X

Eno leto je minilo, se je stanje kaj spremenilo?

Poznavanje trendov sprememb telesnih in gibalnih značilnosti šolarjev na nacionalni ravni omogoča ustrezno odzivanje stroke, saj predstavlja učinkovito strokovno pomoč pri oblikovanju razvoja šolske in zunajšolske športne vzgoje ter pri pripravi nekaterih politik na nacionalni ravni (npr. politike ustrezne telesne dejavnosti, športa, prehranjevanja, enakopravnega vključevanja obeh spolov itd.).

Vsako leto na podlagi ŠVK meritev, ki jih opravijo posamezne šole, in obdelanih podatkov na nacionalni ravni raziskovalna skupina na Fakulteti za šport pripravi letno poročilo o vključenih šolarjih in njihovih telesnih in gibalnih značilnostih ter naredi primerjave s predhodno analiziranim šolskim letom. Izdelani so tudi trendi deleža gibalno zelo in manj učinkovitih šolarjev v posameznih regijah ter nacionalna in regijska primerjava prehranjenosti šolarjev.

V aprilu 2015 smo poskusno izvedli projekt SLOfit študent, ki je pomenil poskus nadaljevanja SLOfit sistema ali športnovzgojnega kartona v odraslo dobo. V poročilu SLOfit študent je opis celotnega projekta in predstavitev telesnega fitnesa študentov v primerjavi z dijaki 4. letnikov in v primerjavi s telesnim fitnesom študentov izpred več desetletij.

V letu 2021 smo začeli z meritvami SLOfit odrasli znotraj katerih zbiramo tudi longitudinalne podatke o telesnih zmogljivostih v okviru raziskave SLOfit vseživljenje.