X

Pogosta vprašanja in odgovori

Preden nam zastavite dodatno vprašanje, preverite, če se odgovor že nahaja na našem seznamu pogostih vprašanj in odgovorov. Seznam bomo še dopolnjevali. 

Rezultati učencev naše šole niso najboljši, šola pa ima zelo slabe materialne pogoje. Ali lahko predstavim rezultate šole županu in občinskim svetnikom, da jih spodbudim k prenovi vadbenih prostorov?

Seveda, najbolje, da predstavite zbirno šolsko poročilo (analizo rezultatov cele šole). Županu lahko predlagate tudi, da se obrne na katerega od članov SLOfit ekipe, da predstavi položaj občine glede na trende v celotni Sloveniji.

More >
Želel bi, da strokovnjaki s Fakultete za šport pripravijo predavanje za starše učencev naše šole. Na koga naj se obrnem?

Obrnite se na katerega od članov SLOfit ekipe oz. pošljite povpraševanje prek obrazca na spletni strani. Predlog predavanj…

More >
Ali je aplikacija SLOfit za šole plačljiva?

Ne, aplikacija je brezplačna. Trudili se bomo zagotoviti takšno sistemsko finančno podporo, da bo brezplačna tudi v prihodnje.

More >
Ali lahko otrokove SLOfit (ŠVK) podatke posredujem društvu, za katerega so se starši odločili, da bi izboljšali otrokov fitnes in povečali telesno dejavnost?

Ne, nikakor! Samo starši oz. mladostnik sam lahko posredujejo te podatke. Če so se starši odločili, da društvo dobi te podatke, potem morajo to storiti sami. Seveda pa lahko starši pridejo na vaše govorilne ure skupaj s trenerjem in se pogovorite o rezultatih.

More >
Podatke ŠVK na naši šoli smo doslej vnašali v ŠVK modul eAsistent ali Lo.Polis. A ju lahko uporabljamo še naprej? Ga lahko kasneje opustimo in za vnos uporabljamo samo SLOfit?

Da, lahko ju uporabljate še naprej in podatke iz ŠVK modula uvozite v SLOfit. Lahko tudi opustite uporabo tega modula in uporabljate samo SLOfit.

More >
Vnos in čiščenje podatkov ŠVK mi vzame veliko časa. Kako lahko opravim to delo hitreje?

SLOfit ima modul za vnos in čiščenje podatkov, ki takoj prepozna in opozori na grobe napake pri vnosu podatkov. Z njegovo uporabo boste prihranili čas in vneseni podatki bodo bolj kakovostni.

More >
Ali kot učitelj lahko poleg ŠVK baterije pogledam tudi druge podatke, ki so jih učenci in starši vnesli v SLOfit?

Seveda, več informacij namreč da boljšo sliko o otrokovem razvoju.

More >
Ali sem »dolžan« otroku svetovati glede telesnega fitnesa? Kakšna je priporočena oblika sodelovanja s starši in učenci glede tega?

Svetovanje je del učiteljevega poslanstva in seveda tudi del učiteljeve obveznosti. Temeljno izhodišče dobrega načrtovanja je, da učitelj prilagaja pouk učenčevemu fitnesu. Več o tem…

Učitelj športne vzgoje naj ima razpisane govorilne ure, kamor naj povabi starše in otroke, za katere presodi, da potrebujejo njegovo pomoč in svetovanje (izrazito prekomerno težki oziroma debeli otroci; izrazito gibalno manj učinkoviti otroci; otroci s težavami v razvoju, kroničnimi zdravstvenimi težavami ali akutnimi boleznimi ali poškodbami; otroci, katerih razvoj je zelo nesorazmeren, npr. zelo močni, a izrazito slabo gibljivi). Ob razpisu govorilnih ur naj učitelj navede, katere informacije lahko dobijo straši na njegovih govorilnih urah.

Če posameznikovi rezultati SLOfit poročil kažejo na visoko zdravstveno tveganje, se učitelj poveže z otrokovim oz. mladostnikovim zdravnikom ter njegovimi starši, da skupaj dogovorijo program za izboljšanje telesnega fitnesa.

Učinkovita oblika spodbujanja staršev in učiteljskega kolektiva za potrebne intervencije so lahko tudi predavanja za starše oziroma organizacija tematskih roditeljskih sestankov. Pri pripravi tega se lahko obrnete na strokovnjake s Fakultete za šport. Več o tem…

More >
Kam sta izginili T in XT vrednost, ki sta bili v starih ŠVK poročilih?

Nekdanjo T in XT vrednost so zamenjali centili in indeks telesnega fitnesa. Gre za bolj enostaven in nazoren način ocenjevanja vrednosti, ki pa še vedno omogoča primerljivost med različnimi testi in med otroci različnih starosti in spolov.

More >
Naletel sem na težavo pri uporabi aplikacije Moj SLOfit. Kdo mi lahko pomaga?

