X

Pogosta vprašanja in odgovori

Preden nam zastavite dodatno vprašanje, preverite, če se odgovor že nahaja na našem seznamu pogostih vprašanj in odgovorov. Seznam bomo še dopolnjevali. 

Kaj je SLOfit in kaj ŠVK ter čemu sta namenjena?

Kaj je SLOfit in kakšen je njegov namen, vizija?

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - športnovzgojnega kartona (ŠVK). Namen SLOfit-a je narediti ŠVK in druge zbrane podatke v okviru SLOfit čim bolj uporabne, zlasti za spremljanje in spreminjanje telesne zmogljivosti. Vizija SLOfit-a je vzpostavitev dolgoročnega, vseživljenjskega spremljanja posameznikove telesne zmogljivosti in nekaterih kazalnikov, s pomočjo katerih se lahko določi življenjski slog posameznika. 

SLOfit omogoča, da: 

 • starši spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov, pri tem pa jih opozarjamo na morebitna zdravstvena tveganja otroka; 

 • učitelj športne vzgoje in zdravnik na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov, povezanih z zdravstvenimi tveganji ali športno nadarjenostjo; 

 • učitelj športne vzgoje objektivno diagnosticira stanja posameznika in s tem ustrezno individualizira vadbo, kar zagotavlja bolj kakovosten pouk; 

 • raziskovalci Fakultete za šport z analizami populacijskih podatkov ugotavljajo, do kakšnih sprememb prihaja na regionalni ali nacionalni ravni in tako neposredno vplivajo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema. 

More >
Kdo vodi SLOfit in kdo so njegovi uporabniki?

 

SLOfit ekipo sestavljajo mednarodno uveljavljeni raziskovalci s Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani. Skrbniki sistema SLOfit so: izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, doc. dr. Bojan Leskošek in prof. dr. Gregor Jurak. 

Uporabniki analiz na ravni posameznika so starši, ki imajo vpogled v rezultate otroka/otrok, šolarji in drugi, ki jim vpogled v podatke dovolijo (omogočijo) starši (npr. otrokov osebni ali šolski zdravnik, otrokov trener, otrokovi stari starši). Neposredni uporabniki so lahko tudi dijaki, ki šoli sporočijo svojo e-pošto, na katero po koncu prvih meritev prejmejo vabilo k registraciji v Moj SLOfit. V analize posameznega šolarja lahko pogledajo tudi učitelji, ki izdelajo tudi poročila za oddelek, ki ga poučujejo, kar jim je v pomoč pri načrtovanju pouka športa/športne vzgoje. Vsaka šola lahko izdela poročilo o stanju in gibanju telesnega razvoja svojih šolarjev. Uporabniki analiz na ravni države, ki so javna dostopna v letnih poročilih, pa so državne institucije (ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo, Zavod za šport RS Planica, Nacionalni inštitut za javno zdravje …). 

More >
Kakšna je razlika med ŠVK (Športnovzgojni karton) in SLOfit?

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK. Sistem SLOfit torej sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK in drugi zbrani podatki) ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesni zmogljivosti in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. osebnemu zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesni zmogljivosti. 

Sistem SLOfit se stalno razvija in nadgrajuje, tako da je mogoče v prihodnosti pričakovati še dodatne podatke, kot npr. o dnevni telesni dejavnosti otrok, zbranih s pomočjo senzornih naprav. 

More >
Kaj je Moj SLOfit?

Moj SLOfit (spletni naslov moj.slofit.org) je spletno mesto oz. spletna aplikacija, ki staršem, dijakom in učiteljem omogoča (po prijavi z geslom) dostop do osebnih podatkov o telesni zmogljivosti in telesni dejavnosti. Člani Moj SLOfit so vsi šolarji (učenci in dijaki) s soglasjem za vključitev v ŠVK in zbranimi podatki za vsaj eno leto meritev. Uporabniki Moj SLOfit pa so starši članov, polnoletni dijaki (ki so na šoli izrazili interes in posredovali svoj e-poštni naslov), učitelji na šoli (ki sodelujejo v ŠVK) ter vse osebe (npr. šolski zdravniki), ki jim dostop do svojih podatkov oz. podatkov svojih otrok z vabilom omogočijo starši. 

More >
Kako postati uporabnik Moj SLOfit?

Starši in mladostniki. V Moj SLOfit se lahko vključijo starši tistih otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve telesnega in gibalnega razvoja in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit. Starši običajno podpišejo soglasje v prvem razredu oz. letniku, vendar se lahko soglasje poda tudi kasneje. Starši dijakov s soglasji, ki imajo dostop do podatkov še iz osnovne šole, ta dostop obdržijo.  

Učitelji se lahko vključijo v sistem prek šolskega administratorja. To je oseba, ki jo pooblasti ravnatelj in je zadolžena za vso administracijo sistema SLOfit na ravni šole. 

Zdravnikom in drugim osebam omogoči vpogled v otrokove podatke starš sam prek spletne aplikacije Moj SLOfit. Takšna oseba dobi vpogled zgolj v podatke tistih otrok, za katere je podano soglasje staršev in sicer, ko se registrira kot uporabnik Moj SLOfit. 

