X

Splošni pogoji uporabe aplikacije MojSLOfit

 1. UVOD

Kaj je Moj SLOfit?
Moj SLOfit je brezplačna spletna aplikacija Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana (UL FŠ). Namenjena je spremljanju telesne zmogljivosti posameznika in z njim povezanih področij v daljšem časovnem obdobju, tudi v odrasli dobi, če posameznik tako želi lahko tudi v celotnem življenjskem obdobju. Posameznik je lahko vključen/registriran v Moj SLOfit v različnih vlogah, ki določajo njegov uporabniški vmesnik in načine dostopa do podatkov, shranjenih v podatkovni zbirki aplikacije, npr. kot uporabnik, član, administrator izvajalca.
Moj SLOfit predstavlja informacijsko tehnološko orodje za podporo Športnovzgojnega kartona (ŠVK) ter njegovo nadgradnjo SLOfit.

Kaj je ŠVK?
ŠVK je uveljavljen nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v šolskem sistemu. Upravljavci zbirke ŠVK oziroma podatkov o gibalnih lastnostih in morfoloških značilnostih so osnovne in srednje šole v skladu s področnimi predpisi (ZOsn, ZGim in ZPSI-1). UL FŠ nudi šolam z Moj SLOfit informacijsko podporo obdelave osebnih podatkov v zbirki ŠVK v skladu z nameni iz 16. člena Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08) oziroma enakim nameni v srednješolskem izobraževanju, pri čemer v smislu določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov šteje za pogodbenega obdelovalca.

Kaj je SLOfit?
Če starši ali skrbniki mladoletnega otroka (v nadaljevanju: zakoniti zastopniki) ali polnoletni dijak oziroma druga polnoletna oseba to želi, lahko šoli poda zahtevo za prenos podatkov oziroma kopije podatkov otroka oziroma svojih podatkov ŠVK v zbirko SLOfit. Ker šole podatke ŠVK hranijo v času šolanja in še eno leto po zaključku, je treba takšno zahtevo na šolo nasloviti najkasneje do poteka roka hrambe podatkov. Da bi bili podatki iz ŠVK v SLOfit ustrezno ažurirani oziroma spremljani, pa zahteva lahko vključuje tudi vsakoletni prenos kopije podatkov. Ko se podatki ŠVK na zahtevo zakonitega zastopnika, polnoletnega dijaka oziroma druge polnoletne osebe iz zbirk šol prenesejo v SLOfit, so posamezniku na voljo tudi tam, kar mu omogoča njihovo nadgradnjo s podatki spremljave telesnega in gibalnega razvoja in/ali z njim povezanimi področji. Prej kot se zakoniti zastopniki, polnoletni dijak oziroma druga polnoletna oseba odločijo za to možnost, bogatejši so lahko podatki v SLOfit, informacija o telesni zmogljivosti posameznika in z njim povezanimi področji pa bolj zanesljiva.
Aplikacijo Moj SLOfit lahko uporablja vsak, ne glede na to, ali se je odločil za prenos podatkov iz ŠVK v SLOfit ali ne. Pri tem bodo podatki v SLOfit  zgolj manj povedni, vendar lahko tudi na ta način, ob rednem testiranju in udeležbi pri drugih dejavnostih v okviru Moj SLOfit, član ali uporabnik pridobita relevantne informacije o svoji telesni zmogljivosti, jo primerno vzdržujeta ali izboljšata.

Kaj urejajo splošni pogoji aplikacije Moj SLOfit?
Splošni pogoji uporabe aplikacije Moj SLOfit (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo registracijo, članske in uporabniške pravice, obveznosti ter obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna pri včlanitvi oziroma uporabi Moj SLOfit. Objavljeni so na spletni strani: www.slofit.org/splosni-pogoji-uporabe-aplikacije-MojSLOfit in se lahko spreminjajo po predhodnem obvestilu uporabnikov in članov o spremembi.
Izrazi v predmetnih splošnih pogojih, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 1. ČLANI

