X

Osmislite vašim šolarjem spremljanje telesnih zmogljivosti s kakovostno povratno informacijo 

Vse osnovne in srednje šole morajo skladno s šolsko zakonodajo spremljati telesni in gibalni razvoj svojih šolarjev oz. dijakov. Učitelji pa ste kot glavni izvajalci ŠVK meritev v največji meri zaslužni za delovanje nacionalnega sistema ŠVK. Kot strokovno podporo pri izvedbi zakonske naloge Fakulteta za šport šolam ponuja brezplačno uporabo aplikacije Moj SLOfit, ki zagotavlja kakovostno in varno obdelavo podatkov ŠVK ter omogoča še vrsto drugih prednosti. V ta namen šole sklenejo s fakulteto pogodbo in določijo šolskega administratorja, ki se udeleži obveznega brezplačnega usposabljanja.

PREDNOSTI APLIKACIJE MOJ SLOfit

Aplikacija učitelju omogoča: 

 • dostop do vsakoletnih ŠVK rezultatov za posameznega šolarja, 
 • prikaz otrokovih rezultatov v odnosu do vrstnikov in ovrednotenje iz vidika zdravstvenega tveganja. 
 • prikaz ovrednotenih rezultatov celotnega oddelka iz vidika zdravstvenega tveganja in napredka glede na preteklo leto. 
 • dostop do navodil o izvedbi merskih nalog, 
 • možnost tiskanja poročila za vsakega šolarja in za cel oddelek. 

Če vam starš oz. mladostnik dovoli dostop tudi do drugih podatkov v SLOfit zbirki, vam aplikacija omogoča še:  

 • dostop do občasnih podatkov o gibalnih navadah šolarja in ovrednotenje le-teh z vidika zdravstvenega tveganja ter uspešnosti morebitne intervencije,  
 • dostop do drugih zbranih podatkov,  
 • možnost tiskanja poročila o teh podatkih.   

IZPIS REZULTATOV

Z izpisom rezultata lahko pravilno ocenite otrokove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti. To je osnova za: 

 • načrtovanje pouka športne vzgoje, 
 • usmerjanje učencev v dodatne ali dopolnilne športne dejavnosti, 
 • svetovanje staršem o gibalnih dejavnosti otroka ter njegovih prehranjevalnih navadah, 
 • sodelovanje z zdravnikom pri obravnavi posebnosti. 

Moj SLOfit je aplikacija, ki je na voljo: 

 • učiteljem v šolah, ki so pristopile v aplikacijo Moj SLOfit, 
 • staršem, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit, 
 • polnoletnim dijakom, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit, 
 • drugim uporabnikom, ki jim starši dodelijo možnost vpogleda v otrokove podatke. 

Vsi uporabniki pridobijo svoj dostop do podatkov le, če se odzovejo na vabilo k registraciji v aplikacijo Moj SLOfit.  

Vstopi v Moj SLOfit