X
GO
20mar

Priporočila in strokovne usmeritve za izvedbo športa/športne vzgoje na daljavo

20. 03. 2020| Nazaj
Špela Bergoč in Nives Markun Puhan iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo sta pripravili priporočila za izvedbo pouka športne vzgoje.

Špela Bergoč in Nives Markun Puhan, profesorici športne vzgoje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 

Športni pedagogi smo pomembni ambasadorji gibanja ter zdravja in verjameva, da znamo to pokazati tudi na daljavo. To je na nek način tudi naša odgovornost. Ker vam želiva strokovno, a hkrati prijetno, zanimivo, drugačno in uspešno delo z vašimi učenci in dijaki, sva pripravili Priporočila in strokovne usmeritve za izvedbo športa/športne vzgoje na daljavo.

Navodila so učiteljem dostopna v spletni učilnici za šport in športno vzgojo pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, objavljamo pa jih tudi kot SLOfit nasvet, saj bodo tako dosegla tudi starše, ravnatelje in učiteljice razrednega pouka. Predlagava še, da se vključite v Facebook-ovo skupino Športni pedagogi Slovenije.

Svetujeva, da odprete svoje spletne učilnice in jih delite s kolegi ter tako pomagate drug drugemu pri izbiri gradiv, aplikacij in programov. Če se bomo tega lotili skupaj, bo vsem lažje.

 

Nekaj splošnih priporočil in strokovnih usmeritev za izobraževanje na daljavo pri predmetu šport in športna vzgoja

 »Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.«

Učenci in dijaki so od ponedeljka, 16.3.2020, doma in učitelje spodbujamo, da skladno z dogovorom s šolo nadaljujete vzgojno-izobraževalno delo na daljavo. Pri predmetih šport (ŠPO) in športna vzgoja (ŠVZ) so cilji in vsebine vezani predvsem na praktično delo, pri čemer učenci in dijaki razvijajo gibalne sposobnosti in pridobivajo različna gibalna znanja. Učni načrt predvideva, da učenci in dijaki med vadbo usvojijo tudi osnovna teoretična znanja z namenom, da razumejo kaj, zakaj in kako vadijo.

Predlagane dejavnosti in vsebine za izobraževanje na daljavo pri predmetih ŠPO in ŠVZ:

 1. Vsakodnevna gibalna dejavnost doma ali v naravi.

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije o vsakodnevnem gibanju, smernicami Fakultete za šport in priporočili ZRSŠ o telesni dejavnosti v času povečane možnosti okužbe, osnovnim namenom predmetov ŠPO in ŠVZ priporočamo, da je tudi pri izobraževanju na daljavo največji poudarek na gibanju. Zaradi specifike virusa COVID19 priporočamo, da se gibalne dejavnosti izvajajo v naravi ali doma. Le zdravi in dejavni otroci ter mladostniki se bodo lahko spopadali z izzivi 21. stoletja in ohranjali zdrav življenjski slog ter odporen imunski sitem.

Kot dopolnitev gibalnih dejavnosti in čas, ko vreme ne bo dopuščalo gibanja v naravi, svetujemo naslednje:

 1. Usvajanje teoretičnih znanj s pomočjo uporabe različnih orodji in aplikacij.
 2. Branje leposlovne literature s športno vsebino, branje člankov s športno vsebino (kar imajo doma in do česar lahko dostopajo preko spleta).
 3. Ogled filmov in dokumentarnih oddaj s športno vsebino (kar je dostopno).

Spoštovani kolegi, v tej situaciji ni nikomur lahko. Pred nami so novi izzivi, ki pa lahko prinesejo veliko dobrega. Nagovorite svoje učence in dijake k zdravemu načinu življenja, jih spodbudite h gibanju in motivirajte za gibalne dejavnosti doma.

Starše obvestite o priporočilih Fakultete za šport glede gibanja v času povečane možnosti okužbe prek šolskih spletnih strani in drugih komunikacijskih orodij. Dovolite učencem in dijakom, da lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, jih sami načrtujejo, organizirajo in izvedejo. Dajte jim priložnost, da pridobijo lastno izkušnjo ohranjanja telesne kondicije in dobrega počutja. S tem bomo razvijali njihovo samostojnost, odgovornost in skrb za lastno zdravje.

V nadaljevanju dodajamo posebna navodila, ki vam bosta koristila pri oblikovanju programa za vaše učence/dijake pri delu na daljavo:

 • Priporočila in strokovne smernice za gibalne dejavnosti
 • Priporočila in strokovne smernice za usvajanje teoretičnega znanja o gibanju

Odprli sva forum DAJ-DAM odložišče gradiv za delo na daljavo in pozivava vas, da se vanj aktivno vključite in vstavite  povezave, aplikacije in video vsebine, ki bi lahko kolegom koristili pri delu na daljavo.

