S skupnimi močmi v bolj zdravo in uspešno prihodnost

SLOfit je namenjen tudi uporabi podatkov športnovzgojnega kartona za čim boljšo zdravstveno obravnavo šolarjev. Ti podatki učitelju omogočajo povezovanje z zdravniki, še posebej pri obravnavi učencev z zdravstvenimi posebnostmi.

Priporočilo namesto opravičila

Sodelovanje učitelja športne vzgoje in zdravnika je lahko koristno za oba, še najbolj pa za šolarje in njihove starše. Učitelj lahko od zdravnika dobi informacije, kakšne so omejitve otroka pri vadbi v primeru kroničnih ali akutnih zdravstvenih težav in tako lahko od zdravnika dobi priporočilo za pouk športne vzgoje namesto opravičila.

Zdravnik lahko skozi sodelovanje spozna možnosti za zboljšanje zdravja otroka, z vpogledom v SLOfit podatke pa lahko dobi popolnejšo sliko o telesnem in gibalnem razvoju otroka. Na podlagi tega lahko svetuje staršem o primerni prehrani, napoti otroka v posebno zdravstveno obravnavo, pri gibalno nadarjenih otrocih pa svetuje staršem glede določenih omejitev, saj lahko obstajajo zdravstvene omejitve za vključitev v naporne treninge.

Zdravnik lahko dostopa do šolarjevih SLOfit podatkov, če mu starši oz. mladostnik omogočijo dostop do njih prek aplikacije Moj SLOfit ali pa mu sami prinesejo izpis rezultatov ŠVK meritev, za katerega zaprosijo na šoli.

Vzorčno sodelovanje v projektu Uživajmo v zdravju

Znotraj projekta Uživajmo v zdravju smo razvili in preskusili model sodelovanja šole, zdravstvenega doma in lokalne skupnosti pri reševanju nekaterih zdravstvenih težav šolarjev.

Pomemben element modela je diagnostika telesnih zmogljivosti šolarjev, ki temelji na SLOfit podatkih.

Na podlagi le-teh deležniki opredelijo cilje (npr. zboljšanje gibalne učinkovitosti šolarjev za 3 %, zmanjšanje deleža prekomerno prehranjenih za 5 %) in opredelijo ukrepe za njihovo uresničevanje.


Dodatne informacije: 

V modelu smo zasnovali sodelovanje učitelja športne vzgoje in zdravnika:

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA se učitelj športne vzgoje sreča z zdravnikom kot vodjo zdravstvenega tima:

  • učitelj predstavi stanje na šoli z vidika deleža učencev s prekomerno telesno maso ter deleža gibalno neučinkovitih otrok
  • zdravnik pregleda zdravstvene podatke teh otrok
  • SKUPAJ dogovorita o usklajenem delovanju glede priporočil za telesno vadbo pri urah športne vzgoje in vključevanju posameznih otrok v posebno dopolnilno vadbo in po potrebi tudi njihovih staršev v delavnice za izboljšanje družinskih navad (priprava hrane, gibanje)
  • najbolj zdravstveno ogrožene zdravnik napoti v nadaljnjo obravnavo v zdravstvenem domu, npr. v delavnice za hujšanje in druge potrebne programe, ki jih vodijo člani zdravstvenega tima

OB KONCU ŠOLSKEGA LETA učitelj športne vzgoje in zdravnik analizirata rezultate sodelovanja in z njimi seznanita vodstvo šole, učiteljski zbor, vodstvo zdravstvenega doma in lokalno skupnost.