X

Osmislite vašim članom vadbo v vaših programih s kakovostno povratno informacijo

Izkoristite brezplačno možnost uporabe Moj SLOfit za spremljanje telesne zmogljivosti vaših članov in pripravo njihovih vadbenih programov 

Namen SLOfit odrasli je priprava vadbenih programov za ohranjanje ali izboljšanje telesne zmogljivosti na osnovi rednega spremljanja. Zasnova sistema temelji na interesu izvajalcev, da ljudem ponudijo SLOfit meritve in na podlagi njih tudi individualizirane vadbene programe. Najbolje je, da vadbeni program pripravi in vodi najbolj kompetenten, t.j. strokovno izobražen kader za področje človekovega gibanja (kineziolog, športni pedagog, trener), pri njegovi izvedbi pa se lahko vanj vključuje strokovno usposobljen kader. To v večji meri zagotavlja ustrezne obremenitve ter posledično večjo varnost in učinkovitost vadbe glede na morebitna zdravstvena stanja vadečih.

Rezultati meritev vam lahko povedo zelo veliko, če si znate rezultate pravilno razložiti. Tu predstavljamo kako razumeti izpis rezultatov meritev in kako si razložiti posamezne rezultate merskih nalog. Aplikacija omogoča tudi vrsto drugih analiz, npr. izdelavo poročila o telesni zmogljivosti, možnost dodeljevanja dostopa do svojih Moj SLOfit podatkov drugim (npr. kineziologu, zdravniku), dodatne meritve in poročila o njih (npr. o gibalnem vedenju). Če imate kot uporabnik v aplikaciji shranjene rezultate iz šolskega obdobja, vam bo v istih oz. primerljivih merskih nalogah prikazan trend rezultatov iz otroštva v odraslo dobo.  

Vodja meritev je oseba, ki ima

  • ustrezno izobrazbo: kineziolog, učitelj športne vzgoje, trener ali fizioterapevt. Priporoča se magistrska izobrazba, pogoj pa je pridobljena vsaj prva stopnja univerzitetne izobrazbe (kineziolog, učitelj športne vzgoje, trener) ali visokošolska izobrazba (fizioterapevt),
  • opravljeno usposabljanje in pridobljen  licenco za SLOfit meritve,
  • ima delovno ali pogodbeno razmerje z izvajalcem meritev, ki ima sklenjeno pogodbo za uporabo aplikacije Moj SLOfit,
  • ima uporabniško vlogo vaditelja v aplikaciji Moj SLOfit.