Član Moj SLOfit je vsaka fizična oseba, ki je sama ali (če je mladoletna) prek zakonitih zastopnikov sprejela te splošne pogoje in izbrala status člana. Glede na starost sta oblikovani dve vrsti članstva: mladoletni člani in odrasli člani. Član nima možnosti neposredne uporabe Moj SLOfit, če ni hkrati tudi uporabnik. Tipični člani so učenci, nepolnoletni dijaki in odrasli člani, ki iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo postati uporabniki. Vse podatke in povratne informacije (npr. tiskana poročila) zanje (po njihovem pooblastilu) upravlja neposredno izvajalec. Ob registraciji člana posameznik ali zanj njegov zakoniti zastopnik, po pooblastilu pa tudi izvajalec posreduje podatek o imenu in priimku, e-poštnem naslovu, datumu rojstva in spolu člana.

Včlanjevanje mladoletnih članov poteka prek izbranega izvajalca, njegovo voljo za včlanitev pa izjavljajo njegovi zakoniti zastopniki. Izbrani izvajalec za mladoletne člane je vedno šola, razen v primeru mladoletnih članov, ki se ne šolajo. Zakoniti zastopnik mladoletnega člana, ki je uporabnik Moj SLOfit, lahko šoli, ki vodi zbirko ŠVK in je vključena v Moj SLOfit kot izvajalec, naroči, da kopijo osebnih podatkov njegovega otroka (mladoletnega člana) iz zbirke ŠVK o gibalnih lastnostih in morfoloških značilnostih prenese v SLOfit. V tem primeru bo podatke iz ŠVK v SLOfit lahko nadgrajeval s podatki s telesno zmogljivostjo povezanih področij. Ti podatki se zbirajo prek opravljenih meritev in odgovorov na vprašalnike, ki jih organizira oziroma pripravi UL FŠ.

Odrasli člani se lahko včlanijo sami ali s pomočjo izbranega izvajalca. Sami se včlanijo z izpolnitvijo elektronskega pristopnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev.  Ob pomoči izvajalca se včlanijo s tiskanim pristopnim obrazcem in s sprejemom teh splošnih pogojev (podrobneje opisano v poglavju Izvajalci).

Vrste, obseg in obdelava osebnih podatkov člana je podrobno opisana v točki ”OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV”.

 1. UPORABNIKI

Uporabnik Moj SLOfit je fizična oseba, ki ima v Moj SLOfit uporabniški račun. Tega ustvari z odzivom na e-sporočilo iz Moj SLOfit za namen verifikacije uporabnika (t.i. žeton). Če šola uporablja orodje Moj SLOfit za podporo delovanja ŠVK, lahko uporabnik Moj SLOfit dostopa tudi do svojih podatkov v ŠVK oziroma do podatkov svojega otroka v smislu uveljavljanja pravice dostopa do podatkov iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ker je ŠKV zbirka, katere upravljavec je šola, uporabnik svoje pravice dostopa ureja na šoli.

Uporabnik je praviloma član - subjekt teh podatkov - posameznik, na katerega se podatki nanašajo oz. zakoniti zastopnik mladoletnega člana. Uporabnik je lahko tudi s strani polnoletnega člana pooblaščena oseba za dostop do podatkov. Uporabnik je torej oseba, ki prek uporabniškega računa dostopa do podatkov v Moj SLOfit, bodisi v lastnem imenu, ko gre za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali v imenu mladoletnega otroka ali po pooblastilu polnoletnega člana.

Uporabnik, ki je hkrati tudi član oz. zakoniti zastopnik mladoletnega člana, lahko uporablja aplikacijo Moj SLOfit, tako da dostopa do podatkov v njej, vnaša podatke (z izjemo rednih meritev ŠVK, ki jih je član opravil v okviru šolanja), jih uporablja (izdeluje poročila), upravlja z njimi in omogoča dostop do podatkov drugim (na primer zdravniku, sorodniku, trenerju, ...).

Uporabnik, ki je s strani člana pooblaščen za dostop do podatkov, lahko dostopa do podatkov pooblastitelja in jih uporablja za izdelavo poročila.