More >

Meritve ŠVK

Ali lahko na željo starša naredijo meritve ŠVK samo za njegovega otroka oziroma kje drugje?

Meritve zahtevajo pripravo prostora in opreme, zato se izvajajo za skupino šolarjev. Običajno šola še kakšen teden dni kasneje zagotovi tudi meritve za zamudnike. To je za učence, ki se meritev niso udeležili v terminu svojega oddelka. Šola pa ni dolžna organizirati meritev za posameznega učenca, a se je o tem mogoče dogovoriti z učiteljem športa, če za to obstajajo možnosti.

More >
Je obvezno, da otrok izvaja meritve za ŠVK ali ne?

Učitelj je skladno z učnim načrtom dolžan spremljati telesni in gibalni razvoj otroka. To pomeni, da za vse otroke organizira in izvede meritve antropometričnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. Za ta namen lahko sicer izbere različne strokovno utemeljene merske postopke, vendar je v našem prostoru najbolj uveljavljen in podprt s povratnimi informacijami prav ŠVK. Če se učitelj odloči, da bo učni načrt realiziral z meritvami ŠVK, so meritve za otroka obvezne.

More >
Kako vem, ali otrokova OŠ oziroma SŠ sodeluje v meritvah za ŠVK?

Vse OŠ in SŠ morajo skladno s šolsko zakonodajo ter učnimi načrti spremljati telesni in gibalni razvoj svojih učencev. Soglasje starša za vključitev otroka v ŠVK pa pomeni, da lahko šola otrokove podatke brezplačno posreduje v obdelavo Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani. Tako šola kot učenec oz. njegovi starši dobijo tudi analizo podatkov in povratne informacije o otrokovih  rezultatih.

Šole sicer lahko uporabijo drugačne načine spremljanja, ki so strokovno utemeljeni in jim omogočajo povratne informacije. Vsekakor pa morajo vsem učencem in dijakom omogočiti spremljanje razvoja in te informacije posredovati učencu oz. njegovim staršem.

More >
Moj otrok ni vključen v ŠVK meritve. Ali ga lahko vključim v meritve, čeprav že obiskuje 4. razred, in kje dobim soglasje?

Če otrok ni vključen v meritve, ga lahko vključite kadarkoli v času šolanja. Pri učitelju športne vzgoje dobite soglasje, ki ga podpišete in oddate učitelju. 

More >
Podatek o višini mojega otroka ni pravilen. Kaj lahko naredim?

Starš ima pravico zahtevati popravek rezultata. Obrnite se na učitelja športne vzgoje, ki mora, če se izkaže, da so podatki nepopolni opraviti ponovno meritev in vpisati pravilen rezultat v otrokov osebni karton in poskrbeti, da bo podatek popravljen tudi v Moj SLOfit. 

More >
Moj otrok je nekoliko pretežak. Ali ga učitelj zmeri pred vsemi drugimi učenci?

Učitelji običajno izmerijo otrokovo telesno maso v posebnem delu telovadnice ali v kabinetu, tako da je zagotovljena zasebnost meritev. 

More >
Kdo izvaja meritve ŠVK?

V osnovni šoli so to učitelji športne vzgoje in razrednega pouka, v srednji šoli pa učitelji športne vzgoje. Učitelji lahko (običajno na večjih šolah) izvedejo meritve tudi s pomočjo drugih učiteljev ali učencev zadnjega vzgojno-izobraževalnega obdobja oziroma dijakov. V tem primeru morajo merilno ekipo posebej pripraviti za korektno izvedbo meritev in/ali zapis rezultatov. Učitelji pa so strokovno odgovorni za korektnost opravljenih meritev in zapisov, kar morajo potrditi s svojim podpisom in žigom šole. 

More >
Sem starš in si želim opravljati meritve SLOfit – kje in kdaj se je možno meriti?

Za odrasle trenutno še ne potekajo sistematična merjenja, vendar predlagamo, da se obrnete na najbližjo osnovno ali srednjo šolo ter se dogovorite, da tam opravite meritve. Svoje rezultate si zabeležite in shranite. V prihodnjih letih SLOfit ekipa načrtuje nadgradnjo uporabniških računov staršev, tako da boste lahko vpisali svoje ŠVK rezultate iz šolskega obdobja, v kolikor jih imate shranjene, ter svoje rezultate meritev v odrasli dobi. Tako boste lahko redno (vsakoletno ali celo večkrat letno) spremljali svojo telesno zmogljivost prek aplikacije Moj SLOfit

More >
Ali lahko šola izvede meritve večkrat letno, npr. tudi na začetku šolskega leta?

Da, lahko jih izvede tudi na začetku šolskega leta (priporočljivo za prve letnike srednje šole), saj lahko tako učitelj lažje načrtuje svoje delo. Lahko izvede samo nekatere naloge (tudi večkrat letno, če učitelja zanimajo spremembe točno določene sposobnosti). 

