X

Pogosta vprašanja in odgovori

Predno nam sami zastavite dodatno vprašanje, preverite, če se odgovor že nahaja na našem seznamu pogostih vprašanj in odgovorov. Seznam bomo še dopolnjevali. 

Bistvene razlike ni. SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za športnovzgojni karton. Za razliko od ŠVK želimo znotraj SLOfit pridobiti še soglasja za povezovanje in prikazovanje vsakoletnih podatkov pooblaščenim uporabnikom (staršem, otroku, mladostniku, zdravniku) prek spletne aplikacije Moj SLOfit. Z izrazom SLOfit predstavljamo naš nacionalni projekt v tujini.
Merske naloge v SLOfit so enake v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju, ker to omogoča neposredno primerjavo posameznikovih rezultatov o telesnem in gibalnem razvoju od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo. Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. Za vstop v aplikacijo mora staršpodpisati soglasje, da nam lahko šola posreduje vaš e-naslov, na katerega vam posredujemo podatke za dostop do vašega uporabniškega računa.
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. V prihodnje želimo ponuditi dostop vsem, zato lahko oddate vaše povpraševanje za dostop do aplikacije preko spletnega obrazca.
Če fakulteta, ki jo obiskuješ, izvaja športno vzgojo, vprašaj učitelja športne vzgoje glede izpeljave SLOfit za aktualno študijsko leto. Če fakulteta ne izvaja SLOfit meritev, se lahko obrneš na Center za univerzitetni šport (CUŠ) Univerze v Ljubljani.
Za odrasle trenutno še ne potekajo sistematična merjenja, vendar pa predlagamo, da se obrnete na najbližjo osnovno ali srednjo šolo ter se dogovorite, da tam opravite meritve. Svoje rezultate si lahko vpišete v aplikaciji SLOfit študent v svoj uporabniški račun, ki ga odprete v ta namen. Tako lahko vsakoletno ali celo večkrat letno spremljate svoje telesne zmogljivosti.
Zdravniku lahko pokažete izpis rezultatov športnovzgojnega kartona, ki ga lahko skladno z zakonodajo zahtevate od šole. Tam so zapisani rezultati vseh predhodnih meritev. Če je šola, ki jo obiskuje vaš otrok, vključenav projekt Uživajmo v zdravju, podate soglasje šoli, da do podatkov vašega otroka lahko dostopa šolski zdravnik. Ta bo nato dostopal do teh podatkov prek spletne aplikacije.
Predavanja in delavnice na posameznih šolah potekajo po dogovoru z vodstvi šol. Če je med starši interes za teme naših predavanj, lahko vodstvu šole dajo pobudo za umestitev predavanj ali delavnic v letni delovni načrt šole in izvedbo.
Odvisno od namena in vaših želja vam lahko na Fakulteti za šport v sodelovanju z drugimi laboratoriji Inštituta za šport ponudimo tudi meritve vaših telesnih zmogljivostih in svetovanje o gibalni vadbi.
Ne, podatki so dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, to so starši, otrok in učitelj. Če podate soglasje, so lahko podatki vidni tudi šolskemu zdravniku. Vsak vpogled v podatke je zabeležen.
Seveda, starši lahko v šoli svojega otroka pisno zaprosite za vpogled v njegove podatke za vsa leta šolanja, ki vam jih šola nato predloži, najbolje pa je, da se z učiteljem športne vzgoje na šoli tudi dogovorite za sestanek, kjer vam lahko strokovno razloži značilnosti razvoja otroka ter vam svetuje.
Surova vrednost je rezultat, ki ga posameznik doseže na meritvah. Zapisan je v določenih merskih enotah skladno z navodili pri posamezni merski nalogi (v milimetrih, kilogramih, sekundah, številu ponovitev v časovni enoti).

T-vrednost je statistična vrednost za lažje ovrednotenje surovih podatkov, ki nam pove, kje znotraj populacije se nahaja rezultat posameznika. Tako lahko primerjamo rezultate več posameznikov različne starosti ali spola, rezultate iz različnih merskih nalog ter rezultate, izmerjene v različnih letih.

T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov), vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši. Vsaki T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši oz. slabši rezultat (to je vidno iz preglednice. Primer: učenka, ki je stara 10 let, je v šprintu dosegla rezultat 10,8 sekund. Njena T-vrednost rezultata je T60. V celotni generaciji je od tega rezultata torej nižjih (boljših) 18,4% rezultatov.

Običajno da, vendar če ima otrok visoko centilno vrednost indeksa telesne mase, lahko pomeni tudi, da ima veliko nemaščobnega tkiva, torej mišične mase. Ob indeksu telesne mase je treba zato pogledati tudi, kakšna je kožna guba nadlahti in kakšna je gibalna učinkovitost otroka. Če je ob visoki centilni vrednosti kožna guba majhna, gibalna učinkovitost pa visoka, je z vašim otrokom vse v redu in zelo verjetno nima prekomerne telesne mase.
XT-vrednost posameznika je povprečna vrednost osmih T-vrednosti, ki prikazujejo posameznikov gibalni status. Imenujemo jo tudi indeks gibalne učinkovitosti, saj je kazalnik naše splošne učinkovitosti gibanja.
To so T-vrednosti 47,5 in višje oz. 40. centil in višje vrednosti (po alternativnem vrednotenju). Izjema so lahko tiste gibalne naloge, ki merijo gibalne sposobnosti, kjer opažamo medgeneracijski upad zmogljivosti (npr. vesa v zgibi - moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča, tek na 600 m – aerobna moč).
 
Niste našli odgovora?

Če na seznamu pogostih vprašanj in odgovorov niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga posredujte preko spletnega obrazca. Vprašanja bomo sicer še dopolnjevali.