Obrnite se na šolskega SLOfit administratorja. V kolikor vam ta ne zna pomagati, se obrnite na SLOfit ekipo na e-naslov info@slofit.org ali po telefonu na 01 520 78 36 ali 041 601 438

More >

Kaj je SLOfit in kaj ŠVK ter čemu sta namenjena?

Kaj je SLOfit in kakšen je njegov namen, vizija?

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - športnovzgojnega kartona (ŠVK). Namen SLOfit-a je narediti ŠVK in druge zbrane podatke v okviru SLOfit čim bolj uporabne, zlasti za spremljanje in spreminjanje telesnega fitnesa. Vizija SLOfit-a je vzpostavitev dolgoročnega, vseživljenjskega spremljanja posameznikovega telesnega fitnesa in nekaterih kazalnikov, s pomočjo katerih se lahko določi življenjski slog posameznika.

SLOfit omogoča, da:

  • starši spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov, pri tem pa jih opozarjamo na morebitna zdravstvena tveganja otroka;
  • učitelj športne vzgoje in zdravnik na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov, povezanih z zdravstvenimi tveganji ali športno nadarjenostjo;
  • učitelj športne vzgoje objektivno diagnosticira stanja posameznika in s tem ustrezno individualizira vadbo, kar zagotavlja bolj kakovosten pouk;
  • raziskovalci Fakultete za šport z analizami populacijskih podatkov ugotavljajo, do kakšnih sprememb prihaja na regionalni ali nacionalni ravni in tako neposredno vplivajo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema.
More >
Kdo vodi SLOfit in kdo so njegovi uporabniki?

SLOfit ekipo sestavljajo mednarodno uveljavljeni raziskovalci s Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani, Zavoda Fitlab in Kineziološke fakultete na Univerzi v Zagrebu. Skrbniki sistema SLOfit so: doc. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, doc. dr. Bojan Leskošek in prof. dr. Gregor Jurak.

Uporabniki analiz na ravni posameznika so starši, ki imajo vpogled v rezultate otroka/otrok, šolarji in drugi, ki jim vpogled v podatke dovolijo (omogočijo) starši (npr. otrokov osebni ali šolski zdravnik, otrokov trener, otrokovi stari starši). Neposredni uporabniki so lahko tudi dijaki, ki šoli sporočijo svojo e-pošto, na katero po koncu prvih meritev prejmejo vabilo k registraciji v Moj SLOfit. V analize posameznega šolarja lahko pogledajo tudi učitelji, ki izdelajo tudi poročila za oddelek, ki ga poučujejo, kar jim je v pomoč pri načrtovanju pouka športa/športne vzgoje. Vsaka šola lahko izdela poročilo o stanju in gibanju telesnega razvoja svojih šolarjev. Uporabniki analiz na ravni države, ki so javna dostopna v letnih poročilih, pa so državne institucije (ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo, Zavod za šport RS Planica, Nacionalni inštitut za javno zdravje …).

More >
Kakšna je razlika med ŠVK (športnovzgojni karton) in SLOfit?

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK. Sistem SLOfit torej sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK in drugi zbrani podatki) ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. osebnemu zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu.

Sistem SLOfit se stalno razvija in nadgrajuje, tako da je mogoče v prihodnosti pričakovati še dodatne podatke, kot npr. o dnevni telesni dejavnosti otrok, zbranih s pomočjo senzornih naprav.

More >
Kaj je Moj SLOfit?

Moj SLOfit (spletni naslov moj.slofit.org) je spletno mesto oz. spletna aplikacija, ki staršem, dijakom in učiteljem omogoča (po prijavi z geslom) dostop do osebnih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti. Člani Moj SLOfit so vsi šolarji (učenci in dijaki) s soglasjem za vključitev v ŠVK in zbranimi podatki za vsaj eno leto meritev. Uporabniki Moj SLOfit pa so starši članov, dijaki (ki so na šoli izrazili interes in posredovali svoj e-poštni naslov), učitelji na šoli (ki sodelujejo v ŠVK) ter vse osebe (npr. šolski zdravniki), ki jim dostop do svojih podatkov oz. podatkov svojih otrok z vabilom omogočijo dijaki oz. starši.

 

More >
Kako postati uporabnik Moj SLOfit?

Starši in mladostniki. V Moj SLOfit se lahko vključijo starši tistih otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve telesnega in gibalnega razvoja in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit. Starši običajno podpišejo soglasje v prvem razredu osnovne šole, vendar se lahko soglasje poda tudi kasneje. V srednji šoli podajo pisno soglasje dijaki sami. Starši dijakov s soglasji, ki imajo dostop do podatkov še iz osnovne šole, ta dostop obdržijo. Dijaki, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, pridobijo svoj dostop do podatkov, če se odzovejo na vabilo k registraciji v sistem SLOfit (praviloma po koncu meritev v 1. letniku)

Učitelji se lahko vključijo v sistem prek šolskega administratorja. To je oseba, ki jo pooblasti ravnatelj in je zadolžena za vso administracijo sistema SLOfit na ravni šole.

