X

Premagajmo škodljive posledice COVID-19 izolacijskih ukrepov

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport v partnerstvu z OKS-ZŠZ in Zavodom za šport Republike Slovenije Planica in v sodelovanju s strokovno javnostjo spremlja uresničevanje predlogov za zmanjševanje škodljivih posledic omejevanja gibanja zaradi COVID-19 ukrepov.

Na podlagi ugotovitev SLOfit raziskovalne skupine o največjem upadu gibalne učinkovitosti in največjem porastu debelosti pri slovenskih otrocih v 33-letni zgodovini spremljave s ŠVK, kot posledice vladnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, smo v septembru 2020 predlagali ukrepe za zmanjšanje teh izjemno škodljivih posledic, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Ukrepi so zasnovani na znanstvenih spoznanjih in predhodno dokazanih uspešnih rešitvah. 

Predstavitev ukrepov 

S FITbarometrom prikazujemo ocene uresničevanja teh ukrepov. Ocene so narejene in opisane na podlagi razpoložljivih podatkov in mnenja strokovne javnosti o njihovem udejanjanju.

COVID-19 FITbarometer

 
Ponovni zagon intervencije Zdrav življenjski slog
 
2%
Skupno poučevanje učitelja športne vzgoje in razredne učiteljice
 
12%
Gibalni odmor
 
12%
Zmanjšanje števila vadečih v skupini
 
2%
Telesno dejavno poučevanje pri vseh predmetih
 
5%
Organiziranje učilnic na prostem
 
6%
Vzpostavitev intervencij za obravnavo otrok z debelostjo in nizko gibalno učinkovitostjo
 
80%
Odprtje športnih in otroških igrišč
 
100%
Odprtje telovadnic in drugih pokritih športnih objektov
 
90%
Izvajanje programov športnih društev in zasebnikov
 
90%
Sprejetje interventne zakonodaje
 
20%

Ponovni zagon intervencije Zdrav življenjski slog 

Čim prej se naj v osnovnih šolah ponovno zažene nacionalna intervencija Zdrav življenjski slog, saj je ta intervencija dokazano pozitivno vplivala na gibalno učinkovitost otrok, zmanjšanje deleža otrok z debelostjo in zmanjšanje odsotnosti otrok od pouka zaradi bolezni. Predlagamo, da intervencijski program Zdrav življenjski slog nadomesti steber Zdravje in gibanje v Razširjenem programu osnovne šole, pri tem pa naj bo namenjen vsem starostnim skupinam osnovnošolcev in naj ga vodijo strokovno izobraženi in kompetentni kadri.  

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.
 • ​Na našo pobudo ni bilo odgovora, v perspektivah financiranja tudi ni videti, da bi bila zagotovljena sredstva za ponovni zagon prorgama.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021
 

Skupno poučevanje učitelja športne vzgoje in razredne učiteljice

Učencem razredne stopnje naj se čim prej zagotovi ura športa dnevno, ki jo poučujejo skupno učitelji športne vzgoje in razredne učiteljice oz. samostojno učitelji športne vzgoje. S povečanjem količine gibalne vadbe in bolj kakovostnim poukom (večja kompetentnost učiteljev in manjše število učencev na učitelja) tovrstno poučevanje dokazano pozitivno vpliva na gibalno učinkovitost otrok.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • V Letnem programu športa Republike Slovenije ni sredstev, ki bi bila namenjena skupnemu poučevanju učitelja športne vzgoje in učiteljice razrednega pouka.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov.

   

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021
 

Gibalni odmor

Vsem učencem in dijakom šole zagotovijo vsak dan vsaj 20-minutni gibalni odmor, najbolje na prostem. Med gibalnim odmorom naj šole spoštujejo aktualne omejitve vzdrževanja razdalje med šolskimi skupinami.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 

Zmanjšanje števila vadečih v skupini

Velike razlike v gibalni učinkovitosti zahtevajo ustrezno diferenciacijo vadbe, v skupinah, v katere so vključeni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, zdravstvenimi in razvojnimi težavami, pa tudi individualne pristope. Zato naj se čim prej pripravijo spremembe normativov za velikost vadbene skupine, ki bodo omogočile manjše skupine in s tem posledično bolj kakovosten pouk, večjo varnost ter manjšo možnost prenosa okužb.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • Kljub podpori ukrepu, le-ta ni bil vključen v nobeno razpravo.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021
 

