X

Močna vpetost v mednarodni raziskovalni prostor​

Člani laboratorija uspešno mednarodno sodelujemo na različnih področjih našega dela.

SLOfit ekipa ima v mednarodnem prostoru vse večjo veljavo, saj podatki SLOfit omogočajo spremljanje razvojnih trendov več generacij otrok in mladostnikov in to na ravni skoraj celotne populacije, ne le priložnostnih vzorcev. Podatki ARTOS pa zaradi svoje štiridesetletne tradicije in širine omogočajo neposredno analizo povezanosti in odvisnosti različnih vidikov razvoja otrok in mladostnikov. Zaradi tega so naši podatki zelo cenjeni in jih anonimizirane uporabljajo tudi ugledne mednarodne organizacije in raziskovalne institucije. Trenutno smo vključeni v kar nekaj (5) evropskih projektov: analizo povezanosti in odvisnosti različnih vidikov razvoja otrok in mladostnikov. Zaradi tega so naši podatki zelo cenjeni in jih anonimizirane uporabljajo tudi ugledne mednarodne organizacije in raziskovalne institucije.

1) STOP

Projekt STOP je štiriletni Horizont 2020 projekt z osnovnimi cilji:

  1. Identificiranje celovitega nabora kazalnikov in izdelava merskega okvira za redno spremljanje ustreznih dimenzij debelosti pri otrocih, njenih dejavnikov in ukrepov za reševanje tega vprašanja v vseh evropskih državah,
  2. Izdelava orodij za podporo politikam, ki zagotavljajo praktične smernice in rešitve za načrtovanje in izvajanje učinkovitih in trajnostnih politik in ukrepov, na ravni vlad in zainteresiranih javnosti v zasebnem sektorju,
  3. Nov, več-resorski okvir, ki temelji na znanstvenih dokazih in omogoča ter spodbuja skupno razumevanje in reševanje problemov ključnih akterjev, pri čemer se opira na strukturiran proces kognitivnega kartiranja in simulacij politik, ki jih potrjujejo do sedaj dostopni empirični podatki.

STOP želi ustvariti okolje za pravočasne, temeljite in politično pomembne ukrepe za preprečevanje otroške debelosti v vseh evropskih državah ter oblikovati nove, med-disciplinarne dokaze o vlogi ključnih okoljskih dejavnikov debelosti pri otrocih na podlagi analiz večdimenzionalnih meritev na več kohortah otrok v EU, vključno s proučevanjem epigenetskih in bioloških mediatorjev debelosti. Hkrati želi oceniti vpliv politik in ukrepov za obravnavanje zdravstvenih in socialnih vprašanj otrok na stanje debelosti v tej populaciji.

Projekt STOP združuje vrsto ključnih akterjev v zdravstvenem in prehranskem sektorju za ustvarjanje znanstveno utemeljenih in politično pomembnih dokazov o dejavnikih, ki so prispevali k širjenju debelosti pri otrocih v evropskih državah in o učinkih alternativnih možnosti politik, ki so na voljo za reševanje problema. V tem okviru je Fakulteta za šport skupaj s Kineziološko fakulteto iz Zagreba prevzela naloge delovnega paketa, ki se edini ukvarja z vlogo telesne dejavnosti pri preprečevanju otroške debelosti. V tem delovnem paketu bomo opravili naslednje naloge:

  1. Izvedli bomo sistematični pregled dokazov o učinkovitosti intervencij na področjih telesne dejavnosti, telesne zmogljivosti in sedentarnega obnašanja,
  2. Ovrednotili bomo obstoječe politike za spodbujanje dejavnega transporta in urejanja urbanega okolja za spodbujanje telesne dejavnosti,
  3. Izvedli bomo študijo primera slovenske intervencije Zdrav življenjski slog in ocenili njegovo učinkovitost v preprečevanju otroške debelosti,
  4. Ocenili bomo možnosti uvedbe intervencij, podobnih Zdravemu življenjskemu slogu, tudi v drugih evropskih državah.

2) FitBack

Fakulteta za šport kot vodilna partnerica sodeluje pri mednarodnem projektu FitBack, v katerega je vključenih 10 evropskih držav. Glavni namen projekta je pripraviti večjezično spletno platformo, ki bo posredovala povratne informacije o različnih komponentah telesne zmogljivosti. Namenjena bo posamezniku, hkrati pa bo vsebovala tudi ključne podatke za vzpostavitev nacionalnega, regionalnega ali lokalnega sistema za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov. Z ustvarjanjem takšne platforme želimo premostiti vrzeli med evropski priporočili in zdajšnjim stanjem, hkrati pa okrepiti sodelovanje med sektorji (izobraževanje, zdravstvo, šport). Evropska mreža za podporo razvoja sistemov za spremljanje telesne zmogljivosti, ki bo vzpostavljena znotraj projekta, bo omogočala pregled populacijskih trendov, učinkov politik in intervencij, hkrati pa tudi napovedovanje trendov.

Projekt je sestavljen iz dveh delov, naslovljen na različne ciljne skupine z naslednjima ciljema:

  • Spletna aplikacija FitBack za otroke, mladostnike, starše, učitelje in trenerje bo zagotovila uporabnikom prijazno grafično poročilo, ki bo vsebovalo podatke o telesni zmogljivosti posameznika na podlagi referenčnih vrednosti.
  • Informacijska točka na spletni strani FitBack za oblikovalce politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni bo vsebovala ključne informacije o vzpostavitvi sistemov za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov.

