X

Evropski projekt STOP

  • 15. 03. 2018 14:59:00
  • Nazaj
Evropski projekt STOP

Projekt STOP je štiriletni Horizont 2020 projekt, katerega osnovni cilji so:

a)       Identificiranje celovitega nabora kazalnikov in izdelava merskega okvira za redno spremljanje ustreznih dimenzij debelosti pri otrocih, njenih dejavnikov in ukrepov za reševanje tega vprašanja v vseh evropskih državah;

b)      Izdelava orodij za podporo politikam, ki zagotavljajo praktične smernice in rešitve za načrtovanje in izvajanje učinkovitih in trajnostnih politik in ukrepov, na ravni vlad in zainteresiranih javnosti v zasebnem sektorju;

c)       Nov, več-resorski okvir, ki temelji na znanstvenih dokazih in omogoča ter spodbuja skupno razumevanje in reševanje problemov ključnih akterjev, pri čemer se opira na strukturiran proces kognitivnega kartiranja in simulacij politik, ki jih potrjujejo do sedaj dostopni empirični podatki.

STOP želi ustvariti okolje za pravočasne, temeljite in politično pomembne ukrepe za preprečevanje otroške debelosti v vseh evropskih državah ter oblikovati nove, med-disciplinarne dokaze o vlogi ključnih okoljskih dejavnikov debelosti pri otrocih na podlagi analiz večdimenzionalnih meritev na več kohortah otrok v EU, vključno s proučevanjem epigenetskih in bioloških mediatorjev debelosti. Hkrati želi oceniti vpliv politik in ukrepov za obravnavanje zdravstvenih in socialnih vprašanj otrok na stanje debelosti v tej populaciji.

Projekt STOP združuje vrsto ključnih akterjev v zdravstvenem in prehranskem sektorju za ustvarjanje znanstveno utemeljenih in politično pomembnih dokazov o dejavnikih, ki so prispevali k širjenju debelosti pri otrocih v evropskih državah in o učinkih alternativnih možnosti politik, ki so na voljo za reševanje problema. V tem okviru je Fakulteta za šport skupaj s Kineziološko fakulteto iz Zagreba prevzela naloge delovnega paketa, ki se edini ukvarja z vlogo telesne dejavnosti pri preprečevanju otroške debelosti. V tem delovnem paketu bomo opravili naslednje naloge:

1.       izvedli bomo sistematični pregled dokazov o učinkovitosti intervencij na področjih telesne dejavnosti, telesne zmogljivosti in sedentarnega obnašanja;

2.       ovrednotili bomo obstoječe politike za spodbujanje dejavnega transporta in urejanja urbanega okolja za spodbujanje telesne dejavnosti;

3.       izvedli bomo študijo primera slovenske intervencije Zdrav življenjski slog in ocenili njegovo učinkovitost v preprečevanju otroške debelosti;

4.       ocenili bomo možnosti uvedbe intervencij, podobnih Zdravemu življenjskemu slogu, tudi v drugih evropskih državah.