbremenitev, izboljšanje delovnih sposobnosti in preventiva pred delovnimi poškodbami) ter njen vpliv na njihovo zdravje, počutje in telesno zmogljivost. 

Ozadje programa temelji na dejstvu, da imajo mladostniki s prehodom v srednje šole na voljo vedno manj cenovno in logistično lahko dostopnih vadbenih programov, pri njihovem snovanju pa običajno nimajo besede. S projektom zato želimo preizkusiti, kako bi lahko v srednješolski prostor tovrstne programe vpeljali.  

Ekipa SLOfit je zadolžena, da zasnuje strokovna izhodišča za pripravo tovrstnih inovativnih gibalnih programov za dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov, ki bodo sledila najnovejšim raziskovalnim spoznanjem in dobrim praksam iz tujine ter bodo nacionalno prilagojena za izvajanje v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Na osnovi tega bo pripravila program strokovnega spopolnjevanja za izvajalce takšnih programov, saj bodo le-ti lahko različno kompetentni. Kar pomeni, da jih bodo lahko izvajali športni pedagogi, pa tudi diplomanti in magistri drugih univerzitetnih študijskih programov na področju športa (kineziologi, trenerji), izjemoma učitelji drugih predmetov. V nadaljevanju programa pa bo SLOfit ekipa izvajalcem prav tako nudila strokovno pomoč pri izvedbi in vrednotenju programov.  

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada EKP 2021-2027.

ARTOS 2023/24 - Desetletna študija sekularnih trendov telesnega, gibalnega in psihosocialnega razvoja ter zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov

Študija ARTOS je najstarejša longitudinalna raziskava v Sloveniji o telesni zmogljivosti, razvoju, dejavnosti, motivaciji, samopodobi in zdravju otrok, starih od 6 do 18 let. Zajema petdesetletno raziskovalno tradicijo na nacionalno reprezentativnem vzorcu v istih značilnih urbanih, industrijskih in podeželskih okoljih, ki so se spreminjala skozi čas ter s tem vplivala na vsakdanje življenje otrok in mladostnikov.

V svojem petem krogu bo raziskava pridobila standardne podatke, zbrane v prejšnjih krogih, ki bodo omogočali analizo sekularnih trendov, prvič pa bo zbral podatke o trenutni telesni zmogljivosti otrok in mladostnikov ter staršev, ki živijo v istih lokalnih okoljih, ter prav tako prvič uporabila kohortne podatke iz nacionalnega sistema spremljave SLOfit za vpogled v posamezne longitudinalne razvojne vzorce otrok in mladostnikov, ki so vodili do razvojnih rezultatov, identificiranih s podatki, ki jih bomo zbrali v raziskavi ARTOS. Hkrati bomo otroške SLOfit podatke staršev prvič primerjali s SLOfit podatki njihovih otrok, da bi ugotovili podobnosti in razlike v njihovih razvojnih krivuljah telesnega razvoja in razvoja telesne zmogljivosti. Raziskava bo ocenila tudi učinke pandemije covida-19 na življenjski slog in zdravje otrok in mladostnikov ter razvila nova orodja za podporo vseživljenjskemu spremljanju telesne pripravljenosti. Več o študiji izveste na povezavi.

Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje (sodelujoča org. UL FŠ)

Gre za multidisciplinarno raziskavo, ki urbanistično načrtovanje povezuje z javnim zdravjem. Pri tem se osredotoča predvsem na vpliv odprtega prostora na telesno dejavnost in zdravje otrok ter starejših v mestu. Projekt obravnava zapostavljene teme v slovenski praksi načrtovanja mest, ki so v tranzicijskem obdobju pogosto podrejene drugim motivom. Pri tem uporablja kvantitativne in kvalitativne metode, kot so analiza prostorskih podatkov, anketni vprašalniki, fokusne skupine in likovni natečaj. Cilj je ugotoviti, kako telesno dejavnost vsaditi v življenjski slog otrok ter jo tako spremeniti v zdravo navado do starosti, poleg tega pa tudi zmanjšati mobilno odvisnost ter odvisnost starejših od dolgotrajne oskrbe ter podaljšati čas njihove zmožnosti za delo. Rezultati bodo predstavljeni strokovni in splošni javnosti ter mestnim načrtovalcem in politikom, ki lahko z boljšim prostorskim načrtovanjem prispevajo k zdravemu življenjskemu slogu prebivalcev. Več o projektu izveste na povezavi.

Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije

Gre za raziskovalni program, ki se ukvarja z dvema ciljnima skupinama: otroci in mladina ter odrasli in starostniki. S sinergijo raziskovanja na obeh področjih skuša maksimizirati interpretativne učinke in praktično uporabnost izsledkov. Na področju otrok in mladine proučujemo razvojne trende in okoljske vplive na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine. V svojem delu se raziskovalni program usmerja predvsem na povezovanje učinkov človeškega gibanja z družboslovnimi znanostmi pedagogike, sociologije, psihologije, ekonomije, gerontologije, pa tudi s področjem medicine, v okviru teh pa so zasnovani podprojekti, s sinergijo katerih želimo narediti korak naprej tako v razumevanju dejavnikov, ki opredeljujejo človekovo gibanje in kakovost življenja kot tudi v povezovanju različnih znanstvenih disciplin.

Temeljni projekt SLOfit vseživljenje

Glavni cilj tega projekta je ustvariti in preizkusiti raziskovalno infrastrukturo, ki bo na podlagi vseživljenjskega spremljanja telesne zmogljivosti in nekaterih s telesno dejavnostjo povezanih dejavnikov tveganja za zdravje omogočila preučevanje vzročnih povezav med telesno zmogljivostjo pri otrocih in mladostnikih ter prihodnjimi zdravstvenimi izidi. Razumevanje, ali je nizek/visok telesni fitnes pri mladih napovedovalec prihodnje bolezni/boljšega zdravstvenega statusa, bo razjasnila razpravo o prednostih preventivnih dejavnosti za dvig telesnega fitnesa v otroštvu. Posledično bodo ustrezni ukrepi zmanjšali obremenitve javnega zdravja zaradi bolezni, povezanih s telesno nedejavnostjo. V okviru projekta smo nadgradili SLOfit s spremljanjem telesne zmogljivosti v odrasli dobi (t.i. SLOfit odrasli) in tako vzpostavili pogoje, da platforma SLOfit postane ena najbolj stroškovno učinkovitih, za laične uporabnike pa uporabniško prijaznih znanstvenih infrastruktur (povratne informacije z nasveti za individualne uporabnike in napovedi prihodnjih trendov).

Pretekli projekti

V obdobju 2019-2021 smo izvedli CRP Moj SLOfit napovedovanje, v okviru katerega smo nadgraditi aplikacijo Moj SLOfit z napovedovanjem končne telesne višine posameznika in oceno njegove biološke zrelosti. Poleg tega smo znotraj aplikacije razvili simulacijo pričakovane telesne zmogljivosti posameznika in skupin ob vpeljavi intervencije dodatnih dveh ur športne vzgoje tedensko (po vzoru projekta Zdrav življenjski slog). S tem smo vzpostavili zasnovo orodja, ki bo omogočalo snovalcem politik napovedovanje trendov telesne zmogljivosti šolajočih se otrok in pričakovanih učinkov intervencij nanj. To bo prispevalo k znanstveno utemeljenim političnim odločitvam ter posledično racionaliziralo javna sredstva za zdravje.

V obdobju 2018-2020 smo v okviru CRP Moj SLOfit poročilni sistem izdelali SLOfit poročila na osnovi nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok Športnovzgojni karton, tako da so sedaj uporabnikom (staršem, otrokom, učiteljem, vodstvu šol in lokalnih skupnosti, zdravnikom) na voljo zanimivo prikazane povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju, vključno z identifikacijo odstopanj glede na predhoden razvoj in primerjavo z vrstniki, zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz takšnega razvoja, ter priporočil za intervencije.

V obdobju 2016-2018 smo sodelovali v raziskovalnem projektu Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje, v okviru katerega  smo skupaj s kolegi iz Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete ter Urbanističnega inštituta Republike Slovenije ugotavljali povezave med hodljivostjo okolja, načini prihoda in odhoda šolarjev v šolo, njihovo telesno dejavnostjo in telesno zmogljivostjo. Elektronska verzija poročila je prosto dostopna s klikom na povezavo.

Leta 2017 smo v sodelovanju s podjetjem Elan Inventa, Kanalom A in Zavarovalnico Triglav izpeljali projekt HUDOdobra TELOvadnica. Namen projekta je bil opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe. Končni cilj projekta je bil celostno posodobiti eno šolsko telovadnico, ki bo narejena skladno s strokovnimi smernicami Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve šolskih telovadnic. Za ta namen smo izvedli zanimiv nagradni natečaj, na katerem je zmagala OŠ Vojke Šmuc iz Izole.