X

Predstavljamo pomen uporabljenih izrazov v sistemu SLOfit

Za boljše razumevanje besedil na spletni strani  www.slofit.org in v SLOfit poročilih opisujemo pomen posameznih uporabljenih izrazov. Če smo kakšnega izpustili, nas vprašajte in vam ga bomo pojasnili. Izrazi so predstavljeni po abecednem vrstnem redu.

 

Adolescenca (lat. adolescere) je razvojno obdobje med otroštvom in zgodnjo odraslostjo. Psihologi obdobje mladostništva delijo na tri podobdobja: zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta starosti), srednje mladostništvo (do približno 17. ali 18. leta starosti) in pozno mladostništvo (do približno 22. ali 24. leta starosti). Obdobje adolescence je obdobje silovitih sprememb, tako na telesni kot na čustveni, intelektualni in vedenjski ravni (Marjanovič Umek idr., 2004).

Aerobna ali srčno-dihalna zmogljivost je sposobnost dolgotrajnega premagovanja zmerno do visoko intenzivnih telesnih obremenitev. Osnova te zmogljivosti so aerobni energijski procesi, ki so odvisni predvsem od delovanja dihalnega in srčno-žilnega sistema ter krvi.

Agilnost nekateri avtorji uvrščajo med gibalne sposobnosti, drugi menijo, da je sestavljena iz več sposobnosti. Predstavlja sposobnost posameznika za eksplozivni začetek, upočasnjevanje, spremembe smeri in ponovno hitro pospeševanje gibanja, hkrati pa ohranja nadzor nad telesom in zmanjšuje izgubo hitrosti (Costello in Kreis, 1993).

Centil (angl. percentile, centile) je: 1) vsaka od 99 vrednosti, ki ranžirno vrsto (po velikosti naraščajoče urejene vse vrednosti) rezultatov testa razdeli na 100 enako številčnih delov (centilnih skupin). Npr. »Vrednost 13,5 s v teku na 100 m je na 25. centilu« (oznaka C25 ali xP=0,25) pomeni, da je v celotni generaciji šolarjev (določene starosti in spola) 25 % (ena četrtina) nižjih rezultatov in 75 % višjih. V tem testu to pomeni razmeroma dober rezultat (nižja kot je vrednost, nižji je centil in boljši je rezultat), v kakšnem drugem testu (npr. skok v daljino ali vesa v zgibi) pa to pomeni razmeroma »slab« rezultat (večja kot je vrednost rezultata, višja je raven sposobnosti). 2) poljudno, pogovorno kratek naziv za centilno skupino.

Centilna skupina (angl. (per)centile group) je vsaka od 100 enako velikih skupin v ranžirni vrsti, npr. »vrednost je v 5. centilni skupini«, pomeni, da se vrednost nahaja med 4. in 5. centilom.

Član, glej SLOfit član.

Funkcija koristnosti (angl. utility function) je funkcija, ki za vsak rezultat v posameznem testu ločeno po starosti (letih) in spolu določa, koliko točk je vreden določen rezultat. Npr. na spodnji sliki je razvidno, da je 18-letni dijak z indeksom telesne mase ITM=26 dosegel ~97 točk:

Gibalna kompetentnost pomeni, da je posameznik ustrezno gibalno učinkovit, da je usvojil osnovne gibalne in športne spretnosti, ki mu omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, razume pomen gibanja in športa ter njunih vplivov na njegovo telo in zdravje ter je redno športno dejaven.

Gibalne navade so posameznikove ustaljene gibalne dejavnosti, ki jih izvaja samodejno in redno. Najbolj učinkovito se razvijajo v obdobju otroštva in mladostništva.

Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok oz. mladostnik osvaja gibalne vzorce in spretnosti (gibalne veščine) ter razvija gibalne sposobnosti. Pomeni pot razvoja od osnovnih gibalnih vzorcev do osvajanja najbolj zapletenih gibalnih spretnosti in visoke ravni gibalnih sposobnosti, ki omogočajo človeku učinkovito gibalno dejavnost v različnih okoliščinah.

Gibalne (tudi motorične) sposobnosti so človekove lastnosti, ki povzročajo individualne razlike v gibalni uspešnosti posameznikov. Tako kot druge človekove sposobnosti so prirojene, a se jih da učinkovito razvijati.

Gibljivost je sposobnost človeka, da izvede gib s kar največjo amplitudo.

Hitrost je opredeljena v treh osnovnih oblikah: a) kot čas gibalnega odziva; b) kot sposobnost posameznika, da izvede veliko število gibov v čim krajšem času; c) kot sposobnost posameznika, da izvede posamezen gib v danih pogojih v čim krajšem času.

Indeks je rezultat, ki je izračunan iz drugih rezultatov, npr. indeks telesne mase je izračunan iz telesne mase in višine kot masa (v kg) ulomljena z višino na kvadrat (v metrih).

Indeks telesne mase (angl. body mass index), kratica ITM (angl. BMI) je razmerje med telesno maso (v kg) in kvadratom telesne višine (v metrih), npr. 55 kg težka in 150 cm visoka oseba ima ITM = 55/(150/100)2 = 24,4. Pogosto ta indeks uporabljamo za prikaz stanja prehranjenosti (Wang in Lobstein, 2006), ki pa ima po mnenju nekaterih avtorjev (Kim idr., 2005) določene pomanjkljivosti.