More >
Ali so merske naloge enake v osnovni in srednji šoli?

Da, saj to omogoča primerjave od vstopa v obvezno šolanje do zaključka srednješolskega izobraževanja. Kaj meri posamezna naloga, opis naloge in natančen protokol merjenja ter zapisa rezultata lahko najdete tukaj

More >
Zakaj so vsako leto enake merske naloge ŠVK?

Samo z enakimi merskimi nalogami je mogoče longitudinalno spremljati otrokovo telesno zmogljivost od vstopa v šolo do zaključka šolanja (od 6. do 19. leta starosti) in tako ovrednotiti trende njegovih sprememb. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo (od leta 1970 do 1986). Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil glede izvedbe ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine. 

More >

Vpogled v rezultate ŠVK in SLOfit

Ali je mogoče, da se na isti šoli nekateri razredniki odločijo, da ŠVK kartone ob koncu šolskega leta natisnejo, drugi ne?

DA, saj je odločitev prepuščena učitelju. Izjema je zadnje leto šolanja, ko mora šola učencem izročiti njihov ŠVK karton. Vendar bi bilo bolje, če bi se na šoli dogovorili za enotno prakso, ki bi veljala za vse razrede in oddelke. Tako bi se izognili morebitnim neenakostim in nezadovoljstvu med starši in dijaki.

More >
Je izjema ali pravilo, da ŠVK kartone na šolah ob koncu šolskega leta natisnejo ter dajo otrokom?

Tiskanje ni obvezno, saj so rezultati meritev in povratne informacije dostopni tudi v aplikaciji Moj SLOfit.

Vendar je priporočljivo, saj gre za dodatno spodbuda za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otroka. Največkrat se ŠVK kartoni tako natisnejo za didaktično uporabo. Učenci lahko namreč sami izrišejo svoje vrednosti.

Odločitev, ali se bodo ŠVK kartoni natisnili ali ne, je torej prepuščena šoli, ki mora upoštevati svoje tehnične in finančne zmožnosti. Vse šole pa morajo ob koncu šolanja učencem izročiti njihov ŠVK karton, če starši nimajo dostopa do Moj SLOfit.

More >
Kje lahko preverim, ali je šola vključena v aplikacijo Moj SLOfit?

To lahko preverite pri učitelju športa, razredniku ali ravnatelju. V aplikacijo Moj SLOfit se sicer lahko brezplačno vključijo vse slovenske in zamejske OŠ in SŠ. Aplikacija med drugim staršem omogoča vpogled v ovrednotene rezultate ŠVK in deljenje tega vpogleda tudi drugim (npr. zdravniku, trenerju).

More >
Kako lahko dobim poročilo o gibalnih navadah najstnika?

Za izdelavo poročila se prijavite v Moj SLOfit s klikom na povezavo https://moj.slofit.org/Prijava, nato pa v polje Uporabniško ime vpišite naslov svoje e-pošte in geslo, ki ste ga določili ob prvi prijavi (če ste geslo pozabili lahko kliknete na Ste pozabili geslo? in v nekaj minutah ga boste prejeli po e-pošti). Po uspešni prijavi naredite tole (gl. sliko): 

1. V levem zgornjem kotu izberite svojega otroka, za katerega želite poročilo. 

2. Kliknite na zavihek Gibalne navade najstnika. 

3. Kliknite gumb Izpolnite vprašalnik. V novem oknu sem vam odpre stran, kjer sledite navodilom in odgovarjate na vprašanja. Na zadnji strani vprašalnika kliknete gumb Konec, s čimer se boste vrnili nazaj na spletno stran Moj SLOfit. 

4. Kliknite povezavo Izdelaj poročilo. Po kakšni minuti se izdelano poročilo prenese na vaš računalnik v obliki PDF datoteke Porocilo.pdf (običajno jo vidite v spodnjem levem kotu okna vašega brskalnika, sicer pa datoteko poiščite v mapi Prenosi / Downloads). 

vpogledgibalnenavade

More >
Kaj naj storim, če v okviru aplikacije ne vidim pričakovanih podatkov (npr. svojega otroka)?

Potrebno je preveriti svoje e-naslove, če ste prejeli obvestila o rezultatih na več različnih e-naslovov. V tem primeru imate ločene uporabniške račune za otroke. Uporabniški račun je namreč vezan na en e-naslov. 

Kontaktirajte šolo (SLOfit šolskega administratorja), da vam vse vaše otroke združi v okviru enega uporabniškega računa ter izbriše druge uporabniške račune. Za ta namen določite e-naslov, na katerega naj bo v prihodnje vezan vaš uporabniški račun. 

Če niste zaznali težave, kot je opisana v prvih dveh točkah, kontaktirajte šolo (SLOfit šolskega administratorja). 

More >
Ali lahko dobim vpogled v svoje ŠVK rezultate, ko sem sam obiskoval šolo?