Posameznik postane uporabnik z registracijo – izpolnitvijo pristopnega obrazca in s sprejemom teh splošnih pogojev ter izbiro statusa uporabnika. Voljo za mladoletne izjavljajo njihovi zakoniti zastopniki.

Uporabnik ob registraciji posreduje podatek o imenu in priimku, datumu rojstva, spolu in elektronskem naslovu. Vrste, obseg in obdelava osebnih podatkov uporabnika je podrobno opisana v točki ”OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV”.

 1. IZVAJALCI

Izvajalec je pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki izvaja meritve telesne zmogljivosti, tolmači rezultate in svetuje članom pri ohranjanju oziroma izboljšanju njihove telesne zmogljivosti ter z UL FŠ podpiše pogodbo o uporabi aplikacije za potrebe pri njej vpisanih članov. Tipično so pri mladoletnih članih izvajalci osnovne in srednje šole, pri odraslih in mladoletnikih, ki se ne šolajo, pa visokošolski zavodi, zdravstveni domovi, športna društva in podjetja ali samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s telesno zmogljivostjo. Pooblaščene osebe izvajalca morajo imeti opravljen s strani UL FŠ organiziran program usposabljanja, ki med drugim vključuje tudi ravnanje z osebnimi podatki v Moj SLOfit.

Aktualni seznam izvajalcev je dostopen na spletni strani: www.slofit.org/o-slofit/izvajalci.

Poleg izvajanja meritev so lahko izvajalci tudi v vlogi pooblaščenih uporabnikov članov. Za posameznika izvedejo njegovo včlanitev v Moj SLOfit in zanj tudi v nadaljevanju ravnajo v njegovem imenu kot uporabniki. Za takšne člane registracijo v aplikacijo Moj SLOfit izvede izvajalec ob prvem pristopu k meritvam. To stori tako, da član oz. njegov zakoniti zastopnik izpolni tiskano pristopno izjavo, izvajalec pa preveri njegovo identiteto z vpogledom v osebni dokument, vpiše vse potrebne registracijske podatke v aplikacijo in UL FŠ posreduje članovo pristopno izjavo.

Izvajalec ob prvih meritvah opravlja tudi identifikacijo članov, ki so se sami registrirali, in sicer tako, da preveri identiteto člana z vpogledom v osebni dokument in to zabeleži v aplikacijo.

Poleg tega izvajalec omogoča dodeljevanje vloge odraslega člana obstoječim uporabnikom, ki še nimajo te vloge, in sicer tako, da ob prvem pristopu k meritvam na podlagi njegovega pooblastila takšnemu uporabniku vpiše rojstni datum in mu dodeli vlogo odraslega člana. Uporabnik pooblastilo za tak vpis izvajalcu potrdi prek povratnega elektronskega sporočila za verifikacijo.

Vsa administrativna opravila (vnos, uporaba, izpis podatkov) pri uporabi aplikacije opravijo za člane, ki niso tudi uporabniki, pooblaščene osebe izvajalca. Podrobneje so pravice in dolžnosti izvajalca in njegovih pooblaščenih oseb (administratorji, učitelji, vaditelji ipd.) opredeljene v pogodbi, ki jo podpiše z UL FŠ.

 1. STORITVE Moj SLOfit ZA ČLANE

Član bo obveščen o terminu in lokaciji organiziranih meritev, ki se jih lahko udeleži z namenom spremljanja svoje telesne zmogljivosti. Če je član tudi uporabnik, mu bodo periodično posredovani tudi vprašalniki, na katere se bo lahko odzval. Tako meritve kot odzivi na vprašalnik so orodje za dodajanje/vnos podatkov o telesni zmogljivosti in povezanih področij v SLOfit. Na ta način je zagotovljeno, da so v SLOfit le podatki z relevantno vrednostjo in vplivom na telesno zmogljivost posameznika.