Veseli bova tudi vaših priporočil za dopolnitev seznama knjig in filmov, ki bi jih kot učitelji priporočali učencem in dijakom za branje in ogled v naslednjih dneh (predlagano gradivo naj bo preverjeno – to pomeni, da ste si film ogledali, knjigo prebrali in ju priporočate zaradi kakovostne vsebine). Glej dokument Nabor knjig, člankov, filmov, dokumentarcev s športno tematiko.

Za dodatno pomoč pišite v forum Vprašanja, dileme, mnenja ali pišite na Spela.Bergoc@zrss.si ali Nives.MarkuhPuhan@zrss.si .

 

Nekaj splošnih priporočil in strokovnih usmeritev za gibalne dejavnosti v naravi in doma

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije o pomenu vsakodnevnega gibanja, smernicami Fakultete za šport in priporočili ZRSŠ glede telesne dejavnosti v času povečane možnosti okužbe ter osnovnim namenom predmetov ŠPO in priporočamo, da je tudi pri izobraževanju na daljavo največji poudarek na gibanju. Zaradi specifike virusa COVID19 pa, da se gibalne dejavnosti izvajajo individualno v naravi ali doma. Le zdravi in dejavni otroci ter mladostniki se bodo lahko spopadali z izzivi 21. stoletja in ohranjali zdravje ter krepili imunski sitem.

Nekaj nasvetov, priporočil in usmeritev ZRSŠ za učitelje pri izobraževanju na daljavo pri predmetu ŠPO in ŠVZ:

 1. Učenci in dijaki naj bodo gibalno dejavni pogosto, če je možno vsak dan 60 minut, v naravi ali doma.
 2. Dejavnosti naj izvajajo sami ali v ožjem družinskem krogu. Kolektivne športe trenutno odsvetujemo, saj je zaradi osebnega kontakta verjetnost za prenašanje virusa in okužbo večja.
 3. Oblikujte osnovna navodila za izvajanje gibalnih dejavnosti:
 • navodila za varno izvajanje gibalnih dejavnosti (kar se učimo v šoli in je zapisano med cilji v UN): ustrezna športna oprema, ogrevanje, umirjanje in sproščanje, varnostna opozorila za posamezne športne dejavnosti – tek (po svetlem), kolesarjenje (čelada, kolesarske poti), rolanje (čelada in ščitniki);
 • navodila za varno izvajanje gibalnih dejavnosti glede na posebnosti virusa in so v skladu s splošnimi navodili NIJZ (gibanje v naravi in v zaprtih prostorih samo individualno oz. v ožjem družinskem krogu, brez osebnega kontakta, s priporočeno ustrezno razdaljo – 5 metrov …); svetujemo, da navodila prilagajate priporočilom NIJZ, ki se dnevno spreminjajo.
 1. Oblikujte seznam priporočljivih gibalnih dejavnosti. V oporo naj vam bodo vsebine iz UN, ki so jih učenci/dijaki že usvojili (imajo ustrezna znanja): kaj, kje, kako in koliko. Dejavnosti naj bodo zanimive in varne, v skladu z UN in vezane na že usvojeno znanje. Priporočamo: sprehod, pohod, tek, kolesarjenje (učenci s kolesarskim izpitom oz. v spremstvu odrasle osebe), rolanje, vaje za razvoj moči, vaje za razvoj gibljivosti, igre z žogo (v krogu družine), ples, aerobika, joga, pilates, vaje s kolebnico ....
 2. Tedensko jih spodbujajte h gibanju s kratkimi sporočili, navodili, motivacijskimi mislimi, filmčki ....
 3. Delo lahko spremljate z vodenjem dnevnikov gibalnih dejavnosti, na papirju, prek mobilnih aplikacij ali v spletnih učilnicah. Učenci lahko tekmujejo med seboj (število pretečenih kilometrov na teden, razred proti razredu, deklice proti fantom …). Dnevniki naj ne bodo namenjeni nadzoru (dinamika življenja in vedenja ter razmišljanja o trenutni situaciji se med družinami razlikujejo), temveč spremljanju lastnega dela (samoregulacija). Učenci/dijaki naj si postavijo osebne cilje, si morda sami oz. z vašimi okvirnimi navodili oblikujejo načrt vadbe (npr. teka), načrtujejo tudi počitek, opravljeno delo zapišejo, zabeležijo počutje, vam dajo povratno informacijo, spremenijo načrt glede na počutje... na koncu je pomembna evalvacija (elementi formativnega spremljanja).
 4. Pri uporabi različnih filmčkov, posnetkov, aplikacij in orodij bodite strokovno kritični. Uporabite tiste, ki so preverjeni, primerni za izbrano starostno skupino, v skladu z osnovnimi didaktičnimi načeli poučevanja ŠPO in ŠVZ na daljavo in varni za vadeče. Bodite ustvarjalni in oblikujte programe glede na to, kaj vaši učenci in dijaki znajo in zmorejo.
 5. Bodite jim vzor, vsakodnevno se gibajte tudi vi. Objavite svoj dnevnik gibalnih dejavnosti v skupnem portalu (SU, FB skupina,...), priložite fotografijo ali posnetek svoje gibalne dejavnosti. Ozaveščajte jih o pomenu gibanja na splošno in v trenutni situaciji. Povprašajte jih kako jim gre.