Telesno dejavno poučevanje pri vseh predmetih

Takšno poučevanje dokazano povečuje pozornost, vpliva na večje prekrvavljenost možganov in hitrejše prenose informacij v višje možganske centre, izboljšuje vedenje učencev in tako pozitivno vpliva na učni uspeh šolarjev in zmanjšuje njihov sedeči čas. Zavod RS za šolstvo s pomočjo šol, ki že uspešno izvajajo telesno dejavno poučevanje, usposobi učitelje za tovrstno delo.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • Kljub podpori ukrepu, le-ta ni bil vključen v nobeno razpravo.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021
 

Organiziranje učilnic na prostem 

Šole naj organizirajo čim več pouka v učilnicah na prostem in sicer čim bolj gibalno dejavno. Tako bo možnost okužb manjša, poveča se skupna količina gibanja, pri učencih se zmanjšajo občutki tesnobe zaradi učinkov naravne svetlobe, učenci pa so bolj učinkoviti tudi zaradi bolj avtentičnega okolja, v katerem poteka poučevanje. Pristojno ministrstvo in občine zagotovijo potrebne prostorske zmožnosti.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • Kljub podpori ukrepu, le-ta ni bil vključen v nobeno razpravo, namesto organiziranja učilnic na prostem, se bo šolanje zopet izvajalo na daljavo.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021
 

Vzpostavitev intervencij za obravnavo otrok z debelostjo in nizko gibalno učinkovitostjo

Predhodne izkušnje pilotnih projektov Uživajmo v zdravju, Vrhniški model, Razvoj kadrov v športu, Žiri in MoST so pokazale, da je mogoče vzpostaviti uspešno povezovanje zdravstva in šolstva pri sistemski obravnavi otrok z debelostjo in zmanjšano gibalno učinkovitostjo, še posebej, če v šolskem timu sodeluje športni pedagog, v zdravstvenem pa kineziolog. Ministrstvo za zdravstvo naj čim prej uredi položaja kineziologov v zdravstvenem sistemu ter skupaj z NIJZ in Zavodom za zdravstveno zavarovanje dogovori sistemsko izvedbo in financiranje tovrstne obravnave.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • Kljub podpori ukrepu, le-ta ni bil vključen v nobeno razpravo, trenutno se v celi Sloveniji izvaja le ena obravnava in sicer na daljavo (ZD Črnomelj).
 • Spremembe pravilnika o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, z dne 16.4.2021, vključujejo tudi uvrstitev kineziologa v zdravstveni tim.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
16.4.2021
 

Dostop do športnih in otroških igrišč

Športna in otroška igrišča naj bodo odprta ves čas. V primeru razglasitve epidemije naj bodo odprta s posebnimi pogoji uporabe (vadba znotraj članov gospodinjstva, razkuževanje rok pri uporabi otroških igral).

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Vlade RS je na 20.10.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje športno dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.
 • MIZŠ je z okrožnico 14.10.2020 sporočila, da se pouk za učence od 6. do 9. razreda in v srednji šoli izvaja na daljavo.
 • Vlade RS je na 23.10.2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim je zaprla še vrtce.
 • MIZŠ je z okrožnico z dne 30.10.2020 podaljšala jesenske počitnice za osnovnošolce za en teden.
 • Rezultati ankete o dostopu do igrišč ter upoštevanju navodil pri uporabi igrišč.
 • s 26.1.2021 so se v vrtce vrnili predšolski otroci in v šole osnovnošolci prve triade.
 • S 15.2.2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki dovoljuje uporabo vseh športnih in otroških igrišč, ob ohranjanju medosebne razdalje in upoštevanju higienskih ukrepov

