X

Močna vpetost v mednarodni raziskovalni prostor​

Člani laboratorija uspešno mednarodno sodelujemo na različnih področjih našega dela.

SLOfit ekipa ima v mednarodnem prostoru vse večjo veljavo, saj podatki SLOfit omogočajo spremljanje razvojnih trendov več generacij otrok in mladostnikov in to na ravni skoraj celotne populacije, ne le priložnostnih vzorcev. Podatki ARTOS pa zaradi svoje štiridesetletne tradicije in širine omogočajo neposredno analizo povezanosti in odvisnosti različnih vidikov razvoja otrok in mladostnikov. Zaradi tega so naši podatki zelo cenjeni in jih anonimizirane uporabljajo tudi ugledne mednarodne organizacije in raziskovalne institucije. Trenutno smo vključeni v kar nekaj (5) evropskih projektov: analizo povezanosti in odvisnosti različnih vidikov razvoja otrok in mladostnikov.

1) SmartCHANGE

    

Napovedovanje tveganja za kronične bolezni z umetno inteligenco

Projekt SmartCHANGE – inovativna rešitev za korenito zmanjšanje tveganja za kronične nenalezljive bolezni 

Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja: zdravje in dobro počitje, kakovostno izobraževanje, industrija, inovacije in infrastruktura, partnerstvo za doseganje ciljev

Čeprav se zdi, da je prihodnost nekaj, o čemer lahko le ugibamo, začenja Inštitut Jožef Štefan, v sodelovanju z raziskovalno skupino SLOfit Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, v okviru programa Obzorje Evropa, razvijati inovativno rešitev, s katero bi lahko s pomočjo umetne inteligence bolje napovedali in s personaliziranimi intervencijami korenito zmanjšali tveganje za razvoj kronično nenalezljivih bolezni (KNB; npr. srčno-žilnih in presnovnih bolezni ter različnih oblik raka). Projekt »AI-based long-term health risk evaluation for driving behaviour change strategies in children and youth« z akronimom SmartCHANGE se bo osredotočil na razvoj učinkovitejšega napovedovanja KNB pri otrocih in mladostnikih v njihovi odrasli dobi. Sprožilci slednjih so namreč prisotni že v mladosti, vendar s trenutnimi metodami diagnosticiranja niso nujno pravočasno zaznani. 

Raziskovalci bodo pri tem uporabili napredne tehnologije in inovativne pristope. Z orodji umetne inteligence bodo na več podatkovnih zbirkah o 24-urnem vedenjskem vzorcu, telesni zmogljivosti, biomarkerjih in pojavnosti KNB, razvili modele, ki bodo lahko že pri otrocih in mladostnikih čim bolj natančno napovedali njihovo tveganje za obolevanje v odrasli dobi. V ta namen bodo razvili dve aplikaciji: eno za zdravstvene delavce, drugo za državljane. Namen obeh bo prikazati zdravstvena tveganja, razčlenjena na dejavnike tveganja, in priporočene spremembe vedenja za njihovo zmanjšanje, na način, ki je primeren za določeno ciljno skupino.  

Razvita rešitev bo potrjena s študijo preizkusa koncepta, ki bo potekala v štirih državah, vključevala različna življenjska okolja, od družine, šole, osnovne in celostne oskrbe, ter bo podprta z dejavnostmi razširjanja in komuniciranja, ki bodo posebej prilagojene izbranim ciljnim skupinam. Eno od teh okolij bo tudi v Sloveniji in bo udejanjeno znotraj sistema SLOfit. S pomočjo tako zasnovanega znanstvenega napredka bomo omogočili vsem uporabnikom SLOfit boljše razumevanje razvoja tveganj za KNB, bistveno spremenili načine spopadanja z njimi ter s tem zmanjšali stroške, ki jih povzročajo v zdravstveni blagajni, hkrati pa izboljšali produktivnost in kakovost življenja ljudi.