Šola bi vam skladno z zakonodajo morala na koncu šolanja izročiti vaš osebni športnovzgojni karton. Če tega ni storila, žal za podatke, pridobljene v osnovni šoli, to ni mogoče, saj morajo skrbniki zbirke podatkov po enem letu uničiti osebne podatke, ki omogočajo določanje prepoznavanja posameznika, prav tako pa uniči podatke šola, in to eno leto po koncu šolanja učencev. Bo pa to omogočal Moj SLOfit, če bo posameznik s tem soglašal. V srednji šoli mora šola vaše podatke hraniti trajno. 

More >
Kot starš že imam vpogled v ŠVK rezultate za otroka, ki je v osnovni šoli. Ali lahko dobim vpogled tudi za otroka, ki je v srednji šoli?

Da, če je srednja šola vključena v SLOfit, je to omogočeno prek spleta. Če šola tega ne omogoča, ima v srednji šoli vsak dijak pravico, da zahteva izpis svojih obdelanih rezultatov. Tako lahko prek svojega otroka dobite njegove podatke, saj v srednji šoli soglasja podajo dijaki. 

More >
Ali imam kot starš pravico vpogleda v podatke svojega otroka za vsa leta šolanja?

Osnovna šola vam mora na vašo pisno zahtevo omogočiti vpogled v podatke vašega otroka in  pripraviti izpis podatkov za vsa leta šolanja. V srednji šoli lahko starši dobijo podatke le prek svojega otroka. Vsako poseganje v evidenco (izpis, izbris, popravek podatkov) mora šola skladno s pravilniki in z internim aktom ustrezno dokumentirati. Najbolje pa je, da se starši dogovorijo z učiteljem športne vzgoje na šoli za sestanek, kjer jim lahko strokovno razloži značilnosti razvoja otroka ter jim svetuje. Ob koncu šolanja pa morata tako osnovna kot srednja šola osebne kartone izročiti učencu oziroma dijaku. 

More >
Kako lahko zdravniku pokažem ŠVK rezultate meritev svojega otroka?

Če ste vključeni v Moj SLOfit, lahko o otrokovi telesni zmogljivosti izdelate poročilo in ga natisnjenega ali po e-pošti posredujete zdravniku. Zdravniku lahko omogočite tudi neposredni vpogled v podatke vašega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit. 

Če niste uporabnik Moj SLOfit-a, morate na šoli zaprositi za izpis rezultatov ŠVK (v srednji šoli to stori dijak), ki vam jih mora šola zagotoviti skladno z zakonodajo v tridesetih dneh. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev. 

More >
Trener bi želel ŠVK rezultate mojega otroka. Kako mu lahko pokažem te podatke?

Če ste vključeni v Moj SLOfit, lahko o otrokovi telesni zmogljivosti izdelate poročilo in ga natisnjenega ali po e-pošti posredujete zdravniku. Zdravniku lahko omogočite tudi neposredni vpogled v podatke vašega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit. 

Če niste uporabnik Moj SLOfit-a, morate na šoli zaprositi za izpis rezultatov ŠVK (v srednji šoli to stori dijak), ki vam jih mora šola zagotoviti skladno z zakonodajo v tridesetih dneh. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev. 

More >
Ali lahko omogočim vpogled SLOfit podatkov mojega otroka tudi nekdanjemu možu?

Nekdanjemu možu lahko omogočite neposredni vpogled v podatke vajinega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit. 

More >

Varstvo osebnih podatkov

Ali 9. člen pogodbe med šolo in Fakulteto za šport pomeni, da lahko Fakulteta za šport brez soglasja šole in staršev podatke posreduje tretjim osebam?

Ne, 9. člen pogodbe govori o prepovedi konkurence z vidika uporabe programske opreme Moj SLOfit, ne pa z vidika uporabe podatkov šol. Gre zgolj za to, da lahko FŠ programska orodja, ki smo jih razvili za šole in jih šole brezplačno uporabljajo, lahko proti plačilu ali zastonj ponudijo tudi v uporabo drugim subjektom (npr. društvom ali športnim klubom, ki bi radi v Moj SLOfit obdelovali meritve svojih varovancev), damo ta orodja v uporabo, ne da bi morali za to vprašati vsako šolo, ki to programsko opremo uporablja. 

More >
Ali 6. a člen pogodbe med šolo in Fakulteto za šport pomeni, da bo morala šola obvezno organizirati SLOfit delavnice in organizirati posebne sestanke s starši?

Ne, 6. a člen pogodbe šolo samo obvezuje, da vsako leto na roditeljskih sestankih starše obvesti o možnosti uporabe aplikacije SLOfit, v primeru, da želi šola na lastno pobudo izvesti delavnico SLOfit za sodelavce ali starše, pa jo pogodba zavezuje, da se pred izvedbo posvetuje s Fakulteto za šport, saj le na ta način lahko zagotovimo, da bodo posredovane informacije povsem pravilne. 

More >
Ali lahko zahtevam brisanje svojih podatkov oziroma podatkov mojega otroka iz SLOfit zbirke?