In še nekaj priporočil:

»Otroci naj bi se vsak dan v tednu udeležili zmerno- do visoko intenzivne telesne dejavnosti, ki naj traja vsaj 60 minut. Pred pričetkom vadbe je vedno potrebno ogrevanje, po koncu pa umirjanje in sproščanje. Otroci se lahko 2- do 3-krat na teden udeležujejo tudi vadbe za moč, saj dodatno in pomembno izboljša učinkovitost aerobne vadbe.« (Slovenske smernice za telesno dejavnost otrok in mladostnikov)

»Šolska športna  vzgoja je nenehen  proces  bogatenja  znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno  sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno  vadbo  prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja  in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo  v vseh  obdobjih življenja  bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim  življenjskim  slogom  bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.« (UN OŠ, str. 4)

“V času, ko bodo šole in vrtci zapirali svoja vrata, pozivamo vse otroke, mladostnike in starše k vsakodnevnemu gibanju v naravi, saj se s tem KREPI imunski sistem. Priporočamo pohode, teke, vaje za moč in kolesarjenje ter odsvetujemo dejavnosti v strnjenih skupinah. Obnašajte se samozaščitno in spoštujte splošna navodila NIJZ. Spremljajte naš profil, saj bomo dnevno z vami delili nasvete.” (SLOfit)

“Ohranjajmo zdrav življenjski slog – zdravo se prehranjujmo, dovolj spimo, bodimo fizično aktivni (npr. sprehod, vadba doma,…).” (NIJZ)

 

Nekaj splošnih priporočil in strokovnih usmeritev za posredovanje teoretičnih znanj za področje športa in športne vzgoje

Učni načrt predvideva, da učenci in dijaki med vadbo usvojijo tudi osnovna teoretična znanja z namenom, da razumejo kaj, zakaj in kako vadijo. So pomembna povezava med pozitivnimi stališči, znanjem in gibalno dejavnostjo, kar predstavlja tri-dimenzionalnost stališč (Škof, 2019). Z razumevanjem, kaj, kako in zakaj nekatere stvari delajo, bodo učenci in dijaki razvili kritičen odnos do lastnih ravnanj in ravnanj učitelja, s tem pa tudi potrebnega občutenja dogajanj v sebi. Učenci in dijaki s pozitivnejšimi stališči so za izvajanje gibalnih dejavnosti bolj notranje motivirani, bolj skrbni in vztrajni, kar lahko dviguje samozavest in posledično boljše vpliva na boljše počutje. 

Zato svetujeva, da ob priporočilih za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti svojim učencem in dijakom ponudite tudi možnost za pridobivanje in utrjevanje teoretičnih znanj. Tega naj ne bo preveč, saj bodo zaradi obveznosti pri drugih predmetih že tako ali tako veliko sedeli.

Povezave, namenjene učiteljem za lastno učenje in informiranje o izobraževanju na daljavo:

Povezave, namenjene učencem/dijakom za usvajanje in utrjevanje teoretičnih znanj o gibanju:

Zagotovo obstaja še veliko gradiva, ki ste ga že kdaj uporabili. Vabljeni v forum DAJ-DAM.

 

Viri:

 • Kovač, M. idr. (2011). Program osnovna šola. Učni načrt. Športna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pages-uploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf (13. 7. 2013).
 • UČNI načrt. (2008).  Športna vzgoja [Elektronski vir] : gimnazija : splošna, klasična, strokovna gimnazija : obvezni predmet (420 ur) / predmetna komisija Breda Lorenci ... [idr.]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo.
 • Škof, B. (2019). Vloga in pomen teoretičnih znanj pri pouku šport. Gradivo na seminarju Teoretična znanja pri predmetu šport in NPZ. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač