X

Pogosta vprašanja in odgovori

Preden nam zastavite dodatno vprašanje, preverite, če se odgovor že nahaja na našem seznamu pogostih vprašanj in odgovorov. Seznam bomo še dopolnjevali. 

Kako se lahko prijavim v Moj SLOfit?
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. Za vstop v aplikacijo mora starš podpisati soglasje, da nam lahko šola posreduje vaš e-naslov, na katerega vam posredujemo podatke za dostop do vašega uporabniškega računa.
More >
Zakaj se ne morem prijaviti v Moj SLOfit?
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. V prihodnje želimo ponuditi dostop vsem, zato lahko oddate vaše povpraševanje za dostop do aplikacije preko spletnega obrazca.
More >
Sem študent, želel bi se vključiti v SLOfit tudi po končani srednji šoli, pa ne vem, kje in kako?
Če fakulteta, ki jo obiskuješ, izvaja športno vzgojo, vprašaj učitelja športne vzgoje glede izpeljave SLOfit za aktualno študijsko leto. Če fakulteta ne izvaja SLOfit meritev, se lahko obrneš na Center za univerzitetni šport (CUŠ) Univerze v Ljubljani.
More >
Kako lahko zdravniku pokažem SLOfit rezultate meritev svojega otroka?
Zdravniku lahko pokažete izpis rezultatov športnovzgojnega kartona, ki ga lahko skladno z zakonodajo zahtevate od šole. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev. Če je šola, ki jo obiskuje vaš otrok, vključenav projekt Uživajmo v zdravju, podate soglasje šoli, da do podatkov vašega otroka lahko dostopa šolski zdravnik. Ta bo nato dostopal do teh podatkov prek spletne aplikacije.
More >
Sem starš in si želim opravljati meritve SLOfit – kje in kdaj se je možno meriti?
Za odrasle trenutno še ne potekajo sistematična merjenja, vendar pa predlagamo, da se obrnete na najbližjo osnovno ali srednjo šolo ter se dogovorite, da tam opravite meritve. Svoje rezultate si lahko vpišete v aplikaciji SLOfit študent v svoj uporabniški račun, ki ga odprete v ta namen. Tako lahko vsakoletno ali celo večkrat letno spremljate svoje telesne zmogljivosti.
More >
Sem starš, na spletni strani sem videl, da organizirate tudi predavanja in delavnice. Kdaj bo predavanje potekalo na naši šoli?
Predavanja in delavnice na posameznih šolah potekajo po dogovoru z vodstvi šol. Če je med starši interes za teme naših predavanj, lahko vodstvu šole dajo pobudo za umestitev predavanj ali delavnic v letni delovni načrt šole in izvedbo.
More >
Ali ponujate individualno svetovanje tudi za odrasle?
Odvisno od namena in vaših želja vam lahko na Fakulteti za šport v sodelovanju z drugimi laboratoriji Inštituta za šport ponudimo tudi meritve vaših telesnih zmogljivostih in svetovanje o gibalni vadbi.
More >
Ali so SLOfit podatki mojega otroka vidni na spletu tudi drugim?
Ne, podatki so dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, to so starši, otrok in učitelj. Če podate soglasje, so lahko podatki vidni tudi šolskemu zdravniku. Vsak vpogled v podatke je zabeležen.
More >
Ali imamo starši pravico vpogleda v podatke svojega otroka?
Seveda, starši lahko v šoli svojega otroka pisno zaprosite za vpogled v njegove podatke za vsa leta šolanja, ki vam jih šola nato predloži, najbolje pa je, da se z učiteljem športne vzgoje na šoli tudi dogovorite za sestanek, kjer vam lahko strokovno razloži značilnosti razvoja otroka ter vam svetuje.
More >
Ali visoka centilna vrednost indeksa telesne mase pomeni, da ima moj otrok prekomerno telesno maso?
Običajno da, vendar če ima otrok visoko centilno vrednost indeksa telesne mase, lahko pomeni tudi, da ima veliko nemaščobnega tkiva, torej mišične mase. Ob indeksu telesne mase je treba zato pogledati tudi, kakšna je kožna guba nadlahti in kakšna je gibalna učinkovitost otroka. Če je ob visoki centilni vrednosti kožna guba majhna, gibalna učinkovitost pa visoka, je z vašim otrokom vse v redu in zelo verjetno nima prekomerne telesne mase.
More >
Zakaj so vsako leto enake merske naloge SLOfit?
Merske naloge v SLOfit so enake v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju, ker to omogoča neposredno primerjavo posameznikovih rezultatov o telesnem in gibalnem razvoju od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo. Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.
More >
Kaj je to surova vrednost pri posamezni merski nalogi?
Surova vrednost je rezultat, ki ga posameznik doseže na meritvah. Zapisan je v določenih merskih enotah skladno z navodili pri posamezni merski nalogi (v milimetrih, kilogramih, sekundah, številu ponovitev v časovni enoti).
More >
Kaj pomeni T-vrednost pri posamezni merski nalogi?

T-vrednost je statistična vrednost za lažje ovrednotenje surovih podatkov, ki nam pove, kje znotraj populacije se nahaja rezultat posameznika. Tako lahko primerjamo rezultate več posameznikov različne starosti ali spola, rezultate iz različnih merskih nalog ter rezultate, izmerjene v različnih letih.

T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov), vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši. Vsaki T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši oz. slabši rezultat (to je vidno iz preglednice. Primer: učenka, ki je stara 10 let, je v šprintu dosegla rezultat 10,8 ...

More >
Kaj je XT-vrednost?
XT-vrednost posameznika je povprečna vrednost osmih T-vrednosti, ki prikazujejo posameznikov gibalni status. Imenujemo jo tudi indeks gibalne učinkovitosti, saj je kazalnik naše splošne učinkovitosti gibanja.
More >
Katere vrednosti opredeljujejo zdrav fitnes?
To so T-vrednosti 47,5 in višje oz. 40. centil in višje vrednosti (po alternativnem vrednotenju). Izjema so lahko tiste gibalne naloge, ki merijo gibalne sposobnosti, kjer opažamo medgeneracijski upad zmogljivosti (npr. vesa v zgibi - moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča, tek na 600 m – aerobna moč).
More >
Kaj je razlika med ŠVK (športnovzgojni karton) in SLOfit?
Bistvene razlike ni. SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za športnovzgojni karton. Za razliko od ŠVK želimo znotraj SLOfit pridobiti še soglasja za povezovanje in prikazovanje vsakoletnih podatkov pooblaščenim uporabnikom (staršem, otroku, mladostniku, zdravniku) prek spletne aplikacije Moj SLOfit. Z izrazom SLOfit predstavljamo naš nacionalni projekt v tujini.
More >
 
Niste našli odgovora?

Če na seznamu pogostih vprašanj in odgovorov niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga posredujte preko spletnega obrazca. Vprašanja bomo sicer še dopolnjevali.