V enem letu po končani posamezni stopnji šolanja bodo podatki trajno izbrisani, v kolikor znotraj svojega uporabniškega računa Moj SLOfit posameznik ne bo podal zahteve za trajno hranjenje SLOfit podatkov. S to zahtevo bodo podatki na voljo posamezniku tudi po končanem šolanju. Zahtevo lahko posameznik kadarkoli umakne, skrbniki zbirke pa podatke trajno izbrišejo iz zbirke. 

More >
Katere pooblaščene osebe na šoli in na Fakulteti za šport lahko pogledajo v podatke mojega otroka?

V SLOfit podatke posameznega otroka lahko pogledajo le učitelji športne vzgoje in šolski administrator. Raziskovalci Fakultete za šport pripravljajo analize na nacionalni ravni, pri čemer identiteta posameznika ni razvidna niti določljiva. Zaradi pomoči uporabnikom pa imajo dostop do podatkov vašega otroka skrbniki SLOfit sistema na Fakulteti za šport.  

More >
Ali so SLOfit podatki mojega otroka vidni na spletu tudi drugim?

Ne, podatki so dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, to so starši in učitelj, v srednji šoli pa dijak in učitelj. Če starš oz. mladostnik dodeli dostop, so lahko podatki vidni tudi šolskemu zdravniku ali drugi osebi. Vsak vpogled v podatke je zabeležen. 

More >
Kako se v SLOfit zagotavlja varovanje osebnih podatkov mojega otroka?

Na ravni šole:Vse podatke vašega otroka šola zbira in obdeluje le z vašim soglasjem oziroma v srednji šoli s soglasjem dijaka. Šola in učitelji morajo varovati osebne podatke skladno s šolsko zakonodajo, z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in internim aktom o varovanju zbirk podatkov na posamezni šoli, ki ga mora imeti vsaka šola. 

Učitelji športne vzgoje na posamezni šoli so osebno odgovorni za dokumentacijo, točnost meritev, vpis rezultatov, posredovanje podatkov in njihovo razlago. 

Na Fakulteti za šport: Šola hrani svoje podatke na strežniku, za katerega skrbi Fakulteta za šport. Tudi na Fakulteti za šport skrbno varujejo vse podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim pravilnikom fakultete. Vsi podatki so shranjeni s sistemom gesel, dostop do njih pa imajo samo skrbniki SLOfit sistema . Pri obdelavah podatkov posameznih šol, kakor tudi na nacionalni ravni in različnih raziskovalnih projektih identiteta nobenega otroka ni vidna niti določljiva. 

More >

Uporaba aplikacije Moj SLOfit

Kaj lahko naredimo starši, če je šola vključena v Moj SLOfit, starši pa še nimamo dostopa do podatkov otrok?

Nekatere šole so se odločile, da Moj SLOfit uporabljajo le za potrebe učiteljev, zato e-naslovov staršev niso uvozile v aplikacijo. Starši tako ne morejo dobiti vabil za registracijo, saj celoten sistem sloni na šoli in njeni uporabi aplikacije. Na šoli lahko vprašate učitelja športa ali razrednika o nameri šole, da v aplikacijo vključi tudi starše.

Če šola staršem omogoča dostop do podatkov v aplikaciji Moj SLOfit, pri učitelju športa/športne vzgoje ali razredniku preverite ali ste:

 • podali soglasje za spremljavo ŠVK,
 • podali soglasje Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani za uporabo vašega e-naslova,
 • vnesli svoj e-naslov v šolski sistem e-administracije.

Če ste uporabnik aplikacije Moj SLOfit, novih podatkov pa ne vidite, vprašajte učitelja športa, če so bili že vneseni. Morda so še v obdelavi ali pa so se pojavile tehnične težave. V slednjem primeru prosite učitelja, da na podporo prijavi morebitne tehnične težave.

More >
Če rezultatov prejšnja leta nisem dobil/a in spremljal/a - ali jih s prijavo v Moj SLOfit lahko vidim za nazaj?

DA, v aplikaciji Moj SLOfit lahko vidite rezultate meritev za vsa leta, ko je bil otrok vključen v ŠVK oz. ste podpisali soglasje za obdelavo podatkov. Pogoj je seveda, da je šola te podatke tudi posredovala.

More >
Kako lahko v Moj SLOfit pogledam rezultate, če imam več otrok?

Ko ste registrirani v Moj SLOfit, se v aplikacijo prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Levo zgoraj izberite ime otroka, za katerega želite videti rezultate.

Ovrednotene rezultate lahko v interaktivni obliki pogledate tako, da izberete posamezno mersko nalogo in spodaj v grafu ter preglednici vidite trend njegovih rezultatov skozi leta. Ali pa z gumbom na desni strani izdelate poročilo, v katerem boste dobili še nekaj več informacij o telesni zmogljivosti in zdravstvenem tveganju svojega otroka v primerjavi z dvema časovnima točkama, ki ju določite.

More >
Kaj lahko naredimo starši, če otrokova šola ni vključena v Moj SLOfit?

V tem primeru je najbolje, da se predstavniki staršev s pobudo za uporabo aplikacije Moj SLOfit obrnete na aktiv učiteljev športa, ravnatelja ali svet šole.