Indeks telesne zmogljivosti, kratica ITZ, kaže na splošno učinkovitost telesa v gibanju z vidika vseh gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti posameznika hkrati.

ITZ, glej indeks telesne zmogljivosti.

ITM, glej indeks telesne mase.

Koordinacija gibanja je najpogosteje opredeljena kot sposobnost hitrega izvajanja zapletenejših, sestavljenih (kompleksnih) gibalnih nalog. Med koordinacijske sposobnosti uvrščamo tudi hitrost učenja novih, zapletenejših gibanj, hitrost izvajanja zapletenih gibanj v določenem ritmu, prostorsko orientacijo. Predvsem v otroštvu plastičnost živčnega sistema omogoča hitro oblikovanje, preoblikovanje in prilagajanje gibalnih programov.

Moč predstavlja temeljno človekovo gibalno sposobnost, ki jo lahko razdelimo po več kriterijih (funkcionalnem, topološkem, glede na tip mišičnega naprezanja, velikost zunanjega upora itd.).

Preciznost ali natančnost je sposobnost živčno-mišičnega nadzora, da zadenemo določeni cilj ali da vržemo oziroma vodimo predmet do cilja. Lahko je tudi sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibanja.

Puberteta je začetno obdobje adolescence. Pomeni doseganje reproduktivne zrelosti, ki sledi intenzivni telesni rasti (t. i. rastni sunek) in razvoju sekundarnih spolnih znakov. V razvojni psihologiji pod tem izrazom pojmujejo tudi spremljajoče psihološke spremembe. Pri dekletih nastopi prej (okoli 11. leta), pri fantih pa kasneje (okoli 13. leta)

Ravnotežje je sposobnost vzpostavljanja in zadrževanja nekega položaja.

Sestavina telesne zmogljivosti (angl. component of physical fitness) je eno od področij telesne zmogljivosti.

SLOfit član (kratko: član, tudi: aktivni član) je oseba (učenec, dijak, študent idr.), ki ima v sistemu SLOfit podatke o vsaj eni meritvi (zmogljivosti, telesne dejavnosti idr.).

SLOfit uporabnik (kratko: uporabnik) je katerakoli oseba (učitelj, starš, SLOfit član idr.), ki ima v sistemu SLOfit uporabniško ime in geslo, s katerim lahko dostopa do svojih podatkov ali podatkov drugih SLOfit članov.

Surov (izmerjen) rezultat je rezultat, ki je dosežen z neposrednim merjenjem neke testne naloge, npr. telesna masa 50 kg, vesa v zgibi 110 sekund ...

Šolar, šolarka je SLOfit član (učenec, dijak), ki obiskuje osnovno ali srednjo šolo.

Športnovzgojni karton, kratica ŠVK, je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola.

Telesna zmogljivost(angl. physical fitness) je sposobnost učinkovitega izvajanja vsakdanjih dejavnosti, ne da bi se ob tem prehitro utrudili, hkrati pa nam ostane še dovolj energije za uživanje v prostočasnih dejavnostih ali za premagovanje nadpovprečnih telesnih obremenitev ob nepričakovanih dogodkih. Nanaša se na celoten spekter telesnih lastnosti, npr. kardiovaskularno zmogljivost, mišično moč, hitrost gibanja, agilnost, koordinacijo, gibljivost kakor tudi na sestavo telesa. V našem prostoru nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz telesna pripravljenost (mnenje SAZU), ki pa ne upošteva sestave telesa, pomembnega elementa telesne zmogljivosti in njegovih vplivov na zdravje. Višja telesna zmogljivost v otroštvu in adolescenci je povezana z bolj zdravim kardiovaskularnim in presnovnim profilom ter z manjšim tveganjem za razvoj kardiovaskularnih bolezni kasneje v življenju. Podobno je zdrava sestava telesa v otroštvu in adolescenci povezana z manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt v odrasli dobi. Povečanje telesne zmogljivosti od otroštva do odraslosti je povezano s pozitivnimi spremembami dejavnikov tveganja za razvoj kardiovaskularnih bolezni. Ob tem izboljšanje telesne zmogljivosti pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje in izboljšuje kakovost življenja. Zato je telesna zmogljivost pomemben pokazatelj zdravja skozi vse življenje; ameriško združenje za srce je pred kratkim priporočilo, da se vključi med vitalne znake, zabeležene ob vsakem obisku zdravnika.

Točke (angl. utils) predstavljajo vrednost rezultata na funkciji koristnosti, v SLOfit vedno v intervalu med 0 in 100. Npr. če ima 18-letni dijak indeks telesne mase ITM=26, to pomeni, da je malenkost nad optimalnim (zdravim) območjem 18,5–25 in zato prejme nekoliko manj (okoli 97) točk od najvišjega možnega števila 100.

Telesni razvoj zajema anatomske in fiziološke procese oz. celo vrsto sprememb v razmerjih, strukturi in obliki, do katere pride v posameznikovem razvoju. Največje tovrstne spremembe so v prvih treh letih življenja in med puberteto.

Vzdržljivost je sposobnost učinkovitega obvladovanja dejavnosti, ne da bi ob tem upadla njena intenzivnost. Pojasnjuje dva različna, vendar povezana koncepta: mišično in srčno-dihalno vzdržljivost.