X

Pretekli mednarodni raziskovalni projekti

 

STOP

Projekt STOP  je bil štiriletni Horizont 2020 projekt. Ustvarjeno je bilo okolje za pravočasne, temeljite in politično pomembne ukrepe za preprečevanje otroške debelosti v vseh evropskih državah ter oblikovane nove, med-disciplinarni dokaze o vlogi ključnih okoljskih dejavnikov debelosti pri otrocih na podlagi analiz večdimenzionalnih meritev na več kohortah otrok v EU. Hkrati je bila ocenjen vpliv politik in ukrepov za obravnavanje zdravstvenih in socialnih vprašanj otrok na stanje debelosti v tej populaciji.

Izveden je bil sistematični pregled dokazov o učinkovitosti intervencij na področjih telesne dejavnosti, telesne zmogljivosti in sedentarnega obnašanja. Ovrednotene obstoječe politike za spodbujanje dejavnega transporta in urejanja urbanega okolja za spodbujanje telesne dejavnosti, izvedena študija primera slovenske intervencije Zdrav življenjski slog in ocena možnosti uvedbe intervencij, podobnih Zdravemu življenjskemu slogu, tudi v drugih evropskih državah.

FITBACK

Fakulteta za šport je kot vodilna partnerica sodelovala pri mednarodnem projektu FitBack, v katerega je vključenih 10 evropskih držav. Glavni namen projekta je večjezična spletna platforma, ki posreduje povratne informacije o različnih komponentah telesne zmogljivosti. Namenjena je posamezniku, hkrati pa vsebuje tudi ključne podatke za vzpostavitev nacionalnega, regionalnega ali lokalnega sistema za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov. Evropska mreža za podporo razvoja sistemov za spremljanje telesne zmogljivosti omogoča pregled populacijskih trendov, učinkov politik in intervencij.

Joy MVPA

V okviru projekta Enjoyable MVPA (slo. prijetna zmerno do visoko intenzivna telesna dejavnost) so bile ustvarjene gibalne igre, namenjene otrokom, starim 11-14 let. Uporabne so tako v telovadnici kot v drugih prostorih v času športne vzgoje, gibalnih odmorov ali športnih programov zunaj šole. Za doseganje z zdravjem povezanih pozitivnih učinkov gibanja so igre oblikovane tako, da so otroci zmerno do visoko intenzivno gibalno dejavni. V igrah so dejavni vsi otroci, saj so ustrezno organizirane in zabavne. Igre so, kot video in besedilno gradivo, dostopne učiteljem kot delovno gradivo.

CROWD HEALTH

V obdobju 2017-2020 smo skupaj z 18 partnerji iz različnih evropskih držav in Tajvana sodelovali v projektu CrowdHealth. V sklopu projekta smo med drugim ustvarili platformo Moj SLOfit, ki povezuje podatke o telesnem in gibalnem razvoju, pridobljene v šolskem okolju. Platforma omogoča dopolnjevanje podatkov, napovedovanje razvoja in oceno zdravstvenih tveganj otrok.

V obdobju  2018-2019 smo delovali v projektu EU-PALS, v katerem smo z drugimi evropskimi partnerji izdelali predlog evalvacijskega sistema za spremljanje kakovosti telesne dejavnosti v evropskih šolah.

V obdobju 2018-2021 smo skupaj s partnerji iz cele Evrope v okviru projekta EUPASMOS preučevali veljavnost uveljavljenostih vprašalnikov za telesno dejavnost z namenom vzpostavitve sistema spremljanja telesne dejavnosti in športa odraslih, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive podatke o tem v državah članicah EU.

V okviru projekta smo pridobili pomembne izkušnje preučevanja telesne dejavnosti, ki jih želimo uporabiti pri snovanju prihodnjih rešitev v aplikaciji Moj SLOfit.

V obdobju 2018-2021 smo sodelovali v projektu EuPEO, katerega osnovni cilj je bil pripraviti sistem spremljanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi – European Physical Education Observatory. Izkušnje iz projekta bomo skušali uporabiti pri pripravi samo-evalvacijskega orodja o kakovostni športni vzgoji, ki bi ga lahko umestili v SLOfit.