Povratne informacije o uporabnosti obeh delov projekta bomo dobili z izvedbo delavnic s ciljnimi skupinami v partnerskih državah.

3) Joy MVPA

Namen projekta Enjoyable MVPA (slo. prijetna zmerno do visoko intenzivna telesna dejavnost) je ustvariti in zbrati gibalne igre, namenjene otrokom, starim 11-14 let. Uporabne bodo tako v telovadnici kot v drugih prostorih v času športne vzgoje, gibalnih odmorov ali športnih programov zunaj šole. Za doseganje z zdravjem povezanih pozitivnih učinkov gibanja bodo igre oblikovane tako, da bodo otroci zmerno do visoko intenzivno gibalno dejavni. Prekomerna teža in debelost sta razlog za skrb v vseh razvitejših državah sveta. Zato naj bi se intervencije uvajale že relativno zgodaj in vključevale čim več otrok. Zato je šola najboljši prostor za tovrstne intervencije. V skladu s sodobnimi učnimi načrti bodo oblikovane igre razvijale predvsem osnovne gibalne vzorce.

Da bodo lahko učitelji in trenerji načrtovali vadbo za posamezno gibalno sposobnost in pri izvedbi dosegali željeno zmerno do visoko telesno intenzivnost, bodo izbrane igre testirane. Igre bodo tekom projekta v ta namen izvajane v 10-minutnih blokih, intenzivnost pa bo spremljana z objektivno metodo. Pri izbiri iger bomo upoštevali tudi povratne informacije učiteljev in učencev. Da bi v igrah bili dejavni vsi otroci, morajo te biti ustrezno organizirane in zabavne. Zato bomo pri oblikovanju iger usmerjeni tudi v izkustveno komponento.

Igre bomo posneli in jih kot delovno gradivo ponudili učiteljem. K posnetkom bo priloženo tudi besedilo z razlago pomembnosti telesne dejavnosti za otroke in mladostnike.

Tekoče mednarodno sodelovanje​

Od leta 1985 dejavno sodelujemo v svetovnem združenju športnih pedagogov FIEP, od leta 2012 pa v evropskem združenju športnih pedagogov EUPEA. V obeh združenjih si prizadevamo za sistemsko urejenost športne vzgoje v šolskem sistemu. Pri tem so primeri dobrih praks iz Slovenije posebej izpostavljeni.

Dve leti (2002-2003) smo kot eksperti – svetovalci za kurikulum pri Unicefu sodelovali tudi pri prenovi šolskega sistema na Kosovu in vodili pripravo njihovih učnih načrtov za športno vzgojo za osnovne in srednje šole. Kot svetovalci za področje športne vzgoje pri Svetu Evrope smo sodelovali pri ocenjevanju položaja športne vzgoje v Litvi in pri pripravi deklaracije o športni vzgoji, sprejete na ministrski konferenci v Varšavi leta 2002.

Od leta 2007 SLOfit ekipa sodeluje z delovno skupino Svetovne zdravstvene organizacije za spremljavo debelosti COSI. Tudi s pomočjo podatkov SLOfit je Svetovna zdravstvena organizacija naredila velik korak naprej v boju proti debelosti pri otrocih in ustanovila tudi Komisijo za končanje otroške debelosti, ki je pripravila končno poročilo, v katerem je tudi zaradi dobre prakse spremljave gibalnega razvoja otrok, bolj poudarjeno področje telesne dejavnosti in telesne zmogljivosti.

Leta 2008 nas je Svetovna zdravstvena organizacija povabila tudi v delovno skupino HEATH for Walking and Cycling, ki je razvila spletno orodje za oceno ekonomske vrednosti zmanjšane umrljivosti kot posledice redne hoje in kolesarjenja. To orodje danes po vsem svetu uporabljajo za izračunavanje smotrnosti gradnje javne infrastrukture, namenjene hoji in kolesarjenju.

Od leta 2012 sodelujemo na globalnem forumu za pedagogiko športne vzgoje GoFPEP, znotraj katerega potekajo razprave o izzivih in možnih rešitvah gibalne dejavnosti otrok. Slovenski primeri dobrih praks, še posebej SLOfit, pri udeležencih forumov vedno izzovejo občudovanje.

Od leta 2014 smo raziskovalci Laboratorija tudi del raziskovalne skupine NCD Risk Factor Collaboration pod okriljem Imperial College of London, skupaj s katerimi objavljamo najpomembnejše in najvplivnejše globalne javnozdravstvene statistike. Na ta način Slovenija na mednarodnih statističnih zemljevidih tovrstnih statistik ni več bela lisa.

Leta 2015 smo se vključili tudi v mednarodno raziskovalno skupino Active Healthy Kids Global Alliance, v kateri sodeluje 39 držav z vsega sveta, ta skupina pa s pripravami nacionalnih analiz o telesni dejavnosti otrok poskuša na globalni ravni izboljšati pogoje za oblikovanje dejavnega življenjskega sloga otrok in mladostnikov. V letu 2016 bo tako nastalo prvo nacionalno poročilo o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Leta 2015 nas je Madžarska šolska športna federacija povabila v projekt SHA P.E., v katerem razvijamo principe v zdravje usmerjenega kurikuluma športne vzgoje in oblikujemo evropski okvir kvalitetne športne vzgoje.