2) Fitback4Literacy

      

Spremljanje telesne zmogljivosti za izboljšanje gibalne pismenosti pri otrocih in mladostnikih: FitBack4Literacy

Projekt FitBack4Literacy združuje 10 partnerskih institucij po vsej Evropi, skupaj s številnimi vsebinsko povezanimi mednarodnimi organizacijami. Njegov namen je širiti raziskovalna spoznanja uveljavljene FitBack mreže (www.fitbackeurope.eu; nekdanji projekt Erasmus+) v znanstveni, izobraževalni in športni sektor.

Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja: zdravje in dobro počutje, kakovostno izobraževanje, industrija, inovacije in infrastruktura, partnerstvo za doseganje ciljev

Cilj projekta je oblikovati in preizkusiti brezplačni večjezični  digitalni priročnik, ki bo učitelje in trenerje spodbujal k uporabi spremljanja telesne zmogljivosti za izboljšanje gibalne pismenosti otrok in mladostnikov.

Projekt je zasnovan po principu misli globalno, deluj lokalno (npr. v šolah, športnih klubih v bližini). Zato bo:

  1. v nadgradnjo obstoječega sistema FitBack vključil učitelje in trenerje ter tako skupaj z njimi sooblikoval digitalni priročnik, ki bo izobraževalcem pomagal razumeti, kako lahko spremljanje telesne zmogljivosti uporabijo za razvoj gibalne pismenosti mladostnikov;
  2. v sodelovanju z mednarodnimi združenji športnih pedagogov prikazal, kakšen naj bo spodbuden način za izvajanje meritev telesne zmogljivosti otrok in tako skušal zmanjšati stigmo, povezano z meritvami telesne zmogljivosti;
  3. po preizkusu izvedljivosti in učinkovitosti na osmih evropskih lokacijah, ob koncu projekta vgradil digitalni priročnik in nadgrajeno  oddelčno poročilo na spletno platformo FitBack..

FitBack4Literacy tako v prizadevanju za širjenje strokovnosti na področju telesne zmogljivosti v več sektorjih naslavlja cilje trajnostnega razvoja ZN ter podpira spodbujanje dolgoročnih pozitivnih zdravstvenih izidov pri mladih.

Partnerji konzorcija so: Univerza v Ljubljani (koordinator), Univerza v Granadi, Univerza v Zagrebu, Univerza v Boznu, Univerza v Jyväskylä, Univerza v Tartuju, Univerza v Beogradu, Univerza v Lizboni, Evropsko združenje za športno vzgojo (EUPEA), Mednarodno športno in kulturno združenje (ISCA).

Program Evropske komisije Erasmus+: Šport - ID 101089829

Obdobje projekta: 01.01.2023 - 31.12.2025 financiran s 400 000 EUR

Izjava o omejitvi odgovornosti: "Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so le avtorjeva in ne odražajo nujno mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA nista odgovorna zanje."

3) QualiTePE (2022 - 2024) - Kakovost poučevanja športne vzgoje

    

1.1.2022-1.7.2024

Projekt QualiTePE je Erasmus+ KA2, projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, katerega namen je skupno razumevanje visokokakovostnega poučevanja športne vzgoje. Strokovnjaki iz desetih evropskih držav bodo znotraj projekta razvijali tako imenovano okvirno zasnovo QualiTePE, ki bo določila in opisala osrednje dimenzije in značilnosti poučevanja športne vzgoje. Najtežja naloga, s katero se bodo partnerji pri sodelovanju srečali, je, kako opredeliti visokokakovostno poučevanje športne vzgoje, ker je to v veliki meri odvisno od nacionalnih izobraževalnih ciljev.

Z namenom pridobitve splošne skladnosti med državami bodo partnerji izpeljali najprej študijo z uporabo raziskovalne metode Delphi, pri kateri bodo sodelovali visokošolski učitelji iz desetih partnerskih držav. Okvirna zasnova QualiTePE, ki se bo razvijala več čas trajanja projektnega sodelovanja, bo tako prispevala k razvoju in standardizaciji izobraževanja učiteljev v partnerskih državah, kar pa bo posledično povečalo kakovost poučevanja v posameznih evropskih državah.

