X

Zdravnikov komentar o telesnem in gibalnem razvoju je zlata vreden

Nedvomno ima zdravnikovo mnenje veliko veljavo in s tem močan vpliv na naše vedenje. S sistemom SLOfit smo omogočili boljše sodelovanje zdravnika z učiteljem športne vzgoje ter s šolarjem in njegovimi starši in odprli možnost za celosten pristop k zdravju šolarjev.

 


SODELOVANJE Z UČITELJEM

Ena izmed večjih ovir za bolj učinkovito zmanjševanje tistih zdravstvenih tveganj šolarjev, ki so povezana s prekomerno telesno maso, telesno nedejavnostjo in nizko gibalno učinkovitostjo, je zelo skromno sodelovanje med šolami in zdravstvenimi domovi. To sodelovanje je navadno omejeno na redne sistematske preglede, katerim pa ne sledi ustrezna analiza stanja in usklajevanje ukrepov za izboljšanje stanja.
 

Ključni pogoj za vpeljavo učinkovitih intervencij na ravni posameznega otroka ali šole je dobra komunikacija med učitelji posamezne šole in pooblaščenimi zdravniki.

Zaradi tega smo razvili sistem Moj SLOfit, ki bo pripomogel k izboljšanju tega problema.

Primer sodelovanja v sklopu projektu Uživajmo v zdravju
 • Pooblaščeni zdravnik kot vodja zdravstvenega tima in pooblaščeni učitelj športne vzgoje posamezne šole se v začetku šolskega leta srečata, na sestanku pa učitelj predstavi stanje na šoli z vidika deleža učencev s prekomerno telesno maso ter deleža gibalno neučinkovitih otrok.
 • Zdravnik pregleda zdravstvene podatke teh otrok, nato pa se z učiteljem športne vzgoje dogovorita o usklajenem delovanju glede priporočil za telesno vadbo pri urah športne vzgoje in vključevanju posameznih otrok v posebno dopolnilno vadbo.
 • Nekatere izmed teh otrok zdravnik napoti v nadaljnjo obravnavo v zdravstvenem domu, npr. v delavnice za hujšanje in druge potrebne programe, ki jih vodijo člani zdravstvenega tima.

Priročnik za izpeljavo dejavnosti na podorčju gibanja in prehrane.

Priporočilo namesto opravičila

SLOfit podatki dajo zdravniku, ob boljši informiranosti o razvoju otroka, tudi osnovo za pisanje priporočil namesto opravičil od pouka športne vzgoje. Na osnovi priporočil učitelj športne vzgoje izdela individualni program vadbe.

Tako zagotovimo, da so tudi šolarji z zdravstvenimi posebnosti čim bolj vključeni v proces športne vadbe.


SODELOVANJE S ŠOLARJEM IN NJEGOVIMI STARŠI TER ŠTUDENTI

Zdravnik lahko dostopa do šolarjevih SLOfit podatkov, če so starši oz. mladostnik registrirani uporabniki aplikacije Moj SLOfit in zdravniku prek aplikacije omogočijo vpogled v podatke šolarja. Če niso uporabniki aplikacije Moj SLOfit, mu lahko prinesejo izpis rezultatov ŠVK meritev (to lahko naredijo tudi študenti).

Zdravnik s svojim strokovnim mnenjem starše najučinkoviteje:

 • spodbudi k spremembi življenjskega sloga otroka ali
 • pa jih pomiri in opogumi za nadaljevanje športnega udejstvovanja in zdravih prehranjevalnih navad.

Zdravnik po pregledu SLOfit podatkov svoja opažanja združi z informacijami iz zdravstvenega kartona. Tako lahko:

 • napiše priporočila o vadbi iz vidika zdravstvenih omejitev (npr. vadba po rehabilitaciji poškodbe) ali priporočil (npr. posebna vadba za pravilno telesno držo) namesto opravičila od vadbe pri pouku športne vzgoje,
 • predlaga staršem vključitev v dopolnilne gibalne dejavnosti otroka v dogovoru s šolo ali zunaj nje,
 • pri gibalno nadarjenih otrocih svetuje staršem glede določenih omejitev, saj lahko obstajajo zdravstvene omejitve za vključitev v naporne treninge,
 • svetuje staršem o primerni prehrani,
 • napoti otroka v posebno zdravstveno obravnavo,
 • se odloči za nadaljnje preiskave zdravstvenega stanja,
 • vsakoletno spremlja telesni in gibalni razvoj otroka ter po potrebi intervenira.