ŠVK informacije so pomemben del načrtovanja pouka

Učitelji športne vzgoje dobite povratno informacijo o ŠVK rezultatih za vsak oddelek posebej. Ta izpis vam omogoča analizo telesnih zmogljivosti oddelka, ki ga poučujete. Na podlagi teh in drugih značilnosti šolarjev v oddelku (ravni njihovih športnih znanj, medosebnih odnosov zdravstvenih posebnosti, motivacije za delo) načrtujete vadbo za naprej.

ŠVK diagnostični podatki so vam lahko v veliko podporo pri načrtovanju in vrednotenju vašega dela, če znate te podatke dobro razlagati:

 • Analiza podatkov za posamezen oddelek vam lahko pove, kako zahtevno bo poučevanje oddelka z vidika diferenciacije in individualizacije ter katerim vsebinam boste morali nameniti več pozornosti pri poučevanju z vidika pomanjkljivosti v telesnih zmogljivostih oddelka.
 • Dobra podlaga za postavljanje in preverjanje konkretnih ciljev na področju telesnih zmogljivosti oddelka (npr. zboljšanje gibljivosti v oddelku za 10 % v enem šolskem letu).
   

Primer izhodišč za pouk na podlagi učiteljeve oddelčne analize ŠVK rezultatov

Na podlagi oddelčne analize SLOfit rezultatov in drugih značilnosti oddelka (3. razred) je učitelj postavil naslednja izhodišča za letno pripravo na pouk:

 • Individualni program za dve dekleti s povečano telesno težo v sodelovanju z zdravnikom, posvet z njihovimi starši.
 • Posebej pri dekletih vključitev veliko koordinacijsko bolj zapletenih nalog (posebna pozornost naslednjim vsebinam: naravne oblike gibanja, gimnastična abeceda, igre z žogo; izbira učnih oblik: uporaba različnih sestavljenih poligonov in delo po postajah) in nalog za povečanje moči rok in ramenskega obroča (pri gimnastični abecedi vključimo več vaj visenja in opor – gimnastični poligoni, plezanja po žrdi in zviralih; v vadbo vključujemo borilne igre).
 • Splošna vzdržljivost – večja pozornost dalj časa trajajočim aerobnim dejavnostim (tekalne igre, orientacijski tek).
 • Individualni program za eno gibalno zmogljivejšo učenko, nasvet staršem za vključitev v dodatno vadbo.

Analiza telesnih značilnosti oddelka

 • Fantje v telesni višini ne odstopajo bistveno od republiškega povprečja, pri dekletih pa sta dve izrazito višji od vrstnic (T-vrednosti 65 in 67), tri učenke pa nekoliko zaostajajo v telesnem razvoju, saj so nižje od vrstnic (T-vrednosti so 39, 41 in 42), pa tudi njihova telesna teža je precej pod republiškim povprečjem (T-vrednosti so 37, 39 in 41).
 • Telesna teža je pri fantih primerna njihovi višini (T-vrednosti se gibljejo v razponu od 47 do 56), drugače pa je pri dekletih: poleg treh s precej nizko telesno težo sta v razredu tudi dve učenki, ki imata ob običajni višini izrazito povečano telesno težo (T-vrednosti sta 70 in 68).
 • Količina podkožnega maščevja je pri fantih v mejah normale in skladna z njihovo telesno težo razen enega od fantov, ki ima ob malenkostno povečani telesni teži in običajni telesni višini precej veliko količino podkožnega maščevja; pri dekletih pa imajo tri dekleta, ki so izrazito lahka, tudi majhno količino podkožnega maščevja (pod republiškim povprečjem), dve s povečano telesno težo pa imata tudi izrazito povečano podkožno maščevje; ena od deklet ima ob običajni telesni teži (njena T-vrednost je 51) precej višjo količino podkožnega maščevja.

Analiza gibalnih sposobnosti oddelka

 • Hitrost enostavnih gibov: skupina fantov je dosegla rezultate okoli republiškega povprečja, pri dekletih pa tri deklice dosegajo visoko nadpovprečne rezultate (njihove T-vrednosti so 72, 70 in 69).
 • Eksplozivna moč nog: trije fantje imajo dosežke precej nad republiškim povprečjem (T-vrednosti 75, dva 70), pri dekletih pa imajo vsa tri dekleta z nižjo telesno višino in težo zelo skromne dosežke (T-vrednosti pod 42).
 • Koordinacija gibanja vsega telesa: fantje kot skupina nekoliko odstopajo od republiškega povprečja v pozitivni smeri (povprečna T-vrednost skupine je 54), dekleta pa imajo dosežke razporejene bipolarno (polovica dosega nadpovprečne rezultate, druga polovica pa pod republiškim povprečjem).
 • Gibljivost: celotna skupina fantov dosega rezultate okoli povprečja (T-vrednosti med 48 in 52), dekleta pa kot skupina nekoliko nad republiškim povprečjem (povprečna T-vrednost skupine je 52), le ena deklica je izrazito manj gibljiva (njena T-vrednost je 44).
 • Moč trebušne muskulature: fantje kot skupina dosegajo nekoliko podpovprečen rezultat (povprečna T-vrednost skupine je 48), dekleta pa tudi v tej sposobnosti dosegajo ali zelo visoke rezultate ali pa precej nizke.
 • Moč rok in ramenskega obroča: fantje dosegajo rezultate okoli povprečja razen enega, ki ima izrazito slab dosežek (ob izjemno povečani količini podkožnega maščevja); pri dekletih pa poleg povprečnih dosežkov izstopa s precej skromnimi rezultati kar pet deklet (med njimi so vse tri s povečano količino podkožnega maščevja).
 • Anaerobna sposobnost: Rezultati so primerljivi s tistimi, ki so jih učenci in učenke dosegli v eksplozivni moči nog.
 • Splošna vzdržljivost: z nekoliko slabšimi dosežki izstopa en fant in kar pet deklet. Vsi imajo povečano telesno težo in količino podkožnega maščevja.
 • Dva učenca in štiri učenke imajo XT-vrednost  večjo od 60, hkrati pa je ena učenka pod ravnijo XT 40, kar pomeni, da moramo za njo pripraviti poseben program.
 • XT vrednost za celoten oddelek je 51,8, kar pomeni, da je le 27 % oddelkov v Sloveniji na višji ravni gibalnih zmožnosti. Zelo pomembna ugotovitev je, da je oddelek v enem letu napredoval kar za 4,7 odstotkovne točke.