Zdravnikom in drugim osebam omogoči vpogled v otrokove podatke starš v osnovni šoli in dijak sam v srednji šoli prek spletne aplikacije Moj SLOfit. Takšna oseba dobi vpogled zgolj v podatke tistih otrok, za katere je podano soglasje staršev oz. mladostnika in sicer, ko se registrira kot uporabnik Moj SLOfit.

More >

Meritve ŠVK

Moj otrok ni vključen v ŠVK meritve. Ali ga lahko vključim v meritve, čeprav že obiskuje 4. razred, in kje dobim soglasje?

Če otrok ni vključen v meritve, ga lahko vključite kadarkoli v času šolanja. Pri učitelju športne vzgoje dobite soglasje, ki ga podpišete in oddate učitelju.

More >
Podatek o višini mojega otroka ni pravilen. Kaj lahko naredim?

Starš ima pravico zahtevati popravek rezultata. Obrnite se na učitelja športne vzgoje, ki mora, če se izkaže, da so podatki nepopolni opraviti ponovno meritev in vpisati pravilen rezultat v otrokov osebni karton in poskrbeti, da bo podatek popravljen tudi v Moj SLOfit.

More >
Moj otrok je nekoliko pretežak. Ali ga učitelj zmeri pred vsemi drugimi učenci?

Učitelji običajno izmerijo otrokovo telesno maso v posebnem delu telovadnice ali v kabinetu, tako da je zagotovljena zasebnost meritev.

More >
Kdo izvaja meritve ŠVK?

V osnovni šoli so to učitelji športne vzgoje in razrednega pouka, v srednji šoli pa učitelji športne vzgoje. Učitelji lahko (običajno na večjih šolah) izvedejo meritve tudi s pomočjo drugih učiteljev ali učencev zadnjega vzgojno-izobraževalnega obdobja oziroma dijakov. V tem primeru morajo merilno ekipo posebej pripraviti za korektno izvedbo meritev in/ali zapis rezultatov. Učitelji pa so strokovno odgovorni za korektnost opravljenih meritev in zapisov, kar morajo potrditi s svojim podpisom in žigom šole.

More >
Sem starš in si želim opravljati meritve SLOfit – kje in kdaj se je možno meriti?

Za odrasle trenutno še ne potekajo sistematična merjenja, vendar predlagamo, da se obrnete na najbližjo osnovno ali srednjo šolo ter se dogovorite, da tam opravite meritve. Svoje rezultate si zabeležite in shranite. V prihodnjih letih SLOfit ekipa načrtuje nadgradnjo uporabniških računov staršev, tako da boste lahko vpisali svoje ŠVK rezultate iz šolskega obdobja, v kolikor jih imate shranjene, ter svoje rezultate meritev v odrasli dobi. Tako boste lahko redno (vsakoletno ali celo večkrat letno) spremljali svoj telesni fitnes prek aplikacije Moj SLOfit.

More >
Ali lahko šola izvede meritve večkrat letno, npr. tudi na začetku šolskega leta?

Da, lahko jih izvede tudi na začetku šolskega leta (priporočljivo za prve letnike srednje šole), saj lahko tako učitelj lažje načrtuje svoje delo. Lahko izvede samo nekatere naloge (tudi večkrat letno, če učitelja zanimajo spremembe točno določene sposobnosti).

More >
Ali so merske naloge enake v osnovni in srednji šoli?

Da, saj to omogoča primerjave od vstopa v obvezno šolanje do zaključka srednješolskega izobraževanja. Kaj meri posamezna naloga, opis naloge in natančen protokol merjenja ter zapisa rezultata lahko najdete tukaj.

More >
Zakaj so vsako leto enake merske naloge SLOfit?

Samo z enakimi merskimi nalogami je mogoče longitudinalno spremljati otrokov telesni fitnes od vstopa v šolo do zaključka šolanja (od 6. do 19. leta starosti) in tako ovrednotiti trende njegovih sprememb. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo (od leta 1970 do 1986). Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil glede izvedbe ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.

More >

Vpogled v rezultate ŠVK in SLOfit

V načinu starša ne vidim podatkov svojega otroka kot starš. Na kakšen način lahko dostopam do teh podatkov, če sem v aplikacijo dodan tudi kot učitelj?

Najprej preverite ali ste prijavljeni z ustrezno vlogo. V glavi spletnega v seznamu 'Prijavljeni ste kot' izberite vlogo Starš.vlogastarš

Če ste prijavljeni v ustrezni vlogi in otroka še vedno ne vidite, je mogoče, da se pri uvozu oddelčnih seznamov e-pošta ni uvozila ali da se je uvozila napačna.

More >
Kaj naj storim, če v okviru aplikacije ne vidim pričakovanih podatkov (npr. svojega otroka)?

Potrebno je preveriti svoje e-naslove, če ste prejeli obvestila o rezultatih na več različnih e-naslovov. V tem primeru imate ločene uporabniške račune za otroke. Uporabniški račun je namreč vezan na en e-naslov.