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
20.10.2020
 
2.11.2020
 
26.1.2021
 
15.2.2021
 

Dostop do telovadnic in drugih zaprtih športnih objektov

Šolske telovadnice in drugi pokriti športni objekti naj bodo odprti ves čas delovanja šol tako za šolske, kot zunajšolske uporabnike. Pristojno ministrstvo in lokalne skupnosti naj poskrbijo za učinkovite prezračevalne sisteme.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • MIZŠ je z okrožnico z dne 8.9.2020 pozvalo vodstva šol, da v šolskih telovadnicah omogočijo izvajanje športnih programov za izvajalce nacionalnega programa športa
 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa. 
 • MIZŠ je 14.10.2020 izdalo okrožnico srednjim šolam, da se v zaprtih šolskih športnih objektih prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom. Dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike v starostnih kategorijah mlajši člani in člani.
 • Vlada je dne 15.10.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki v t.i. rdečih regijah omejuje število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih na 20 kvadratnih metrov na posameznika.
 • Vlade RS je na 20.10.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje športno dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.
 • Vlade RS je 31.12.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje športno dejavnost,  ob ohranjanju ustrezne medosebne razdalje, tudi v nekaterih pokritih prostorih (bazeni, teniška igrišča) in fitnesih.
 • Vlade RS je 7.1.2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki preklicuje predhodni odlok.
 • s 26.1.2021 so se v vrtce vrnili predšolski otroci in v šole osnovnošolci prve triade.
 • S 15.2.2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki dovoljuje izvajanje brezkontaktne športne vadbe skupin do 10 vadečih v zaprtih in zunanjih prostorih.
 • S. 1.4. 2021 je začel veljati nov Odlok, ki prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
 • 12.4. je prenehal veljati predhodni Odlok, ki prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
 • 22.4. je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki dovoljuje izvajanje športnih tekmovanj in dovoljuje vadbo vsem športnikom iz ZŠpo-1.
 • Z odloki iz Uradnega lista, objavljenega 13.5., se k rednemu pouku vračajo vsi srednješolci, na športnih dogodkih pa je dovoljena prisotnost gledalcev (do 50 % zasedenosti kapacitet).

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
8.9.2020
 
28.9.2020
 
14.10.2020
 
15.10.2020
 
22.10.2020
 
31.12.2020
 
7.1.2021
 
26.1.2021
 
15.2.2021
 
1.4.2021
 
12.4.2021
 
22.4.2021
 
13.5.2021
 

Izvajanje programov športnih društev in zasebnikov

Vlada naj v sodelovanju z OKS-ZŠZ z določitvijo pogojev za omejitev širjenja okužb omogoči izvajanje vseh programov športnih društev in zasebnikovv kolikor ni razglašena epidemija.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • MIZŠ je 14.10.2020 izdalo okrožnico srednjim šolam, da se v zaprtih šolskih športnih objektih prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom. Dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike v starostnih kategorijah mlajši člani in člani.
 • Vlade RS je na 20.10.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje športno dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.
 • Vlade RS je 31.12.2020 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje športno dejavnost,  ob neprekinjenem ohranjanju ustrezne medosebne razdalje najmanj 5 m in zagotavljanju 50 kvadratnih metrov prostora na vsakega posameznika.
 • Vlade RS je 7.1.2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki preklicuje predhodni odlok.
 • S 15.2.2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki dovoljuje izvajanje brezkontaktne športne vadbe skupin do 10 vadečih, na zunanjih površinah in v zaprtih prostorih, ob upoštevanju higienskih ukrepov.
 • S. 1.4. 2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri športu, ki omejuje izvedbo športnih dejavnosti.
 • 12.4. je prenehal veljati predhodni Odlok o omejitvaj pri športu.
 • 22.4. je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki dovoljuje dovoljuje uporabo športnih objektov in površin iz ZŠpo-1.
 • Z odloki iz Uradnega lista, objavljenega 13.5., se dovoljuje športna in rekreativna vadba za skupine do 50 udeležencev, na športnih prireditvah pa je dovoljena prisotnost gledalcev in navijačev (do največ 50 % zasedenosti).

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
14.10.2020
 
20.10.2020
 
31.12.2020
 
7.1.2021
 
15.2.2021
 
1.4.2021
 
12.4.2021
 
22.4.2021
 
13.5.2021
 

Sprejetje interventne zakonodaje

Vlada naj čim hitreje pripravi paket interventne zakonodaje za uresničevanje zastavljenih ukrepov za spodbujanje gibalne dejavnosti celotne populacije. Interventna zakonodaja naj vsebuje tudi financiranje zgoraj predlaganih ukrepov.

Dejavnosti za uresničevanje ukrepa:  

 • Strokovni svet za šport Vlade RS je na svoji 11. redni seji z dne 28.9.2020 podprl uresničevanje tega ukrepa.  
 • Kljub podpori ukrepu, le-ta ni bil vključen v nobeno razpravo.
 • 22.4. je potekala 35. Nujna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na kateri so obravnavali predalgane ukrepe za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov in nakazuje možnosti sprejetja zakonodaje.

Kaj kažejo podatki?

1.9.2020
 
28.9.2020
 
30.3.2021
 
22.4.2021