Član, ki ni hkrati tudi uporabnik, lahko do storitev Moj SLOfit, ki so naštete pri uporabniku, dostopa prek zakonitega zastopnika, če je mladoleten, oz. izbranega izvajalca. Član izvajalca izbere s podelitvijo pooblastila na obrazcu »Izbira izvajalca«, dostopnem pri vsakem izvajalcu in na spletni strani: www.slofit.org/o-slofit/izvajalci.

 1. STORITVE Moj SLOfit ZA UPORABNIKE
 • Storitve Moj SLOfit za uporabnika so naslednje:

 • vpogled prek spleta v otrokove vsakoletne rezultate meritev telesnega in gibalnega razvoja (ŠVK) in povratne informacije (pod pogojem, da je bila šoli dana zahteva za prenos kopije podatkov iz zbirke ŠVK v SLOfit) oz. v svoje rezultate meritev telesne zmogljivosti in povratne informacije, če gre za polnoletnega člana (in je izvedel meritve telesne zmogljivosti):
  • kakšen je napredek od predhodne meritve,
  • kakšen je telesni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki,
  • v kakšno skupino telesne pripravljenosti in/ali zdravstvene ogroženosti se uvrščajo posamezni rezultati;
 • izdelavo poročila o otrokovem/članovem telesnem in gibalnem razvoju;
 • napoved telesnega razvoja in telesne zmogljivosti v prihodnje;
 • nasvete, kako izboljšati telesne zmogljivosti in kje poiskati pomoč ter različne napotke glede telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga;
 • z izpolnjevanjem določenih vprašalnikov (npr. o gibalnih navadah) posredovanje povratne informacije o vprašanem;
 • možnost dodeljevanja dostopa do svojih SLOfit podatkov drugim (npr. zdravniku).
 1. STORITVE Moj SLOfit ZA IZVAJALCE

Izvajalci aplikacijo uporabljajo v obsegu, ki je predviden za uporabnika – kadar kot uporabnik delujejo v imenu člana (po njegovem pooblastilu), in pod pogoji, določenimi v pogodbi med UL FŠ in izvajalcem.

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov članov, uporabnikov in izvajalcev Moj SLOfit po teh splošnih pogojih je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Gortanova ulica 22, Ljubljana (UL FŠ). Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov na UL FŠ, vključno z informacijo o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov in napotki v zvezi z uveljavljanjem pravic, so dostopne na povezavi: www.slofit.org/O-SLOfit/obdelava-osebnih-podatkov.

Če se član odloči za prenos podatkov iz zbirke ŠVK v zbirko SLOfit, osnovni ali srednji šoli, ki na podlagi področnih zakonov vodi zbirko podatkov o gibalnih lastnostih in morfoloških značilnostih, poda zahtevo za prenos kopije podatkov. Takšna zahteva ali dovoljenje šteje za privolitev po 6/I točki a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Šola na tej podlagi prenese kopijo podatkov iz ŠVK UL FŠ. Zahteva je dana za prenos podatkov iz ŠVK v SLOfit za čas šolanja učenca oziroma mladoletnega dijaka. Na podlagi privolitve (njena podaja je podprta tudi v spletni aplikaciji: “dovolim prenos kopije ŠVK v SLOfit”) šola prenese osebne podatke iz zbirke ŠVK v SLOfit. Za mladoletne člane privolitev lahko podajo njihovi zakoniti zastopniki. V smislu pravil obdelave osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov bi lahko zahteva posameznika za prenos kopije njegovih podatkov iz ŠVK v SLOfit temeljila tudi na zahtevi za dostop do podatkov (in posredovanje kopije) po 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov in na zahtevi za prenosljivost podatkov – prenos kopije podatkov iz ŠVK v SLOfit po 20. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prenos kopije podatkov iz ŠVK v SLOfit je v celoti prepuščen posameznikovi odločitvi.