More >
Ali moram dovoljenje za obdelavo podatkov meritev ŠVK podpisati vsako leto posebej?

NE, soglasje podpišete le ob začetku šolanja. A ga lahko kadarkoli prekličete oz. se zanj kadarkoli odločite, če tega niste naredili ob začetku otrokovega šolanja. V tem primeru prosite za obrazec pri učitelju športa/športne vzgoje.

More >
Kaj lahko naredim, če soglasja nisem dobil/a v podpis?

Obrnite se na razrednika ali učitelja športa/športne vzgoje. Lahko pa ga natisnete tudi sami ter izpolnjenega in podpisanega prinesete v šolo. Soglasje najdete tukaj.

More >
Kdaj naj bi na šoli dobili v podpis dovoljenje za obdelavo podatkov?

Večina šol zbira soglasja ob vstopu otrok ali mladostnikov v šolo.

More >
Kaj moram narediti kot starši, da dobim vpogled v otrokovo telesno zmogljivost znotraj aplikacije Moj SLOfit?

Na začetku otrokovega šolanja morate podpisati soglasje za obdelavo podatkov meritev ŠVK in soglasje za posredovanje vašega e-naslova Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Obrazec dobite v šoli. Za mladoletne otroke soglasje podpišejo starši ali skrbniki, polnoletni dijaki ga lahko podpišejo sami.

Da boste lahko dostopali do aplikacije Moj SLOfit, je potrebno vnesti svoj e-naslov v šolski sistem e-administracije.

Odzovite se na vabilo iz Moj SLOfit in se registrirajte v aplikacijo. Pri uporabnikih Gmaila lahko vabilo pride tudi v zavihek promocije ali med nezaželeno pošto.

Registracijo je treba narediti le prvič, nato do podatkov dostopate s prijavo v svoj uporabniški račun.

Znotraj istega računa, vezanega ne izbran e-naslov, lahko dostopajo do podatkov vseh svojih otrok, tudi če so na različnih šolah, in do svojih podatkov, če ste vključeni v program SLOfit odrasli.  

Šole ob vnosu ŠVK podatkov starše obvestijo, da so jim le-ti na voljo v Moj SLOfit.

More >
Izgubil sem geslo za prijavo v Moj SLOfit. Kako ga pridobim znova?

Če ste pozabili geslo za prijavo v aplikacijo, kliknite na povezavo »Ste pozabili geslo?«, ki se nahaja pod vnosnima poljema za vpis uporabniškega imena in gesla, ter sledite postopku.

mojslofitgeslo

Po kliku se odpre nova stran, kjer boste vpisali vaše uporabniško ime (ki je vaš e-naslov, ki ste ga sporočili šoli za dodelitev dostopa do aplikacije in s katerim ste registrirani v aplikacijo). 

Na ta e-naslov vam bomo poslali e-pošto s povezavo za ponovno vzpostavitev gesla za dostop. S klikom na to povezavo boste preusmerjeni na posebno stran, kjer boste lahko določili novo geslo. 

Na spodnjem videu je prikazan postopek spremembe gesla.

More >
Zakaj se ne morem prijaviti v Moj SLOfit?

Če se ne morete prijaviti v Moj SLOfit, je lahko več razlogov: 

 • Pozabljeno geslo: največkrat se zgodi, da uporabnik pozabi geslo. V tem primeru kliknite na povezavo »Ste pozabili geslo?«, ki se nahaja pod vnosnima poljema za vpis uporabniškega imena in gesla, ter sledite postopku.   

 • Napačno uporabniško ime: uporabniško ime je vaš e-naslov, ki ste ga sporočili šoli za dodelitev dostopa do aplikacije in s katerim ste registrirani v aplikacijo. Če ste vmes v Mojem profilu v aplikaciji spremenili e-naslov za obveščanje, je e-naslov uporabniškega imena ostal nespremenjen. V primeru, da se ne spomnite e-naslova, s katerim naj bi dostopali do aplikacije, nas kontaktirajte.    

 • Niste registriran uporabnik aplikacije: registracija je mogoča samo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom, ki jih prejmete od vaše šole, ki sodeluje v programu. V primeru, da želite sodelovati in se registrirati, kontaktirajte šolo vašega otroka. Sicer registracija v aplikacijo zaenkrat še ni mogoča. 

 • Prevečkrat vpisano napačno geslo ali kombinacije uporabniškega imena in gesla: v tem primeru počakajte 15 minut in se poskusite ponovno prijaviti. V primeru, da prijava še vedno ni mogoča, nas kontaktirajte.  

More >
Imam težavo z uporabo aplikacije. Kdo mi lahko pomaga?

Obrnite se na šolo, ki jo obiskuje vaš otrok oz. mladostnik, bolj konkretno na šolskega SLOfit administratorja. 

More >
Kako se lahko prijavim v Moj SLOfit?

V Moj SLOfit se lahko prijavijo starši in mladostniki, ki obiskujejo šole, ki so se vključile v SLOfit in imajo v šolski administrativni sistem vpisan e-naslov. Prek tega e-naslova lahko namreč SLOfit ekipa posreduje vabilo k registraciji novega uporabniškega računa. 

More >

Razlaga rezultatov

Na koga se lahko obrnem, če želim dodatno razlago otrokovih rezultatov oz. pomoč pri intervenciji (programu spremembe telesne zmogljivosti)?

Za razlago rezultatov in pomoč pri intervenciji se lahko obrnete na:

 • Učitelja športa/športne vzgoje, ki je izvedel meritve za ŠVK in pozna otrokovo telesno zmogljivost, gibalna znanja in druge otrokove značilnosti lahko najbolje pojasni rezultate meritev, svetuje glede primernih gibalnih dejavnosti in ciljev ter spremlja otrokov napredek. Če učitelj zazna razvojne težave otroka, je dolžan o tem obvestiti starše in se povezati s šolskim zdravnikom. Prav tako je učitelj dolžan informirati starše otrok z visoko gibalno učinkovitostjo o možnostih otrokovega tekmovalnega udejstvovanja skladno z doktrino športa (npr. ne prezgodnja specializacija, športne vsebine, ustrezne glede na otrokove danosti). 
 • Zdravnika skupaj s svojim več-disciplinarnim timom (kineziolog, dietetik, psiholog, fizioterapevt, medicinska sestra) lahko preveri, ali obstajajo kakšna zdravstvena tveganja oz. omejitve, ki bi lahko vplivale na otrokovo telesno zmogljivost, predpiše morebitno zdravljenje ali napoti na dodatne preglede.
 • Fakulteto za šport, ki je pristojna za izvajanje in koordinacijo sistema Moj SLOfit, lahko ponudi dodatne informacije, delavnice in individualno svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju otroka. Na nas se lahko obrnete s spletnim obrazcem https://www.slofit.org/vprasajte-nas.
More >
Moj otrok obiskuje 5. razred. Kje najdem povprečne vrednosti rezultatov posamezne merske naloge za slovenske petošolce?

Te podatke najdete v vsakoletnih poročilih ali pa povprašajte otrokovega učitelja športne vzgoje. 

More >
Kako se izračunava indeks telesne zmogljivosti?

Indeks se izračuna kot povprečna vrednost točk, doseženih v vseh sestavinah telesne zmogljivosti (indeks telesne mase, kožne gube nadlahti in 8 gibalnih sposobnosti). Pri gibalnih sposobnostih so točke enake centilom (razen pri testih, kjer je boljši nižji rezultat – poligon nazaj in tek na 60 in 600 m, kjer so točke izračunane kot 100-centil). Pri obeh telesnih merah (indeks telesne mase, kožna guba nadlahti) se točke izračunajo iz centilov glede na funkcijo koristnosti, ki je prikazana na spodnji sliki. Najboljši rezultat 100 točk je dosežen pri optimalni telesni masi oz. zamaščenosti, najslabše (0 točk) so ekstremno visoke vrednosti, nezaželene (50 točk) pa so tudi zelo nizke vrednosti. 

funkcijekoristnosti

More >
Kaj je to surova vrednost pri posamezni merski nalogi?

Surova vrednost je rezultat, ki ga posameznik doseže na meritvah. Zapisan je v določenih merskih enotah skladno z navodili pri posamezni merski nalogi (v milimetrih, kilogramih, sekundah, številu ponovitev v časovni enoti). 

More >
Ali visoka centilna vrednost indeksa telesne mase pomeni, da ima moj otrok prekomerno telesno maso?

Običajno da, vendar če ima otrok visoko centilno vrednost indeksa telesne mase, lahko pomeni tudi, da ima veliko nemaščobnega tkiva, torej mišične mase. Ob indeksu telesne mase je treba zato pogledati tudi, kakšna je kožna guba nadlahti in kakšna je gibalna učinkovitost otroka. Če je ob visoki centilni vrednosti kožna guba majhna, gibalna učinkovitost pa visoka, je z otrokom vse v redu in zelo verjetno nima prekomerne telesne mase. Vseeno pa se naj starši o otrokovem indeksu telesne mase pogovorijo z učiteljem športne vzgoje, ki jim bo podrobneje razložil, ali je indeks previsok ali ustrezen glede na otrokove rezultate meritev. 

More >
Kaj je centil?

Centil pove, koliko odstotkov otrokovih vrstnikov (enake starosti in spola) ima nižji rezultat od otrokovega. Npr. 60. centil pomeni, da ima 60% populacije manjši rezultat. Vendar se moramo zavedati, da višji rezultat in s tem višja centilna vrednost tega rezultata pri merskih nalogah poligon nazaj, tek na 60 m in tek na 600 m ne pomeni boljšega rezultata. Rezultat 166 sekund pri merski nalogi tek na 600 m bo imel npr. višjo centilno vrednost kot rezultat 156 sekund, a je slednji seveda boljši. 

More >
Katere vrednosti opredeljujejo zdravo zmogljivost?