Kontaktirajte šolo (SLOfit šolskega administratorja), da vam vse vaše otroke združi v okviru enega uporabniškega računa ter izbriše druge uporabniške račune. Za ta namen določite e-naslov, na katerega naj bo v prihodnje vezan vaš uporabniški račun.

Če niste zaznali težave, kot je opisana v prvih dveh točkah, kontaktirajte šolo (SLOfit šolskega administratorja).

More >
Ali lahko omogočim vpogled SLOfit podatkov mojega otroka tudi nekdanjemu možu?

Nekdanjemu možu lahko omogočite neposredni vpogled v podatke vajinega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit.

More >
Trener bi želel ŠVK rezultate mojega otroka. Kako mu lahko pokažem te podatke?

Če ste vključeni v Moj SLOfit, lahko o otrokovem telesnem fitnesu izdelate poročilo in ga natisnjenega ali po e-pošti posredujete zdravniku. Zdravniku lahko omogočite tudi neposredni vpogled v podatke vašega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit.

Če niste uporabnik Moj SLOfit-a, morate na šoli zaprositi za izpis rezultatov ŠVK (v srednji šoli to stori dijak), ki vam jih mora šola zagotoviti skladno z zakonodajo v tridesetih dneh. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev.

More >
Kako lahko zdravniku pokažem ŠVK rezultate meritev svojega otroka?

Če ste vključeni v Moj SLOfit, lahko o otrokovem telesnem fitnesu izdelate poročilo in ga natisnjenega ali po e-pošti posredujete zdravniku. Zdravniku lahko omogočite tudi neposredni vpogled v podatke vašega otroka prek svojega profila v aplikaciji Moj SLOfit.

Če niste uporabnik Moj SLOfit-a, morate na šoli zaprositi za izpis rezultatov ŠVK (v srednji šoli to stori dijak), ki vam jih mora šola zagotoviti skladno z zakonodajo v tridesetih dneh. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev.

More >
Ali imam kot starš pravico vpogleda v podatke svojega otroka za vsa leta šolanja?

Osnovna šola vam mora na vašo pisno zahtevo omogočiti vpogled v podatke vašega otroka in  pripraviti izpis podatkov za vsa leta šolanja. V srednji šoli lahko starši dobijo podatke le prek svojega otroka. Vsako poseganje v evidenco (izpis, izbris, popravek podatkov) mora šola skladno s pravilniki in z internim aktom ustrezno dokumentirati. Najbolje pa je, da se starši dogovorijo z učiteljem športne vzgoje na šoli za sestanek, kjer jim lahko strokovno razloži značilnosti razvoja otroka ter jim svetuje. Ob koncu šolanja pa morata tako osnovna kot srednja šola osebne kartone izročiti učencu oziroma dijaku.

More >
Kot starš že imam vpogled v ŠVK rezultate za otroka, ki je v osnovni šoli. Ali lahko dobim vpogled tudi za otroka, ki je v srednji šoli?

Da, če je srednja šola vključena v SLOfit, je to omogočeno prek spleta. Če šola tega ne omogoča, ima v srednji šoli vsak dijak pravico, da zahteva izpis svojih obdelanih rezultatov. Tako lahko prek svojega otroka dobite njegove podatke, saj v srednji šoli soglasja podajo dijaki.

More >
Ali lahko dobim vpogled v svoje ŠVK rezultate, ko sem sam obiskoval šolo?

Šola bi vam skladno z zakonodajo morala na koncu šolanja izročiti vaš osebni športnovzgojni karton. Če tega ni storila, žal za podatke, pridobljene v osnovni šoli, to ni mogoče, saj morajo skrbniki zbirke podatkov po enem letu uničiti osebne podatke, ki omogočajo določanje prepoznavanja posameznika, prav tako pa uniči podatke šola, in to eno leto po koncu šolanja učencev. Bo pa to omogočal Moj SLOfit, če bo posameznik s tem soglašal. V srednji šoli mora šola vaše podatke hraniti trajno.

More >

Varstvo osebnih podatkov

Ali 9. člen pogodbe med šolo in Fakulteto za šport pomeni, da lahko Fakulteta za šport brez soglasja šole in staršev podatke posreduje tretjim osebam?

Ne, 9. člen pogodbe govori o prepovedi konkurence z vidika uporabe programske opreme Moj SLOfit, ne pa z vidika uporabe podatkov šol. Gre zgolj za to, da lahko FŠ programska orodja, ki smo jih razvili za šole in jih šole brezplačno uporabljajo, lahko proti plačilu ali zastonj ponudijo tudi v uporabo drugim subjektom (npr. društvom ali športnim klubom, ki bi radi v Moj SLOfit obdelovali meritve svojih varovancev), damo ta orodja v uporabo, ne da bi morali za to vprašati vsako šolo, ki to programsko opremo uporablja.

More >
Ali 6. a člen pogodbe med šolo in Fakulteto za šport pomeni, da bo morala šola obvezno organizirati SLOfit delavnice in organizirati posebne sestanke s starši?