Podatki ŠVK obsegajo: ime in priimek učenca, dijaka, učenke, dijakinje, spol, rojstni datum, EMŠO ter za vsakega od njih še podatke o:

 • telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa,
 • telesni teži – voluminoznosti (masi) telesa,
 • kožni gubi nadlahti – voluminoznosti (količini podkožnega maščevja) telesa,
 • dotikanju plošč z roko – frekvenci izmeničnih gibov,
 • skoku v daljino z mesta – hitri (eksplozivni) moči,
 • premagovanju ovir nazaj – koordinaciji (skladnosti) gibanja telesa,
 • dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa,
 • predklonu na klopci – gibljivosti,
 • vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok,
 • teku na 60 m – šprinterski hitrosti,
 • teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju

v določenem šolskem letu.

Podatek o EMŠO je potreben le v času šolanja, za namen enolične identifikacije člana ob prenosu podatkov iz ŠVK. Ko se član preneha šolati (zaključi osnovno ali srednjo šolo), UL FŠ podatek o EMŠO izbriše, ker ni več potreben za obdelavo podatkov v Moj SLOfit.

Ko so osebni podatki preneseni v SLOfit, nadaljnja obdelava poteka v skladu s predmetnimi splošnimi pogoji (na podlagi 6/I točka b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Razen podatkov, ki jih član oziroma uporabnik posreduje ob registraciji, obseg in vrste osebnih podatkov, ki bodo hranjeni v SLOfit, člani oziroma uporabniki v celoti določajo sami.

To storijo:

 • z določitvijo (oznako na registracijskem obrazcu) povezave med pametnimi napravami, ki jih uporablja član in Moj SLOfit. V tem primeru se bodo v SLOfit vnesli tudi podatki, zbrani ob celodnevni gibalni dejavnosti ob uporabi pametnih naprav (na primer s pametne zapestnice v Moj SLOfit),
 • z udeležbo na meritvah oziroma izpolnitvijo vprašalnikov. Podatki, ustvarjeni ob meritvah in ob odgovorih na vprašanja, se vnesejo v SLOfit praviloma še istega dne,
 • s pooblastitvijo različnih uporabnikov.

Podatki o telesni zmogljivosti odraslih obsegajo: ime in priimek člana, spol, rojstni datum, ter za vsakega od njih še podatke o:

 • telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa,
 • telesni teži – voluminoznosti (masi) telesa,
 • obsegu trebuha – voluminoznosti (količini podkožnega maščevja) telesa,
 • stisku pesti – mišični zmogljivosti
 • dotikanju plošč z roko – frekvenci izmeničnih gibov,
 • navpičnem skoku – hitri (eksplozivni) moči,
 • tek v osmici – agilnosti telesa,
 • upogibu trupa – mišični vzdržljivosti trupa,
 • predklonu sede – gibljivosti,
 • hoji 6 minut – srčno-dihalni zmogljivosti

Vprašalniki se lahko nanašajo tudi na zdravstveno stanje člana oziroma uporabnika. Podatki o zdravstvenem stanju so namenjeni prilagoditvi merjenja telesnih zmogljivosti, njihovi boljši oceni in napovedovanju na osnovi teh podatkov v prihodnosti in prilagoditvi športnih in drugih gibalnih dejavnosti zdravstvenim značilnostim člana. Član se povsem svobodno odloča, ali bo v SLOfit posredoval tudi svoje zdravstvene podatke. Če tega ne želi, vprašalnikov, ki se nanašajo na njegovo zdravstveno stanje, ne izpolni. Kolikor pa član izpolni vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju in podatke s tem posreduje v SLOfit, se šteje, da z izpolnitvijo vprašalnika zadosti tudi dodatnemu pogoju za obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov iz točke a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izrecna privolitev posameznika).

Član, ki je hkrati tudi uporabnik, ima vselej dostop do podatkov v SLOfit. Član, ki ni hkrati tudi uporabnik, svoje upravičenje dostopa do podatkov izvršuje prek (pooblaščenega) uporabnika (npr. mladoletni otroci prek zakonitih zastopnikov, polnoletni član prek pooblaščenega/izbranega zdravnika ali trenerja) oziroma izvajalca.

