X

Člani SLOfit ekipe

SLOfit ekipo sestavljajo mednarodno uveljavljeni raziskovalci iz Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani, Zavoda Fitlab in Kineziološke fakultete na Univerzi v Zagrebu.

Skrbniki sistema SLOfit so: izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. dr. Marjeta Kovač, doc. dr. Bojan Leskošek in prof. dr. Gregor Jurak.


Gregor Starc

izr. prof. dr. Gregor Starc

gregor.starc@fsp.uni-lj.si

Docent na Fakulteti za šport, kjer predava predmete Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine in Antropološki temelji športa in športne vzgoje, sodeluje pa tudi pri izvedbi drugih predmetov in deluje kot vodja Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja. Je vodja nacionalnega sistema SLOfit, v mednarodnem prostoru pa deluje kot svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije na področju debelosti in telesne dejavnosti otrok. Raziskovalno povezuje področji socialne in fizične antropologije, največ pa se ukvarja s proučevanjem družbenih, kulturnih in bioloških determinant telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine.


Gregor Jurak

prof. dr. Gregor Jurak

gregor.jurak@fsp.uni-lj.si

Redni profesor na Univerzi v Ljubljani in nosilec več predmetov na Fakulteti za šport. Raziskovalno se ukvarja z gibalno dejavnostjo otrok, njihovim telesnim in gibalnim razvojem, didaktiko športne vzgoje in nekaterimi vidiki športnega menedžmenta. Prof. Gregor Jurak vodi oz. je vodil več evropskih projektov na nacionalni ravni, med drugimi CrowdHEALTH, SportGO, Sport in 3D, Sustainable management of sport facilities, EUPASMOS in EuPEO, Deluje v različnih delih slovenskega športa in je povezan z uveljavljanjem nekaterih sistemskih rešitev v njem: je prvi avtor aktualnega nacionalnega programa športa, vzpostavil je poslovodenje Fundacije za šport, sodeloval pri informacijskih rešitvah v športu in pri vzpostavitvi sistema učenja plavanja. Mednarodno je dejaven v GOFPeP (globalnem forumu za športno vzgojo), FIEP (svetovnem združenju športnih pedagogov) in CEREPS (evropskem znanstvenem svetu za športno vzgojo).


Marjeta Kovač

prof. dr. Marjeta Kovač

marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si

Redna profesorica na Fakulteti za šport, predstojnica Oddelka za športno vzgojo, predavateljica na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju (predmeti s področja didaktike športne vzgoje). Je prva avtorica veljavnih učnih načrtov za šport/športno vzgojo v osnovni in srednji šoli, članica strokovnega sveta za splošno izobraževanje in strokovnega sveta za šport pri vladi RS, članica IO Zveze društev športnih pedagogov Slovenije. Raziskovalno se ukvarja telesnim in gibalnim razvojem otrok in vplivom na njihovim življenjski slog, kompetencami vzgojiteljic in učiteljev na področju športne vzgoje, zdravstvenimi težavami učiteljev športne vzgoje, didaktičnimi pojavi in nekaterimi vidiki športnega managementa. Sodelovala je pri pripravi različnih strateških dokumentov na področju športa (nacionalni program športa, zakonodaja na področju špota) in športne vzgoje (učni načrti, model zunanjega preverjanja znanja iz športne vzgoje, sistemske rešitve za prostočasne športne programe, šolska športna tekmovanja in učenje plavanja) tako doma kot v tujini (svet Evrope, UNESCO, FIEP).


Bojan Leskošek

doc. dr. Bojan Leskošek

bojan.leskosek@fsp.uni-lj.si

Docent na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer predava statistiko in metodologijo raziskovanja. V projektih ŠVK (in SLOfit) sodeluje že od začetka 80. let prejšnjega stoletja, najprej kot programer in vodja računalniške obdelave podatkov, kasneje pa kot svetovalec pri vsebinskih, zlasti statističnih vprašanjih.


Maja Bučar Pajek

dr. Vedrana Sember

vedrana.sember@fsp.uni-lj.si

Dr. Vedrana Sember je doktorirala na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in je na Fakulteti za šport zaposlena kot raziskovalka in asistentka na predmetu Didaktike. Doktorirala je s področja gibalne aktivnosti, fitnesa, zdravja in učnega uspeha otrok. Leta 2015 je pričela s sodelovanjem na mednarodnem projektu Active Healthy Kids, kjer je tudi leta 2016 zastopala Slovenijo na mednarodni znanstveni konferenci v Bangkoku. Raziskovalno se ukvarja s telesnim in gibalnim razvojem otrok ter njihovo gibalno aktivnostjo. 