Ne, 6. a člen pogodbe šolo samo obvezuje, da vsako leto na roditeljskih sestankih starše obvesti o možnosti uporabe aplikacije SLOfit, v primeru, da želi šola na lastno pobudo izvesti delavnico SLOfit za sodelavce ali starše, pa jo pogodba zavezuje, da se pred izvedbo posvetuje s Fakulteto za šport, saj le na ta način lahko zagotovimo, da bodo posredovane informacije povsem pravilne.

More >
Na šolo smo dobili informacijo, da obstajajo določeni zadržki pravne narave za posredovanje ŠVK podatkov Fakulteti za šport. Kako je s tem?

Ker so nekatere srednje šole izrazile tovrstne zadržke, smo pridobili mnenje Informacijskega pooblaščenca o ŠVK zbirki in našem predlogu ureditve razmerja med Fakulteto za šport in šolami, ki omogoča posredovanje ŠVK podatkov. Informacijski pooblaščenec je podal pozitivno mnenje o ureditvi zbirke in razmerij s šolami ter dodal, da upa, da se bo ŠVK kot primer najboljše tovrstne prakse v Evropi in svetu uspešno izvajal še naprej. V prilogi delimo celotno mnenje in našo prošnjo zanj.   

Naknadno je za mnenje okoli nekaterih drugih vprašanj glede ŠVK zaprosilo tudi MIZŠ. Razmerja s šolami so urejena skladno tudi s tem mnenjem, zato ni zadržkov pravne narave za posredovanje ŠVK podatkov Fakulteti za šport, kakor tudi ne za podpis pogodbe za brezplačne storitve šolam v okviru SLOfit.  

More >
Zakaj zraven podatkov o motoričnih spodobnostih dijakov, ki jih na šolah zbiramo, potrebujete imena in priimke? Zakaj torej teh podatkov na šolah preprosto ne anonimiziramo in vam jih posredujemo?

Fakulteta za šport izvaja storitev za šole, t.j. da skladno s pogodbo zanje obdela osebne podatke šolarjev o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki jih morajo šole skladno s področno zakonodajo in učnim načrtom za športno vzgojo zbirati, njihove analize pa uporabiti pri načrtovanju, prilagajanju in izvedbi pouka ter jih posredovati posameznemu učencu. Če želi Fakulteta za šport šoli in posledično učitelju, otroku in njegovemu staršu analizirati podatke o telesnem in gibalnem razvoju in mu podati povratno informacijo, kar je tudi osnovni namen ŠVK, za to potrebuje identificirane podatke, po obdelavi pa izbriše osebne identifikatorje otroka. Fakulteta za šport za statistične, zgodovinske in raziskovalne namene tako uporablja anonimizirane podatke in sicer za analize na regionalni in nacionalni ravni.

 

In kako izgleda obdelava osebnih podatkov posameznika? Po starem ŠVK sistemu obdelave šole posredujejo podatke, Fakulteta za šport pa jih obdela in šolam vrne poročilo. Poročilo seveda mora vsebovati ime (ali neko drugo identifikacijo šolarja), saj učitelji na šoli, ki jim je poročilo namenjeno, ne morejo vedeti, na koga se sploh nanaša. Med obdelavo personaliziranih podatkov vidi osebne podatke šolarja samo oseba, ki obdeluje podatke, saj je bilo varovanje zasebnosti vedno naša prva skrb, zaradi česar v več kot treh desetletjih tudi ni prišlo do nobene zlorabe ali nezakonitega vpogleda v te podatke s strani tretjih oseb.

Z aplikacijo Moj SLOfit je vpogled v osebne podatke še bolj nadzorovan. Šole v tej aplikaciji obdelajo podatke samostojno (uvozijo sezname učencev, vnesejo podatke ŠVK meritev, izdelajo poročila na nivoju posameznikov, oddelkov in šole). Fakulteta za šport je pri tem samo ponudnik aplikacije (orodja, s katerim to naredijo); edina izjema je čiščenje: začetno čiščenje opravijo šole, naknadno pa še Fakulteta za šport – s tem se zagotovi, da morebitne napake, ki bi jih storile šole, ne vstopajo v sistem. Podatki šol so sicer na istem strežniku, toda logično ločeni za vsako šolo – pravice dostopa določa ravnatelj (imenuje šolskega administratorja in se z njim dogovori oz. ga pooblasti za imenovanje učiteljev, ki naj imajo dostop). Ves promet od strežnika do šole (podatki, poročila ipd.) poteka po varni povezavi, vse prijave v sistem pa se zabeležijo.

Pogodba za obdelavo osebnih podatkov med fakulteto in šolo je enaka kot pogodba z e-šolo in drugimi ponudniki, ki za šolo proti plačilu opravljajo različne obdelave podatkov, Fakulteta za šport pa svojih storitev obdelave podatkov šolam in staršem ne zaračunava, ker menimo, da je sistem ŠVK javno dobro v službi vseh državljanov, ki temelji na delu učiteljev v slovenskih šolah.  

More >
Ali lahko zahtevam brisanje svojih podatkov oziroma podatkov mojega otroka iz SLOfit zbirke?

