X

Za slovensko znanost in prenos v prakso

Žal so nacionalna sredstva za naše raziskovanje precej omejena. Zato se pogosteje oziramo za pridobitev raziskovalnih sredstev v tujini. Glavni nacionalni financer našega raziskovanja je Agencija za raziskovalno dejavnost, ki trenutno financira našo osnovno raziskovalno dejavnost v okviru programske skupine, poleg tega pa tudi en temeljni raziskovalni projekt.

Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije

Gre za raziskovalni program, ki se ukvarja z dvema ciljnima skupinama: otroci in mladina ter odrasli in starostniki. S sinergijo raziskovanja na obeh področjih skuša maksimizirati interpretativne učinke in praktično uporabnost izsledkov. Na področju otrok in mladine proučujemo razvojne trende in okoljske vplive na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine. V svojem delu se raziskovalni program usmerja predvsem na povezovanje učinkov človeškega gibanja z družboslovnimi znanostmi pedagogike, sociologije, psihologije, ekonomije, gerontologije, pa tudi s področjem medicine, v okviru teh pa so zasnovani podprojekti, s sinergijo katerih želimo narediti korak naprej tako v razumevanju dejavnikov, ki opredeljujejo človekovo gibanje in kakovost življenja kot tudi v povezovanju različnih znanstvenih disciplin.

Temeljni projekt SLOfit vseživljenje

Glavni cilj tega projekta je ustvariti in preizkusiti raziskovalno infrastrukturo, ki bo na podlagi vseživljenjskega spremljanja telesne zmogljivosti in nekaterih s telesno dejavnostjo povezanih dejavnikov tveganja za zdravje omogočila preučevanje vzročnih povezav med telesno zmogljivostjo pri otrocih in mladostnikih ter prihodnjimi zdravstvenimi izidi. Razumevanje, ali je nizek/visok telesni fitnes pri mladih napovedovalec prihodnje bolezni/boljšega zdravstvenega statusa, bo razjasnila razpravo o prednostih preventivnih dejavnosti za dvig telesnega fitnesa v otroštvu. Posledično bodo ustrezni ukrepi zmanjšali obremenitve javnega zdravja zaradi bolezni, povezanih s telesno nedejavnostjo. V okviru projekta smo nadgradili SLOfit s spremljanjem telesne zmogljivosti v odrasli dobi (t.i. SLOfit odrasli) in tako vzpostavili pogoje, da platforma SLOfit postane ena najbolj stroškovno učinkovitih, za laične uporabnike pa uporabniško prijaznih znanstvenih infrastruktur (povratne informacije z nasveti za individualne uporabnike in napovedi prihodnjih trendov).

Pretekli projekti

V obdobju 2019-2021 smo izvedli CRP Moj SLOfit napovedovanje, v okviru katerega smo nadgraditi aplikacijo Moj SLOfit z napovedovanjem končne telesne višine posameznika in oceno njegove biološke zrelosti. Poleg tega smo znotraj aplikacije razvili simulacijo pričakovane telesne zmogljivosti posameznika in skupin ob vpeljavi intervencije dodatnih dveh ur športne vzgoje tedensko (po vzoru projekta Zdrav življenjski slog). S tem smo vzpostavili zasnovo orodja, ki bo omogočalo snovalcem politik napovedovanje trendov telesne zmogljivosti šolajočih se otrok in pričakovanih učinkov intervencij nanj. To bo prispevalo k znanstveno utemeljenim političnim odločitvam ter posledično racionaliziralo javna sredstva za zdravje.

V obdobju 2018-2020 smo v okviru CRP Moj SLOfit poročilni sistem izdelali SLOfit poročila na osnovi nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok Športnovzgojni karton, tako da so sedaj uporabnikom (staršem, otrokom, učiteljem, vodstvu šol in lokalnih skupnosti, zdravnikom) na voljo zanimivo prikazane povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju, vključno z identifikacijo odstopanj glede na predhoden razvoj in primerjavo z vrstniki, zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz takšnega razvoja, ter priporočil za intervencije.

V obdobju 2016-2018 smo sodelovali v raziskovalnem projektu Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje, v okviru katerega  smo skupaj s kolegi iz Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete ter Urbanističnega inštituta Republike Slovenije ugotavljali povezave med hodljivostjo okolja, načini prihoda in odhoda šolarjev v šolo, njihovo telesno dejavnostjo in telesno zmogljivostjo. Elektronska verzija poročila je prosto dostopna s klikom na povezavo.

Leta 2017 smo v sodelovanju s podjetjem Elan Inventa, Kanalom A in Zavarovalnico Triglav izpeljali projekt HUDOdobra TELOvadnica. Namen projekta je bil opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe. Končni cilj projekta je bil celostno posodobiti eno šolsko telovadnico, ki bo narejena skladno s strokovnimi smernicami Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve šolskih telovadnic. Za ta namen smo izvedli zanimiv nagradni natečaj, na katerem je zmagala OŠ Vojke Šmuc iz Izole.