Za vsako mersko nalogo so določena območja zdravstvenega tveganja, ki izhajajo iz SLOfit rezultatov. Z barvno podlago so označena območja zdravstvenega tveganja: zelena barva – zdravo, rumena barva – potrebno izboljšanje, rdeča barva – tvegano, potrebno izboljšanje. 

V poročilu je za vsakega šolarja izpostavljeno, katera so njegova šibka področja telesnega in gibalnega razvoja. Prek povezave v poročilu lahko šolar in njegovi starši dostopajo do nasvetov za izboljšanje posameznih mer telesne zmogljivosti ter drugih pomembnih informacij, povezanih s telesnim in gibalnim razvojem otrok in mladostnikov – SLOfit nasvet

More >

Nasveti za vadbo in drugi ukrepi za izboljšanje fitnesa

Sem starš, na spletni strani sem videl, da organizirate tudi predavanja in delavnice o telesni zmogljivosti in telesni dejavnosti. Kdaj bo predavanje potekalo na naši šoli?

Predavanja in delavnice na posameznih šolah potekajo po dogovoru z vodstvi šol. Če je med starši interes za teme predavanj, povezanih s telesnim in gibalnim razvojem ter primerno vadbo in različnimi ukrepi za izboljšave, lahko vodstvu šole dajo pobudo za umestitev predavanj ali delavnic v letni delovni načrt šole in izvedbo. 

More >
Moj sin ima preveliko težo. A je smiselna vadba za izboljšanje gibalnih sposobnosti, ali naj prej shujša?

Prevelika telesna masa je v najpogosteje posledica neravnovesja med vnosom in porabo energije. Priporočljivo je, da se tega problema lotite tako, da otrok z gibanjem porablja več energije in tako vzporedno izboljšuje svoje gibalne sposobnosti (gibanje naj bo raznovrstno, redno, vsakodnevno in dovolj intenzivno), hkrati pa preoblikuje svoje prehranjevalne vzorce (običajno bo dovolj, če omejite sladkarije in sladke pijače, otroku pa zagotovite redno uživanje čim bolj zdravih obrokov). 

More >
Ali je vedno potrebno ukrepanje, kadar se v poročilu nahaja nasvet »Potrebno izboljšanje« (rdeča in rumena cona)?

Rezultat v rumeni coni kaže, da je priporočljivo čim prej ukrepati, v rdeči pa je ukrepanje nujno potrebno. Seveda je treba vsak rezultat analizirati, saj je lahko slabši rezultat posledica otrokove bolezni, poškodbe ali razvojnih posebnosti (npr. kasnejši telesni razvoj). V teh primerih se posvetujte s strokovnjakom, to je učiteljem športne vzgoje, v določenih primerih tudi z zdravnikom, ki bo povedal, ali so potrebne omejitve pri otrokovi vadbi. 

More >
V katero društvo v domačem kraju lahko vpišem otroka, da bo izboljšal svojo telesno zmogljivost?

Najbolje je, da povprašate otrokovega učitelja športne vzgoje, kaj priporoča. Predvsem preverite, kaj društvo ponuja (ali se je mogoče ukvarjati s športom tudi netekmovalno, če otrok ne želi tekmovati; bo otrok lahko obiskoval to dejavnost tudi, ko bo starejši). Stroka priporoča predvsem programe, ki jih vodi izobražen strokovni kader, kajti diplomanti športnih programov imajo veliko raznovrstnih znanj. Ne le, da znajo poučevati določene športe skladno s strokovno doktrino, zelo dobro poznajo tudi značilnosti razvojnih stopenj, motivacijske prijeme in pedagoške načine dela z različnimi starostnimi skupinami in znajo poskrbeti za varno, zabavno in učinkovito vadbo. 

More >
Ali lahko starši sami pomagamo otroku, ki ima v kakšni sestavini zmogljivosti slabše rezultate?

Seveda, zelo dragoceno je, če se skupaj z otrokom ukvarjate s športom. Nekaj nasvetov najdete na SLOfit nasvet, za več idej in priporočil pa vprašajte učitelja športne vzgoje. Zavedajte pa se, da je čas, ki ga preživite dejavno s svojim otrokom, najbolj dragocen za njegov razvoj, nakup športnega pripomočka pa je veliko boljša investicija kot nakup sodobne napravice z zaslonom, ki otroka ali najstnika spremeni v sedeče bitje 

More >
Rad bi se posvetoval glede otrokovih ŠVK rezultatov. Na koga se lahko obrnem?

Najboljši svetovalec je otrokov učitelj športne vzgoje, zunaj šolskega sistema pa tudi kineziolog (strokovnjak za človekovo gibanje) in otrokov zdravnik. Če otroka poučuje razredna učiteljica, naj vam svetuje, na katerega od športnih pedagogov na šoli se obrnite s svojimi vprašanji. 

More >
 
Niste našli odgovora?

Če na seznamu pogostih vprašanj in odgovorov niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga posredujte preko spletnega obrazca. Vprašanja bomo sicer še dopolnjevali.