X

Posebna skrb za vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke skrbno varujemo na vseh stopnjah ŠVK in SLOfit sistema.

Varstvo podatkov na šolah in Fakulteti za šport

Šolska zakonodaja določa, da šole vodijo zbirko podatkov o telesnem in gibalnem razvoju šolarjev.

V osnovni šoli s pisnim soglasjem staršev, v srednji šoli pa s pisnim soglasjem staršev ali polnoletnih dijakov vsaka šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja naslednje šolarjeve osebne podatke: ime, priimek, spol, rojstni datum, podatke o treh telesnih (morfoloških) značilnostih in osmih gibalnih sposobnostih.

Šola mora varovati te osebne podatke skladno s šolsko zakonodajo, z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in internim aktom o varovanju zbirk podatkov na posamezni šoli.
Učitelji športne vzgoje na posamezni šoli so osebno odgovorni za dokumentacijo, točnost meritev, vpis rezultatov, posredovanje podatkov in njihovo razlago.

Šola je dolžna učencem in njihovim staršem oziroma dijakom na njihovo zahtevo zagotoviti vpogled v njihove osebne podatke, pripraviti izpis podatkov, izbrisati podatke, jih dopolniti in popraviti, če se izkaže, da so nepopolni ali netočni. Vsako poseganje v evidenco (izpis, izbris, popravek podatkov) mora biti skladno s pravilniki in z internim aktom ustrezno dokumentirano.

Po končanem šolanju šola izroči osebne kartone učencem oziroma dijakom, zbirne športnovzgojne kartone, vsa soglasja in obdelane podatke na klasičnem ali elektronskem mediju mora osnovna šola hraniti eno leto po končanem šolanju učencev, nato pa jih komisijsko uniči. V srednjih šolah mora hraniti zbirne športnovzgojne kartone in obdelane podatke trajno.

Za statistično in strokovno znanstveno-raziskovalno delo skrbniki sistema podatke uporabljamo tako, da identiteta učenca, na katerega se nanašajo, ni niti določena (razvidna) niti določljiva.

Varstvo osebnih podatkov v Moj SLOfit aplikaciji

Tudi v aplikaciji Moj SLOfit je poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo. Z vstopom v sistem so podatki vidni samo šolarju in njegovim staršem oz. dijaku, učiteljem ter tistim osebam, ki jim starši oz. dijaki prek aplikacije omogočijo dostop do podatkov.