Razlaga rezultatov za posameznega šolarja 

Pomembno je, da znate učitelji športne vzgoje pravilno vrednotiti ŠVK rezultate, saj vam le na tak način koristijo pri vašem delu. Šole, ki se vključijo v SLOfit, prejmejo bolj podrobna poročila z grafičnimi prikazi rezultatov. Ker se izpis rezultatov v aplikaciji Moj SLOfit razlikuje od dosedanjega, predstavljamo oba načina razlage.

Ob meritvah v šoli na osebne kartone učencev vpišete rezultate vseh merskih nalog, ko podatke obdelajo, pa rezultate vseh merskih nalog razporedijo na isto mersko skalo, da jih je mogoče neposredno primerjati med seboj. V šoli vse rezultate spremenite v T-vrednosti, v Moj SLOfit pa v centilne vrednosti.

Vrednotenje rezultatov s pomočjo T-vrednosti

Izmerjeni rezultati so v izpisu, ki ga dobi učitelj športne vzgoje od Fakultete za šport, pretvorjeni v T-vrednosti. Te vrednosti je potrebno narisati na zadnjo stran posameznikovega osebnega športnovzgojnega kartona.

Zakaj pretvarjamo rezultate v T-vrednosti?

T-vrednost je statistična vrednost, s katero lažje ovrednotimo izmerjene (surove) podatke. Pokaže, kje znotraj populacije se nahaja posameznikov rezultat posamezne merske naloge: 

 • T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov).
 • Vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši.
 • Vsaki T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši oz. slabši rezultat - primer preglednice T-vrednosti

PRIMER: Če je učenec star 10 let in je v šprintu dosegel rezultat 10,8 sekund, je T-vrednost tega rezultata T60. V celotni generaciji je doseglo boljši rezultat le 18,4 % učencev.

Prednost izračuna T-vrednosti je, da omogoča primerjavo različnih rezultatov med seboj

 • rezultate različnih merskih nalog, kjer so izmerjene vrednosti predstavljene z enakimi ali različnimi merskimi enotami

PRIMER: Če je učenec tekel na 60 m 11,0 sekund, na 600 m pa 2 minuti 43 sekund, v daljino pa skočil 173 cm, je mogoče ugotoviti, kateri od teh rezultatov je najboljši. Iz preglednice T-vrednosti je razvidno, da je učenec najboljši rezultat dosegel v teku na 60 metrov (T-vrednost 63), nato v teku na 600 metrov (T-vrednost 60) in v skoku v daljino (T-vrednost 57).

 • rezultate med posameznimi šolskimi leti

PRIMER: V lanskem šolskem letu je učenec skočil v daljino 164 cm, letošnje leto pa 167 cm; ali je napredoval? Res je skočil 3 cm več kot lansko leto, tako da je izboljšal osebni rezultat, T-vrednosti pa povedo, da je bil napredek slovenskih vrstnikov večji kot učenčev, saj je njegov lanski rezultat ovrednoten s T-vrednostjo 53, letošnji pa z 51.

 • rezultate v splošni gibalni učinkovitosti

PRIMER: Glede na gibalno učinkovitost je mogoče primerjati posameznikove XT-vrednosti med posameznimi leti in ugotavljati, ali je vsako leto bolj ali manj gibalno učinkovit . Če je njegova XT-vrednost rezultatov v zadnjih treh letih 56, 58 in 59, pomeni, da je vsako leto bolj gibalno učinkovit.

Razlaga ŠVK kartona in nekaj nasvetov za vadbo  (klik na sliko odpre PDF s podrobno razlago):

Razlaga ŠVK kartona

Vrednotenje rezultatov s pomočjo centilnih vrednosti 

Za vsako mersko nalogo ŠVK izračunamo centilno vrednost surovega rezultata, ki nam daje podatek o tem, kam se  rezultat uvršča na lestvici od 1 do 100 pri posameznem spolu in starosti. Na ta način lahko centilne vrednosti različnih merskih nalog med seboj neposredno primerjamo. 

 • Centilna vrednost 50 pomeni, da je rezultat določene merske naloge enak nacionalnemu povprečju. 
 • Če je centilna vrednost npr. 60, pomeni, da je rezultat boljši od 60 % rezultatov otrok iste starosti in spola. 

Za posamezne merske naloge smo določili tudi območja zdravstvenega tveganja za posamezen rezultat: 

 • Telesna višina in telesna masa nimata označenih območij tveganja, ker to ni smiselno. 
 • Rezultate indeksa telesne mase in kožne gube nadlahti razvrščamo v 4 različna območja:
  • Rumena barva: SUH
  • Zelena barva: OBIČAJEN / USTREZEN
  • Oranžna barva: PREDEBEL
  • Rdeča barva: DEBEL
 • Rezultate vseh gibalnih merskih nalog razvrščamo v 3 območja:
  • Zelena barva: ZDRAVO
  • Rumena barva: POTREBNO IZBOLJŠANJE
  • Rdeča barva: TVEGANO – POTREBNO IZBOLJŠANJE

Večletni prikaz rezultatov v posamezni gibalni sposobnosti in telesni značilnosti tako nazorno prikazuje, kakšni so trendi telesnega in gibalnega razvoja ter izpostavi področja, na katera je treba biti pozoren, da bo razvoj otroka čim bolj optimalen.

V primerjavi s T-vrednostjo, ki se je uporabljala pri vrednotenju ŠVK rezultatov pred SLOfit, nam centilna vrednost takoj pove, kje v populaciji se nahajamo, vendar se je treba zavedati, da višja centilna vrednost pri merskih nalogah poligona nazaj, teka na 60 m in teka na 600 m ne pomeni boljšega rezultata. Rezultat 166 sekund pri merski nalogi tek na 600 m bo imel npr. višjo centilno vrednost kot rezultat 156 sekund, a je slednji seveda boljši. Ko otrok raste, se spreminja tudi njegova telesna masa in na takšno spreminjajoče se telo se nenehno navaja. Zaradi tega lahko njegovi rezultati v primerjavi z vrstniki nihajo. 

Spodaj je kaže primer razvoja aerobne vzdržljivosti prekomerno prehranjenega učenca v osnovni šoli: 

 • V prvem razredu se je glede na aerobno vzdržljivost učenec nahajal v območju povišanega zdravstvenega tveganja, po 11. letu starosti pa se je začel gibati proti območju visokega zdravstvenega tveganja, v katerega je pri 14. letih tudi vstopil.
 • V 11. letu starosti je učenec namreč začel pospešeno rasti in je vstopil v puberteto, vendar  je očitno postajal vse manj telesno dejaven, posledično pa se mu je vse bolj povečevala telesna masa, ki je naraščala precej bolj pospešeno kot telesna višina. 
 • Če bi se v tej starosti učenec začel bolj ukvarjati s športom, bi lahko krivulje obrnil v nasprotno stran in zelo zmanjšal svoja zdravstvena tveganja v odrasli dobi. Predvsem pa povečal kakovost svojega življenja, saj bi mu telo omogočalo uspešno sodelovanje v prostočasnih športnih dejavnostih,  kar zdaj ni tako. 

Graf - razvoj rezultatov teka na 600 m pri prekomerno prehranjenem fantu


Graf prikazuje razvoj rezultatov teka na 600 m pri prekomerno prehranjenem fantu.
Z barvno podlago so označena območja zdravstvenega tveganja:
zelena barva - zdravo, rumena barva – potrebno izboljšanje, rdeča barva – tvegano, potrebno izboljšanje.