X
Uspešnost izvajanja minut za zdravje med poukom je odvisno od tega, ali bo športni pedagog znal navdušiti ostale učitelje za izvajanje teh minut in jim posredovati ustrezna znanja za njihovo izvedbo. Predstavljamo didaktična priporočila za njihovo izpeljavo in izbor nekaterih vaj.

prof. dr. Gregor Jurak, prof. dr. Marjeta Kovač, Petra Radi 
Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja  

 

Eden od ukrepov za zmanjševanje zdravstvenih težav, ki se pojavljajo z dolgotrajnim sedenjem, so nekajminutne gibalno dejavne prekinitve pouka t.i. minute za zdravje. Le-te pa imajo lahko tudi še druge namene. Pomembna značilnost te vadbe je, da so gibalne naloge prostorsko zelo omejene, saj potekajo v učilnicah. Sliši se enostavno, pa ni tako. Zato predlagamo, da športni pedagog pripravi usposabljanje za ostale učitelje in druge delavce na šoli za tovrstne prekinitve delaUspeh izvajanja minut za zdravje je odvisen od tega, če bo športni pedagog uspel navdušiti ostale učitelje za izvajanje teh minut (predstavitev problematike sedentarnosti, pozitivni učinki vadbe, ...) in jim posredovati ustrezna znanja za njihovo izvedbo. Ti učitelji bodo namreč izvajalci teh dejavnosti. Posebej jih seznani, da je izbira nalog odvisna od namena prekinitve. Ta pa je lahko različen: 

 • nevtraliziranje neugodnih vplivov sedenja z razbremenitvijo mišičnih skupin, ki so med sedenjem neugodno obremenjene (raztezne, krepilne vaje in aerobne vaje), 
 • prekrvavitev tkiv in pospešitev dihanja (aerobne vaje in krepilne vaje),  
 • vaje za ustrezno telesno držo (krepilne vaje, raztezne vaje in vaje ravnotežje), 
 • zboljšanje osredotočenosti za nadaljnji pouk oz. povečana prekrvavitev možganov (že krajša pretežno aerobna vadba spodbudi možgansko delovanje), 
 • umirjanje (raztezne vaje, vaje ravnotežja, dihalne vaje, masaža), 
 • socializacija (različne vaje v parih).  

Izvedba bo lažja in bolj kakovostna, če bodo učitelji upoštevali naslednja didaktična priporočila: 

 • Učitelj mora izbirati vaje z določenim namenom, saj lahko le tako vadbo dobro osmisli in nadzoruje njen potek in učinke.  
 • Učitelj športne vzgoje po potrebi z ostalimi učitelji vodi prve tovrstne prekinitve, da prikaže model izvedbe. V nadaljevanju učitelji samostojno izvajajo minute za zdravje, pri tem si lahko pomagajo tudi z nekaterimi učenci, ki imajo ustrezna znanja in odnos do vsebine. 
 • Gibalne prekinitve pouka je smiselno izvajati takoj na začetku ure ali ob koncu, saj bomo tako najlažje izpeljali pouk.  
 • Če učitelj nima težav z disciplino in motivacijo, lahko izvede gibalno prekinitev na sredini ure, če le čas in vsebina ure to dopuščajo. 
 • Učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v enem oddelku vse ali večino ur, se naj sami odločijo, v katerem delu ure bodo izvedli gibalno prekinitev, saj je to odvisno od tudi od vsebine in dinamike vodenja ur. 
 • Pred in po gibalni prekinitvi (če zunaj ni hladno tudi vmes) dobro prezračimo učilnico.  
 • Učitelj izbere vsebine, ki so ustrezne glede na pogoje izpeljave (npr. uporaba glasbe in topotanje glede na omejitve hrupa).  
 • Gibalne naloge naj bodo učencem poznane iz pouka športa. Med minuto za zdravje otrok ne popravljamo pri izvedbi, razen če je ogrožena njihova varnost. Pravilnost izvedbe vadimo pri pouku športa.  
 • Pri vadbi upošteva varnostne zahteve, ki izhajajo iz prostorskih omejitev (majhen prostor, stoli, mize). Prostorsko premikanje je pri nalogah zelo omejeno.  
 • Učitelj mora izbrane naloge posredovati ustrezno razvojni stopnji učencev (npr. v obliki zgodbe na razredni stopnji).  
 • Ob koncu minute za zdravje učitelj umiri učence, da učenci niso preveč vzburjeni in se lahko osredotočijo na nadaljnji pouk, sicer se lahko pojavijo težave z redom v razredu. To lahko stori z dihalnimi vajami, raztezanjem ali vajami sproščanja. Pri tem lahko uporabi tudi umirjeno glasbo.  
 • Učitelji lahko spodbudijo učence, da sami pripravijo minute za zdravje skladno z določenim namenom, ki ga opredelijo. Tako bodo učenci začeli razmišljati o pomenu tovrstnih prekinitev in praktično uporabljati znanje.  
 • V nižjih razredih lahko učitelji skladno z namenom prekinitve pripravijo t. i. gibalne kartone. Učenci izberejo karton in prikažejo izbrano nalogo. Tako učence navadimo na samostojno izvajanje nalog.  
 • Pri predstavitvi določenih nalog si lahko učitelj pomaga tudi z video gradivom. Ena od spletnih strani, kjer so predstavljene prekinitve pouka kot t. i. Brain Break, je http://hopsports.com/. Pri izbiri tovrstnih gradiv je treba upoštevati, da prihajajo iz različnih kulturnih okolij (kar je lahko za učence zanimivo) in da lahko imajo zelo različne namene (nekateri naloge so lahko glede na namen, ki ga opredeli učitelj, neustrezne, neučinkovite).  

Ob koncu šolskega leta športni pedagog izpelje vrednotenje minute za zdravje na šoli (kdo jih je izvajal, pogostost izvajanja, obseg, vsebine, težave) in na tej osnovi učiteljskemu zboru predlaga izboljšave.  

minutazazdravje

Za lažjo vpeljavo minute za zdravje smo pripravili izbor vaj, ki vključujejo sliko in opis pravilne izvedbe. Vaje so združene po različnih vsebinskih sklopih. Na začetku vsakega sklopa so osnovne vaje, proti koncu pa vse bolj sestavljene, tako da lahko vsak učitelj najde vajo, za katero se počuti kompetenten za izvajanje, poleg tega pa lahko učencem ponudi raznovrsten izbor vaj za dosego enakega cilja. Izbor vaj se nahaja v prilogi

Kot podporo pri vpeljavi minute za zdravje šolam nudimo delavnice, na katerih razložimo problematiko sedenja, pravilno sedenje in potrebne gibalne naloge za odpravljanje tegob, povezanih s prekomernim sedenjem. Če vas zanima, nas kontaktirajte.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.