Maroje Sorić

doc. dr. Maroje Sorić

maroje.soric@kif.hr

Docent na Kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na povezanost telesne dejavnosti, fitnesa in zdravja, še posebej pri otrocih in adolescentih. V okviru tega področja je objavil niz mednarodno opaznih znanstvenih del in imel številna vabljena predavanja. Njegovo sodelovanje v raziskovalni ekipi SLOfit traja več kot 10 let in se kaže v številnih skupnih raziskovalnih delih. Je tudi eden od avtorjev nacionalnega Akcijskega načrta za preprečevanje in zmanjšanje prekomerne telesne teže v Republiki Hrvaški 2007-2010.


Janko Strel

prof. dr. Janko Strel

janko.strel@gmail.com

Upokojeni profesor Univerze v Ljubljani in ustanovitelj sistema Športnovzgojni karton, danes vse bolj poznanega kot SLOfit. Njegovo bogato poklicno pot zaznamuje prenos raziskovalnih spoznanj v sistemske rešitve, ki jih poznamo še danes (npr. nacionalni program športa, zakon o športu, nacionalne panožne športne šole, športna dvorana pri vsaki osnovni šoli, ŠVK kot obvezna šolska zbirka). Za svoje raziskovalno in strokovno delo na področju športa otrok in mladine je prejel najvišje priznanje svetovnega združenja športnih pedagogov (FIEP), najvišje državno priznanje na področju športa Bloudkovo nagrado in bil decembra 2017 okronan z nazivom Zaslužnega Profesorja Univerze v Ljubljani.  


Shawnda Morrison

asist. dr. Shawnda A. Morrison

shawnda.morrison@fsp.uni-lj.si

Je fiziologinja in deluje na področju srca, ožilja in ergonomije. Njeno raziskovanje je usmerjeno predvsem v adaptacijsko in integrativno fiziologijo človeka v ekstremnih okoljih. Že več kot 20 let raziskuje fiziologijo športne vadbe in sposobnosti športnikov, ki delujejo v ekstremnih okoljih. Za Kanadsko in Evropsko vesoljsko agencijo je vodila kompleksne mednarodne raziskave, kjer je preučevala vplive dolgotrajnega ležanja. Te raziskave so ugotavljale kako kombinacija dejavnikov, kot so telesna nedejavnost, hipoksija in umetna gravitacija učinkujejo na strukturo in delovanje ožilja, spanje, termoregulacijo in ostale kompleksne odzive. Dr. Morrison je tudi pridobila certifikate, ki na njenem področju delovanja veljajo za zlati standard; od leta 2001 je certificirana strokovnjakinja za fiziologijo športne vadbe s specializacijo za dejavnosti visokih zmogljivosti; od leta 2014 pa somnologinja - strokovnjakinja za področje medicine spanja. Nedavno je dr. Morrison vodila skupino, ki je za organizacijo Active Healthy Kids oblikovala poročilo o telesni dejavnosti otrok v Sloveniji (v izvedbah Global Matrix 2.0 in 3.0). Je ustanovni član sorodne organizacije Active Healthy Kids Slovenija, ustanovljene leta 2016.


Janko Strel

dr. Saša Đurić

sasa.djuric@fsp.uni-lj.si

Dr. Saša Đurić je zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja s telesnim in gibalnim razvojem ter z gibalno dejavnostjo otrok. Doktoriral je na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Beogradu na področju mehanskih lastnosti mišic. Njegove delovne iskušnje obsegajo vodjenje študentskega sveta, treniranja začetnih in profesionalnih športnikov in raziskovalno delo na univerzi. Objavil je več kot 20 znanstvenih člankov v najbolje uvrščenih znanstvenih revijah in mednarodnih konferencah.  


Kaja Meh

Kaja Meh, mag. psih.

kaja.meh@fsp.uni-lj.si

Raziskovalka in doktorska študentka na Fakulteti za šport. Je magistra psihologije, magistrirala je s področja športne psihologije in dvojne kariere športnikov. Ekipi se je pridružila leta 2018 in aktivno sodeluje pri projektih EUPASMOS in SLOfit.


Žan Luca Potočnik

Žan Luca Potočnik, prof. šp. vzg.

zan-luca.potocnik@fsp.uni-lj.si

Mladi raziskovalec, zaposlen na Fakulteti za šport, po izobrazbi prof. šp. vzg.. Diplomiral je iz primerjave merilnikov za spremljanje porabe energije, za magistrsko nalogo pa analiziral longitudinalne spremembe v telesni dejavnosti slovenskih otrok. Na doktorskem študiju raziskuje intervencije na področju telesne dejavnosti. Kot član ekipe SLOfit sodeluje tudi v drugih raziskovalnih projektih vezanih na telesno dejavnost in telesni fitnes otrok.


Jaka Kramaršič

Jaka Kramaršič, mag. kin.

jaka.kramarsic@fsp.uni-lj.si

Magister kineziologije, raziskovalec na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistral iz področja zmanjševanja poškodb pri plavalcih (kineziološki model). Ekipi se je pridružil oktobra 2019, kjer sodeluje pri najrazličnejših projektih.