V enem letu po končani posamezni stopnji šolanja bodo podatki trajno izbrisani, v kolikor znotraj svojega uporabniškega računa Moj SLOfit posameznik ne bo podal zahteve za trajno hranjenje SLOfit podatkov. S to zahtevo bodo podatki na voljo posamezniku tudi po končanem šolanju. Zahtevo lahko posameznik kadarkoli umakne, skrbniki zbirke pa podatke trajno izbrišejo iz zbirke.

More >
Katere pooblaščene osebe na šoli in na Fakulteti za šport lahko pogledajo v podatke mojega otroka?

V SLOfit podatke posameznega otroka lahko pogledajo le učitelji športne vzgoje in šolski administrator. Raziskovalci Fakultete za šport pripravljajo analize na nacionalni ravni, pri čemer identiteta posameznika ni razvidna niti določljiva. Zaradi pomoči uporabnikom pa imajo dostop do podatkov vašega otroka skrbniki SLOfit sistema na Fakulteti za šport

More >
Ali so SLOfit podatki mojega otroka vidni na spletu tudi drugim?

Ne, podatki so dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, to so starši in učitelj, v srednji šoli pa dijak in učitelj. Če starš oz. mladostnik dodeli dostop, so lahko podatki vidni tudi šolskemu zdravniku ali drugi osebi. Vsak vpogled v podatke je zabeležen.

More >
Kako se v SLOfit zagotavlja varovanje osebnih podatkov mojega otroka?

Na ravni šole:Vse podatke vašega otroka šola zbira in obdeluje le z vašim soglasjem oziroma v srednji šoli s soglasjem dijaka. Šola in učitelji morajo varovati osebne podatke skladno s šolsko zakonodajo, z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in internim aktom o varovanju zbirk podatkov na posamezni šoli, ki ga mora imeti vsaka šola.

Učitelji športne vzgoje na posamezni šoli so osebno odgovorni za dokumentacijo, točnost meritev, vpis rezultatov, posredovanje podatkov in njihovo razlago.

Na Fakulteti za šport: Šola hrani svoje podatke na strežniku, za katerega skrbi Fakulteta za šport. Tudi na Fakulteti za šport skrbno varujejo vse podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim pravilnikom fakultete. Vsi podatki so shranjeni s sistemom gesel, dostop do njih pa imajo samo skrbniki SLOfit sistema . Pri obdelavah podatkov posameznih šol, kakor tudi na nacionalni ravni in različnih raziskovalnih projektih identiteta nobenega otroka ni vidna niti določljiva.

More >

Uporaba aplikacije Moj SLOfit

Potrebovala bi vpogled v rezultate testiranja ŠVK za učence naše šole, pa kot učitelj ne vidim nobenega učenca, seznam ne obstaja. Kot starš pa vidim svojega otroka.

Najprej preverite, v kateri vlogi ste prijavljeni. Če ste prijavljeni v vlogi starša, potem spremenite na vlogo učitelja.

Če ste prijavljeni v vlogi učitelja in ne vidite oddelkov, potem še niste uvozili aktualnega seznama oddelkov za tekoče leto, zato v iskalniku članov ne vidite aktualne člane. Če v iskalniku članov kliknete “Pokaži samo neaktualne člane”, boste videli lanskoletne učence.

More >
Kakšna je razlika med brisanjem podatkov člana, ki že ima meritve in brisanjem podatkov člana, ki se ga je pomotoma vneslo v aplikacijo in nima podpisanega soglasja?

Podatke meritev člana ob anonimizaciji ne brišete, ampak brišete le njegove identifikacijske podatke (ime in priimek, EMŠO, oddelek …). Podatki meritev bodo še vedno upoštevani v povprečjih šole za pretekla leta, . To anonimizacijo naredite v Iskalniku članov s klikom na ikono Briši (briši).

Člana, ki ste ga pomotoma vnesli in nimate dovoljenja za njegovo obdelavo podatkov pa izbrišete v celoti. To naredite v sklopu Uporabniki. S tem bodo podatki člana izbrisani v celoti – tudi morebitne že vnesene meritve.

More >
Izgubil sem geslo za prijavo v Moj SLOfit. Kako ga pridobim znova?

Če ste pozabili geslo za prijavo v aplikacijo, kliknite na povezavo »Ste pozabili geslo?«, ki se nahaja pod vnosnima poljema za vpis uporabniškega imena in gesla, ter sledite postopku.  

mojslofitgeslo

Po kliku se odpre nova stran, kjer boste vpisali vaše uporabniško ime (ki je vaš e-naslov, ki ste ga sporočili šoli za dodelitev dostopa do aplikacije in s katerim ste registrirani v aplikacijo).

Na ta e-naslov vam bomo poslali e-pošto s povezavo za ponovno vzpostavitev gesla za dostop. S klikom na to povezavo boste preusmerjeni na posebno stran, kjer boste lahko določili novo geslo.

More >
Zakaj se ne morem prijaviti v Moj SLOfit?

