X

Splošni pogoji za izvajalce v aplikaciji Moj SLOfit

Moj SLOfit je brezplačna spletna aplikacija Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana (UL FŠ). Namenjena je spremljanju telesne zmogljivosti posameznika in z njim povezanih področij v daljšem časovnem obdobju, tudi v odrasli dobi. Posamezniki jo lahko uporabljajo v vlogi uporabnika. Aplikacijo za člane v njihovem imenu vedno uporabljajo IZVAJALCI.

 1. Kdo so člani aplikacije Moj SLOfit?

Član Moj SLOfit je vsaka fizična oseba, ki je sama ali (če je mladoletna) prek staršev sprejela Splošne pogoje uporabe aplikacije Moj SLOfit. Glede na starost sta oblikovani dve vrsti članstva: mladoletni člani in odrasli člani. Član nima možnosti neposredne uporabe Moj SLOfit, če ni hkrati tudi uporabnik. Odrasli člani se lahko včlanijo sami ali prek izbranega izvajalca. Sami se včlanijo z izpolnitvijo elektronskega pristopnega obrazca in sprejemom Splošnih pogojev uporabe aplikacije Moj SLOfit. Prek izvajalca se včlanijo prek tiskanega pristopnega obrazca in s sprejemom Splošnih pogojev uporabe aplikacije Moj SLOfit.

 1. Kdo so uporabniki v aplikaciji Moj SLOfit?

Uporabnik Moj SLOfit je fizična oseba, ki ima v Moj SLOfit uporabniški račun. Tega ustvari z odzivom na e-sporočilo iz Moj SLOfit za namen verifikacije uporabnika (t.i. žeton).

Uporabnik je praviloma član - subjekt teh podatkov - posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Uporabnik je lahko tudi s strani člana pooblaščena oseba za dostop do podatkov. Uporabnik je torej oseba, ki prek uporabniškega računa dostopa do podatkov v Moj SLOfit, bodisi v lastnem imenu, ko gre za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali po pooblastilu člana.

Uporabnik, ki je hkrati tudi član, lahko uporablja aplikacijo Moj SLOfit, tako da dostopa do podatkov v njej, vnaša podatke, jih uporablja (izdeluje poročila), upravlja z njimi in omogoča dostop do podatkov drugim (na primer zdravniku, sorodniku, trenerju, ...).

Uporabnik, ki je s strani člana pooblaščen za dostop do podatkov, lahko dostopa do podatkov pooblastitelja in jih na podlagi pooblastila uporablja za izdelavo poročila.

Posameznik postane uporabnik z registracijo – izpolnitvijo pristopnega obrazca in s sprejemom Splošnih pogojev uporabe aplikacije Moj SLOfit ter izbiro statusa uporabnika.

 1. Kdo so izvajalci v aplikaciji Moj SLOfit?

Izvajalec je pravna ali fizična oseba, z dejavnostjo na področju športa ali zdravja, ki izvaja meritve telesne zmogljivosti, tolmači rezultate in svetuje članom pri ohranjanju oziroma izboljšanju njihove telesne zmogljivosti ter z UL FŠ podpiše pogodbo o uporabi aplikacije Moj SLOfit za potrebe pri njej vpisanih članov.

Splošni pogoji za izvajalce v aplikaciji Moj SLOfit so sestavni del pogodbe med UL FŠ in posameznim izvajalcem.

Tipično so pri mladoletnih članih izvajalci osnovne in srednje šole, pri odraslih in mladoletnikih, ki se ne šolajo, pa visokošolski zavodi, zdravstvene organizacije, šole, športna društva in podjetja ali samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo.

Aktualni seznam izvajalcev za odrasle in mladoletnike, ki se ne šolajo, je dostopen ne spletni strani: www.slofit.org/SLOfit-odrasli/Seznam-izvajalcev-meritev.

 1. Pogoji za izvajalce

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo za uporabo aplikacije Moj SLOfit in delovno ali pogodbeno razmerje z vodjo meritev, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ustrezna strokovna izobrazba: najmanj 1. bolonjska stopnja izobrazbe programa kineziolog, učitelj športne vzgoje, trener ali fizioterapevt; pri čemer se priporoča magistrska stopnja izobrazbe navedenih strok,
 • opravljen program usposabljanja ter veljavno licenco za izvedbo meritev in administriranje aplikacije Moj SLOfit,
 • podeljena vloga administratorja izvajalca v aplikaciji Moj SLOfit.  

V imenu izvajalcev posamezne aktivnosti s člani v povezavi z Moj SLOfit (vnos, uporaba, izpis podatkov) izvajajo njihove pooblaščene osebe (učitelji, vaditelji…). Te morajo pred pričetkom izvajanja dela opraviti s strani UL FŠ organiziran program za izvajanje in tolmačenje meritev, svetovanje v zvezi s telesno zmogljivostjo in uporabo aplikacije Moj SLOfit, ki med drugim vključuje tudi ravnanje z osebnimi podatki v Moj SLOfit. Vsa administrativna opravila (vnos, uporaba, izpis podatkov) pri uporabi aplikacije opravijo za člane, ki niso tudi uporabniki, pooblaščene osebe izvajalca.

Učitelj pri izvajalcu je učitelj, zaposlen v vzgojno izobraževalnem zavodu.

Vaditelj pri izvajalcu je oseba, ki je ima ustrezno strokovno izobrazbo s področja športa ali usposobljenost učitelj 1 z veljavno licenco.

 1. Naloge izvajalcev

 

 1. izvajanje meritev za pri njih vpisane člane
 2. včlanjevanje oz. vpis novih članov ter izpis/izbris obstoječih
 3. izvajanje pravic uporabnika za svojega člana, ki sam ni uporabnik
 4. preverjanje istovetnosti člana: ob včlanitvi ter pred vsako novo meritvijo telesnega fitnesa, ki jo organizira, mora izvajalec identificirati novega oz. obstoječega člana preko veljavnega osebnega dokumenta s sliko. Pri prvi identifikaciji vnese osebne podatke člana (priimek, ime, datum rojstva in spol) v aplikacijo.
 5. dodeljevanje vloge člana odraslim uporabnikom: administrator izvajalca lahko obstoječim uporabnikom, ki to želijo (npr. starši otrok, vaditelji), dodeli vlogo odraslega člana.

 

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov članov, uporabnikov in izvajalcev Moj SLOfit je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, Ljubljana (UL FŠ). Izvajalci so v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) obdelovalci osebnih podatkov.

Obveznosti in upravičenja izvajalcev kot obdelovalcev osebnih podatkov so v vsebini iz 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov urejene v tej točki Splošnih pogojev za izvajalce v aplikaciji Moj SLOfit.

 1. Izvajalci obdelujejo osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih UL FŠ.
 2. Če izvajalci osebne podatke iz Moj SLOfit obdelujejo izven navodil UL FŠ, štejejo za upravljavca in tudi odgovarjajo kot upravljavec.
 3. Izvajalci osebnih podatkov iz Moj SLOfit ne smejo prenašati tretjim osebam ali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od njih zahteva pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca; v slednjem primeru izvajalec o tej pravni zahtevi pred nameravano obdelavo podatkov obvesti upravljavca.
 4. Izvajalci so dolžni zagotoviti, da so pooblaščene osebe, ki delajo zanje, zavezane k zaupnosti in varstvu osebnih podatkov – tako v času, ko delajo za izvajalca kot tudi po prenehanju dela zanj.
 5. Izvajalci so dolžni spoštovati ukrepe za varnost podatkov, kot jih je v aplikaciji Moj SLOfit določila UL FŠ, v primeru obdelav osebnih podatkov na fizičnih nosilcih (papirni obrazci, vprašalniki ipd.) pa so dolžni te podatke v čim krajšem času vnesti v Moj SLOfit, papirne obrazce pa neposredno po vnosu nepovratno uničiti, med tem pa jih hraniti v zaklenjenih omarah in prostorih, v katere zagotavljajo nadzorovan dostop le za pooblaščene osebe. Izvajalci ne smejo napraviti kopij ali prepisov osebnih podatkov, če pa to terja narava dela, so jih dolžni takoj po izvedbi opravila, za katerega so bili potrebni, nepovratno uničiti.
 6. Izvajalci so dolžni opraviti zaupane naloge brez angažiranja tretje osebe (t.i. pod-obdelovalca).
 7. V primeru zahteve članov in uporabnikov za uveljavitev pravic iz naslova varstva osebnih podatkov, so izvajalci dolžni pomagati UL FŠ pri izpolnjevanju njegovih obveznosti. Na zahtevo UL FŠ se zavezujejo odzvati najkasneje v 2-h delovnih dneh in posredovati informacije ali podatke v skladu z navodili UL FŠ.
 8. V primeru incidentov (nepooblaščenih, nezakonitih obdelav osebnih podatkov ali drugih odstopanj od skladnosti obdelave s predpisi) so izvajalci dolžni pomagati UL FŠ v vseh fazah obravnave incidenta. Če ga zaznajo sami, so o njem dolžni nemudoma, najkasneje pa v roku 24 ur od zaznave, obvestiti kontaktno osebo na UL FŠ.
 9. Izvajalci so dolžni UL FŠ omogočiti nadzor nad obdelavo osebnih podatkov, preverjanjem spoštovanja danih navodil in teh splošnih pogojev. UL FŠ lahko nadzor izvaja sama ali pa za ta namen angažira tretjo osebo. Ta se pri izvajalcu izkaže s pooblastilom UL FŠ. Nadzor je lahko vnaprej najavljen, ni pa to pogoj za njegovo izvedbo. Izvajalec ga je dolžan dopustiti in pri njem sodelovati v vsakem času, izjema so le dela prosti dnevi.
 10. Ob prenehanju pogodbenega razmerja so izvajalci UL FŠ dolžni nemudoma, najkasneje pa v 48-ih urah od prenehanja pogodbe, vrniti vse osebne podatke, ki bi jih eventualno obdelovali izven aplikacije MojSLOfit ali pa jih v tem roku uničiti – glede na navodila UL FŠ.

Izvajalcu UL FŠ omogoči dostop do aplikacije MojSLOfit po podpisu pogodbe. Vsaki od pooblaščenih oseb izvajalca se dodeli uporabniško ime in omogoči izbira gesla za uporabo aplikacije. V primeru pozabljenega gesla, se pooblaščena oseba izvajalca za novo izbiro gesla obrne na skrbnika pogodbe na strani UL FŠ.

Ob prenehanju pogodbe UL FŠ izvajalcu dostopne pravice ukine.

 1. Osebni podatki v Moj SLOfit

V zbirki Moj SLOfit so naslednji podatki:

I. Podatki iz ŠVK (če član oziroma uporabnik prenese kopijo podatkov v Moj SLOfit ali jih član vpiše sam v aplikacijo): ime in priimek učenca, dijaka/učenke, dijakinje, spol, rojstni datum ter za vsakega od njih še podatke o:

 • telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa,
 • telesni teži – voluminoznosti (masi) telesa,
 • kožni gubi nadlahti – voluminoznosti (količini podkožnega maščevja) telesa,
 • dotikanju plošč z roko – frekvenci izmeničnih gibov,
 • skoku v daljino z mesta – hitri (eksplozivni) moči,
 • premagovanju ovir nazaj – koordinaciji (skladnosti) gibanja telesa,
 • dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa,
 • predklonu na klopci – gibljivosti,
 • vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok,
 • teku na 60 m – šprinterski hitrosti,
 • teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju

v določenem šolskem letu.

II. Podatki o telesni zmogljivosti posameznika v odrasli dobi, ki jih vnese uporabnik ali v njegovem imenu izvajalec:

 • telesne mere: telesna višina, telesna masa, obseg trebuha,
 • z zdravjem povezana telesna zmogljivost: srčno-dihalna vzdržljivost, vzdržljivost v moči, največja moč,
 • z gibalno učinkovitostjo povezana telesna zmogljivost: agilnost, hitrost, eksplozivna moč, gibljivost.

III. Podatki, ki jih vnese uporabnik sam pri izpolnjevanju vprašalnikov (npr. o gibalnem vedenju) in podobnih dejavnostih, ki jih v zvezi s spremljanjem telesne zmogljivosti omogoča Moj SLOfit, kot so opredeljeni s posameznim vprašalnikom oziroma so opredeljeni pri izvedbi dejavnosti.

IV. Podatki članov: ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva in spol.

V. Podatki izvajalcev: ime in priimek, e-poštni naslov, funkcija (administrator, vaditelj) ter (neobvezno) drugi kontaktni telefon pooblaščenih oseb izvajalca.

Kadar izvajalci uporabljajo aplikacijo v imenu člana (po njegovem pooblastilu), jo uporabljajo v obsegu, ki je predviden za uporabnika.

Kadar ravnajo po pooblastilu uporabnika ali člana so dolžni pisni obrazec prejetega pooblastila po vnosu podatkov v Moj SLOfit nemudoma dostaviti UL FŠ, najkasneje pa v 7-ih dneh od prejema pooblastila.

 1. Obveznosti izvajalcev

Izvajalci so dolžni:

 • Moj SLOfit uporabljati v skladu s temi Splošnimi pogoji, v imenu člana,
 • zagotoviti predhodno in periodično usposabljanje svojih pooblaščenih oseb po usmeritvah UL FŠ;
 • slediti navodilom UL FŠ pri izvajanju meritev;
 • uporabljati merske postopke in pripomočke za merjenje telesnega fitnesa in drugih povezanih področij po navodilih UL FŠ.

Izvajalec svoje obveznosti izpolnjuje s skrbnostjo, ki se pričakuje od strokovnjaka.

V primeru ponavljajočih se opustitev ali kršitev obveznosti po teh splošnih pogojih, lahko UL FŠ odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, v primeru nastanka škodnih posledic, pa uveljavi tudi škodo. Prav tako lahko UL FŠ odpove pogodbo brez odpovednega roka izvajalcu, ki krši svoje obveznosti obdelovalca iz točke 4. teh Splošnih pogojev, ne glede na to, ali gre za prvo ali ponavljajočo se opustitev ali kršitev.

Izvajalec, ki mu je UL FŠ odpovedala pogodbo iz krivdnih razlogov, v naslednjih 12-ih mesecih (šteto od prvega dne po prejemu odpovedi s strani UL FŠ) ne more skleniti nove pogodbe za izvajalca v Moj SLOfit.

 1. Objava in spremembe Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.slofit.org/o-slofit in so sestavni del pogodbe med izvajalcem in UL FŠ.

UL FŠ si pridržuje pravico spreminjanja teh Splošnih pogojev in ukinitve spletne aplikacije Moj SLOfit. Spremembe Splošnih pogojev UL FŠ javno objavi na spletni strani www.slofit.org/o-slofit in veljajo od dneva spletne objave. Izvajalci so o spremembi obveščeni po e-pošti. Če v 3-h dneh po obvestilu o spremembi splošnih pogojev izvajalec ne odstopi od pogodbe z UL FŠ, se šteje, da je sprejel nove Splošne pogoje. Če izvajalec v 3-h dneh po obvestilu o spremembi splošnih pogojev odstopi od pogodbe, ta preneha veljati naslednji dan po prejemu obvestila o odstopu.