Skladno s projektnim okvirjem QualiTePE bomo operacionalizirali značilnosti in razsežnosti poučevanja športne vzgoje ter obenem razvili digitalno evalvacijsko zasnovo QualiTePE. Kakovost poučevanja bomo znotraj projekta opisali za tri različne deležnike: učitelje (a), zunanje opazovalce (b) in učence (c). Na podlagi izkustvenih rezultatov bodo partnerske države v krožnem procesu razpravljale o orodju za vrednotenje QualiTePE, ki ga bodo strokovnjaki soglasno potrdili, uporabili v praksi ter postopoma tudi preizkusili. Kategorično in dolgoročno ocenjevanje kakovosti poučevanja bo v praksi uporabljeno v študijah učinkovitosti za samostojni razvoj učiteljev ter za pridobitev strokovne povratne informacije. Okvirna zasnova QualiTePE bo zaradi bolj opaznih značilnosti dobrega poučevanja športne vzgoje uporabna pri usposabljanju učiteljev, kar pa bo vplivalo na srednje- in dolgoročno kakovost poučevanja športne vzgoje.  

4) PhysED-Academy (2022 - 2025) - Podpora učiteljem športne vzgoje za povečanje kakovosti in privlačnosti njihovega poklica in za izboljšanje zdravja mladih

PhysEd-Academy je mednarodni raziskovalni projekt, ki skuša vzpodbuditi trajnostno (mednarodno) sodelovanje med učitelji športne vzgoje in institucijami, odgovornimi za izobraževanje učiteljev športne vzgoje, da bi z drugačnimi načini poučevanja bolje opolnomočili učitelje in bodoče učitelje športne vzgoje za učinkovitejše poučevanje za dejaven življenjski slog otrok in mladine. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je ena izmed partneric projekta.

PhysEd-Academy se bo soočil z izzivi športne vzgoje in izobraževanja učiteljev športne vzgoje z izboljšanjem kakovosti programov s pomočjo prenosa znanja in izkušenj med institucijami za izobraževanje učiteljev športne vzgoje in učitelji športne vzgoje. Športna vzgoja je namreč edini predmet, ki lahko mladim zagotovi spretnosti, znanja, razumevanja o zdravem življenjskem slogu in razvija vrednote za vseživljenjsko zavezanost k dejavnemu življenjskemu slogu in jim posledično odpira pot do dobrega zdravja. Na ta način vodena športna vzgoja lahko prispeva k globalni prednostni nalogi zmanjšanja gibalne nedejavnosti prebivalstva  za 15 % do leta 2030. Trenutno športna vzgoja in posredno izobraževanje učiteljev športne vzgoje nimata veliko vpliva na zdrav življenjski slog otrok in mladine, saj temeljita na starih in neučinkovitih tradicijah, ki so daleč od sedanjih priporočenih praks in politik.

Na podlagi aktualnih raziskav, praks in teorij o štirih dejavnikih kakovosti (namen in vsebina športne vzgoje, poučevanje športne vzgoje, izobraževanje učiteljev in stalno strokovno usposabljanje) v športni vzgoji in izobraževanju učiteljev bo projekt PhysEd-Academy razvijal in preizkušal inovativne strategije poučevanja v programih izobraževanja in programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev športne vzgoje po vsej Evropi.

Partnerji raziskovalnega programa PhysEd-Academy bodo nabor novo razvitih pedagoških prijemov (t. i. signature pedagogies) preizkusili v svojih programih izobraževanja učiteljev in stalnega strokovnega usposabljanja, kar bo posledično povečalo kakovosti teh programov in tudi privlačnost poklica učitelja športne vzgoje. PhysEd-Academy se zavezuje, da bo postal ključni akter pri izboljšanju športne vzgoje in izobraževanja učiteljev športne vzgoje ter bo koristil lokalnim, regionalnim in mednarodnim šolskim programom športne vzgoje in izobraževanja učiteljev – s končnim ciljem izboljšanja javnega zdravja.