Če se ne morete prijaviti v Moj SLOfit, je lahko več razlogov:

  • Pozabljeno geslo: največkrat se zgodi, da uporabnik pozabi geslo. V tem primeru kliknite na povezavo »Ste pozabili geslo?«, ki se nahaja pod vnosnima poljema za vpis uporabniškega imena in gesla, ter sledite postopku.  
  • Napačno uporabniško ime: uporabniško ime je vaš e-naslov, ki ste ga sporočili šoli za dodelitev dostopa do aplikacije in s katerim ste registrirani v aplikacijo. Če ste vmes v Mojem profilu v aplikaciji spremenili e-naslov za obveščanje, je e-naslov uporabniškega imena ostal nespremenjen. V primeru, da se ne spomnite e-naslova, s katerim naj bi dostopali do aplikacije, nas kontaktirajte.   
  • Niste registriran uporabnik aplikacije: registracija je mogoča samo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom, ki jih prejmete od vaše šole, ki sodeluje v programu. V primeru, da želite sodelovati in se registrirati, kontaktirajte šolo vašega otroka. Sicer registracija v aplikacijo zaenkrat še ni mogoča.
  • Prevečkrat vpisano napačno geslo ali kombinacije uporabniškega imena in gesla: v tem primeru počakajte 15 minut in se poskusite ponovno prijaviti. V primeru, da prijava še vedno ni mogoča, nas kontaktirajte.  
More >
Imam težavo z uporabo aplikacije. Kdo mi lahko pomaga?

Obrnite se na šolo, ki jo obiskuje vaš otrok oz. mladostnik, bolj konkretno na šolskega SLOfit administratorja.

More >
Kako se lahko prijavim v Moj SLOfit?

V Moj SLOfit se lahko prijavijo starši in mladostniki, ki obiskujejo šole, ki so se vključile v SLOfit in imajo v šolski administrativni sistem vpisan e-naslov. Prek tega e-naslova lahko namreč SLOfit ekipa posreduje vabilo k registraciji novega uporabniškega računa.

More >

Razlaga rezultatov

Moj otrok obiskuje 5. razred. Kje najdem povprečne vrednosti rezultatov posamezne merske naloge za slovenske petošolce?

Te podatke najdete v vsakoletnih poročilih ali pa povprašajte otrokovega učitelja športne vzgoje.

More >
Kako se izračunava indeks telesnega fitnesa?

Indeks se izračuna kot povprečna vrednost točk, doseženih v vseh sestavinah telesnega fitnesa (indeks telesne mase, kožne gube nadlahti in 8 gibalnih sposobnosti). Pri gibalnih sposobnostih so točke enake centilom (razen pri testih, kjer je boljši nižji rezultat – poligon nazaj in tek na 60 in 600 m, kjer so točke izračunane kot 100-centil). Pri obeh telesnih merah (indeks telesne mase, kožna guba nadlahti) se točke izračunajo iz centilov glede na funkcijo koristnosti, ki je prikazana na spodnji sliki. Najboljši rezultat 100 točk je dosežen pri optimalni telesni masi oz. zamaščenosti, najslabše (0 točk) so ekstremno visoke vrednosti, nezaželene (50 točk) pa so tudi zelo nizke vrednosti.

funkcijekoristnosti

More >
Kaj je to surova vrednost pri posamezni merski nalogi?

Surova vrednost je rezultat, ki ga posameznik doseže na meritvah. Zapisan je v določenih merskih enotah skladno z navodili pri posamezni merski nalogi (v milimetrih, kilogramih, sekundah, številu ponovitev v časovni enoti).

More >
Ali visoka centilna vrednost indeksa telesne mase pomeni, da ima moj otrok prekomerno telesno maso?

Običajno da, vendar če ima otrok visoko centilno vrednost indeksa telesne mase, lahko pomeni tudi, da ima veliko nemaščobnega tkiva, torej mišične mase. Ob indeksu telesne mase je treba zato pogledati tudi, kakšna je kožna guba nadlahti in kakšna je gibalna učinkovitost otroka. Če je ob visoki centilni vrednosti kožna guba majhna, gibalna učinkovitost pa visoka, je z otrokom vse v redu in zelo verjetno nima prekomerne telesne mase. Vseeno pa se naj starši o otrokovem indeksu telesne mase pogovorijo z učiteljem športne vzgoje, ki jim bo podrobneje razložil, ali je indeks previsok ali ustrezen glede na otrokove rezultate meritev.

More >
Kaj je centil?

Centil pove, koliko odstotkov otrokovih vrstnikov (enake starosti in spola) ima nižji rezultat od otrokovega. Npr. 60. centil pomeni, da ima 60% populacije manjši rezultat. Vendar se moramo zavedati, da višji rezultat in s tem višja centilna vrednost tega rezultata pri merskih nalogah poligon nazaj, tek na 60 m in tek na 600 m ne pomeni boljšega rezultata. Rezultat 166 sekund pri merski nalogi tek na 600 m bo imel npr. višjo centilno vrednost kot rezultat 156 sekund, a je slednji seveda boljši.