UL FŠ lahko podatke iz SLOfit uporablja za raziskovalno delo - vselej zgolj v anonimizirani obliki. Član/uporabnik je seznanjen z okoliščino, da bodo podatki v SLOfit za namene raziskovalnega dela in razvoja spletne aplikacije anonimizirani in v opisane namene obdelani zgolj v anonimizirani obliki (anonimizacija je izvedena na osnovi točke f) člena 6/I Splošne uredbe o varstvu podatkov). Osebnih podatkov pa razen člana in (pooblaščenega) uporabnika v Moj SLOfit ne uporablja nihče drug. Teh podatkov UL FŠ ne obdeluje za noben drug namen in jih ne pošilja drugim upravljavcem, ne znotraj EU ne v tretjih državah. Delovanje Moj SLOfit UL FŠ zagotavlja s pomočjo skrbno izbranih obdelovalcev osebnih podatkov (za nudenje informacijske podpore), s katerimi ima sklenjene s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladne pogodbe o zagotavljanju njihove varnosti.

 1. PRENEHANJE ČLANSTVA/UPORABE

Moj SLOfit je namenjen spremljanju telesne zmogljivosti v daljšem obdobju, saj le v daljšem času zbrani podatki dajejo za posameznika relevantne povratne informacije. Ne glede na to lahko tako član kot uporabnik kadarkoli odstopita od splošnih pogojev uporabe in aplikacije Moj SLOfit ne uporabljata več. Članstvo/uporaba preneha s posredovanjem izpolnjene odstopne izjave, ki je dostopna na spletni strani UL FŠ, v sami aplikaciji Moj SLOfit, za člane pa tudi pri njihovih izbranih izvajalcih.

Članovi/uporabnikovi podatki se bodo v Moj SLOfit hranili še tri tedne po podaji odstopne izjave. V tem času bodo le hranjeni in eventualno na voljo članu/uporabniku ob ponovni registraciji. Po izteku roka hrambe bodo podatki anonimizirani. Anonimizirani podatki po 24. uvodni točki Splošne uredbe o varstvu podatkov niso osebni podatki in jih določila predpisov s področja varstva osebnih podatkov ne zadevajo.

 1. ODGOVORNOST ZA UPORABO Moj SLOfit

Moj SLOfit je spletna aplikacija, ki je ob sprejemu teh splošnih pogojev na voljo komurkoli. Včlanitev in uporaba sta popolnoma prostovoljni in predmet odgovornosti posameznika. UL FŠ je odgovoren le za delovanje aplikacije v skladu s temi splošnimi pogoji, pri čemer so članom in uporabnikom znane in sprejemljive možne omejitve dostopnosti zaradi tehničnih razlogov. Razen v izjemnih primerih bo UL FŠ zagotovil odpravo tehnične težave pri delovanju aplikacije v treh delovnih dneh. UL FŠ kot upravljavec zagotavlja tudi celovitost in zaupnost podatkov, kot je predvidena s točko f) 5/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 1. OBJAVA IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.slofit.org/splosni-pogoji-uporabe-aplikacije-MojSLOfit.

UL FŠ si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev in/ali ukinitve spletne aplikacije Moj SLOfit. Vse spremembe splošnih pogojev se javno objavijo na spletni strani www.slofit.org/splosni-pogoji-uporabe-aplikacije-MojSLOfit in veljajo od dneva spletne objave. Uporabniki in izbrani izvajalci so o spremembi obveščeni po e-pošti in zavezani o spremembi obvestiti tudi člana. Če uporabnik Moj SLOfit uporablja tudi po objavljenih spremembah splošnih pogojev, se šteje, da z njimi soglaša. Prav tako se šteje, da se s spremembo splošnih pogojev strinja član, če se po spremembi splošnih pogojev udeleži meritev, izpolni vprašalnik, vnese v Moj SLOfit podatke iz pametne naprave, pooblasti novega uporabnika ali se drugače odzove na ponujene storitve Moj SLOfit. Razmerje med izvajalci in UL FŠ je natančneje opredeljeno v medsebojni pogodbi.