Več informacij najdete na: Home - PhysEd-Academy

5) DE PASS

Projekt DE PASS se osredotoča na prepoznavanje, razumevanje in merjenje določevalcev, ki spodbujajo, vzdržujejo ali zavirajo vedenje pri telesni dejavnosti skozi celotno življenjsko dobo in v različnih okoljih, ter prevajanje tega znanja v pomoč oblikovalcem politik pri doseganju večjega vpliva na zdravje. DE-PASS bo osvetlil, zakaj posamezniki in/ali družbe sprejmejo telesno dejaven ali nedejaven življenjski slog. Raziskovalci so doslej v odgovor na to vprašanje vložili ogromno energije, vendar pa sta pridobljeno znanje in učinek, dosežen s to naložbo, razdrobljena, nista zlahka prevedljiva, napredek nad stanjem tehnike pa je počasen.

Več informacij najdete na: Home • DE-PASS | COST ACTION CA19101 (depass.eu)

Tekoče mednarodno sodelovanje​

Od leta 1985 dejavno sodelujemo v svetovnem združenju športnih pedagogov FIEP, od leta 2012 pa v evropskem združenju športnih pedagogov EUPEA. V obeh združenjih si prizadevamo za sistemsko urejenost športne vzgoje v šolskem sistemu. Pri tem so primeri dobrih praks iz Slovenije posebej izpostavljeni.

Dve leti (2002-2003) smo kot eksperti – svetovalci za kurikulum pri Unicefu sodelovali tudi pri prenovi šolskega sistema na Kosovu in vodili pripravo njihovih učnih načrtov za športno vzgojo za osnovne in srednje šole. Kot svetovalci za področje športne vzgoje pri Svetu Evrope smo sodelovali pri ocenjevanju položaja športne vzgoje v Litvi in pri pripravi deklaracije o športni vzgoji, sprejete na ministrski konferenci v Varšavi leta 2002.

Od leta 2007 SLOfit ekipa sodeluje z delovno skupino Svetovne zdravstvene organizacije za spremljavo debelosti COSI. Tudi s pomočjo podatkov SLOfit je Svetovna zdravstvena organizacija naredila velik korak naprej v boju proti debelosti pri otrocih in ustanovila tudi Komisijo za končanje otroške debelosti, ki je pripravila končno poročilo, v katerem je tudi zaradi dobre prakse spremljave gibalnega razvoja otrok, bolj poudarjeno področje telesne dejavnosti in telesne zmogljivosti.

Leta 2008 nas je Svetovna zdravstvena organizacija povabila tudi v delovno skupino HEATH for Walking and Cycling, ki je razvila spletno orodje za oceno ekonomske vrednosti zmanjšane umrljivosti kot posledice redne hoje in kolesarjenja. To orodje danes po vsem svetu uporabljajo za izračunavanje smotrnosti gradnje javne infrastrukture, namenjene hoji in kolesarjenju.

Od leta 2012 sodelujemo na globalnem forumu za pedagogiko športne vzgoje GoFPEP, znotraj katerega potekajo razprave o izzivih in možnih rešitvah gibalne dejavnosti otrok. Slovenski primeri dobrih praks, še posebej SLOfit, pri udeležencih forumov vedno izzovejo občudovanje.

Od leta 2014 smo raziskovalci Laboratorija tudi del raziskovalne skupine NCD Risk Factor Collaboration pod okriljem Imperial College of London, skupaj s katerimi objavljamo najpomembnejše in najvplivnejše globalne javnozdravstvene statistike. Na ta način Slovenija na mednarodnih statističnih zemljevidih tovrstnih statistik ni več bela lisa.

Leta 2015 smo se vključili tudi v mednarodno raziskovalno skupino Active Healthy Kids Global Alliance, v kateri sodeluje 39 držav z vsega sveta, ta skupina pa s pripravami nacionalnih analiz o telesni dejavnosti otrok poskuša na globalni ravni izboljšati pogoje za oblikovanje dejavnega življenjskega sloga otrok in mladostnikov. V letu 2016 bo tako nastalo prvo nacionalno poročilo o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Leta 2015 nas je Madžarska šolska športna federacija povabila v projekt SHA P.E., v katerem razvijamo principe v zdravje usmerjenega kurikuluma športne vzgoje in oblikujemo evropski okvir kvalitetne športne vzgoje.