More >
Katere vrednosti opredeljujejo zdrav fitnes?

Za vsako mersko nalogo so določena območja zdravstvenega tveganja, ki izhajajo iz SLOfit rezultatov. Z barvno podlago so označena območja zdravstvenega tveganja: zelena barva – zdravo, rumena barva – potrebno izboljšanje, rdeča barva – tvegano, potrebno izboljšanje.

V poročilu je za vsakega šolarja izpostavljeno, katera so njegova šibka področja telesnega in gibalnega razvoja. Prek povezave v poročilu lahko šolar in njegovi starši dostopajo do nasvetov za izboljšanje posameznih mer telesnega fitnesa ter drugih pomembnih informacij, povezanih s telesnim in gibalnim razvojem otrok in mladostnikov – SLOfit nasvet.

More >

Nasveti za vadbo in drugi ukrepi za izboljšanje fitnesa

Sem starš, na spletni strani sem videl, da organizirate tudi predavanja in delavnice o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti. Kdaj bo predavanje potekalo na naši šoli?

Predavanja in delavnice na posameznih šolah potekajo po dogovoru z vodstvi šol. Če je med starši interes za teme predavanj, povezanih s telesnim in gibalnim razvojem ter primerno vadbo in različnimi ukrepi za izboljšave, lahko vodstvu šole dajo pobudo za umestitev predavanj ali delavnic v letni delovni načrt šole in izvedbo.

More >
Moj sin ima preveliko težo. A je smiselna vadba za izboljšanje gibalnih sposobnosti, ali naj prej shujša?

Prevelika telesna masa je v najpogosteje posledica neravnovesja med vnosom in porabo energije. Priporočljivo je, da se tega problema lotite tako, da otrok z gibanjem porablja več energije in tako vzporedno izboljšuje svoje gibalne sposobnosti (gibanje naj bo raznovrstno, redno, vsakodnevno in dovolj intenzivno), hkrati pa preoblikuje svoje prehranjevalne vzorce (običajno bo dovolj, če omejite sladkarije in sladke pijače, otroku pa zagotovite redno uživanje čim bolj zdravih obrokov).

More >
Ali je vedno potrebno ukrepanje, kadar se v poročilu nahaja nasvet »Potrebno izboljšanje« (rdeča in rumena cona)?

Rezultat v rumeni coni kaže, da je priporočljivo čim prej ukrepati, v rdeči pa je ukrepanje nujno potrebno. Seveda je treba vsak rezultat analizirati, saj je lahko slabši rezultat posledica otrokove bolezni, poškodbe ali razvojnih posebnosti (npr. kasnejši telesni razvoj). V teh primerih se posvetujte s strokovnjakom, to je učiteljem športne vzgoje, v določenih primerih tudi z zdravnikom, ki bo povedal, ali so potrebne omejitve pri otrokovi vadbi.

More >
V katero društvo v domačem kraju lahko vpišem otroka, da bo izboljšal svoj telesni fitnes?

Najbolje je, da povprašate otrokovega učitelja športne vzgoje, kaj priporoča. Predvsem preverite, kaj društvo ponuja (ali se je mogoče ukvarjati s športom tudi netekmovalno, če otrok ne želi tekmovati; bo otrok lahko obiskoval to dejavnost tudi, ko bo starejši). Stroka priporoča predvsem programe, ki jih vodi izobražen strokovni kader, kajti diplomanti športnih programov imajo veliko raznovrstnih znanj. Ne le, da znajo poučevati določene športe skladno s strokovno doktrino, zelo dobro poznajo tudi značilnosti razvojnih stopenj, motivacijske prijeme in pedagoške načine dela z različnimi starostnimi skupinami in znajo poskrbeti za varno, zabavno in učinkovito vadbo.

More >
Ali lahko starši sami pomagamo otroku, ki ima v kakšni sestavini fitnesa slabše rezultate?

Seveda, zelo dragoceno je, če se skupaj z otrokom ukvarjate s športom. Nekaj nasvetov najdete na www.slofit.org/slofit-nasvet, za več idej in priporočil pa vprašajte učitelja športne vzgoje. Zavedajte pa se, da je čas, ki ga preživite dejavno s svojim otrokom, najbolj dragocen za njegov razvoj, nakup športnega pripomočka pa je veliko boljša investicija kot nakup sodobne napravice z zaslonom, ki otroka ali najstnika spremeni v sedeče bitje.

More >
Rad bi se posvetoval glede otrokovih ŠVK rezultatov. Na koga se lahko obrnem?

Najboljši svetovalec je otrokov učitelj športne vzgoje, zunaj šolskega sistema pa tudi kineziolog (strokovnjak za človekovo gibanje) in otrokov zdravnik. Če otroka poučuje razredna učiteljica, naj vam svetuje, na katerega od športnih pedagogov na šoli se obrnite s svojimi vprašanji.

More >
 
Niste našli odgovora?

Če na seznamu pogostih vprašanj in odgovorov niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga posredujte preko spletnega obrazca. Vprašanja bomo sicer še dopolnjevali.