X

Okrožnica MIZŠ srednjim šolam, da posredujejo Fakulteti za šport podatke ŠVK

  • 6. 10. 2021 07:06:00
  • Nazaj
Okrožnica MIZŠ srednjim šolam, da posredujejo Fakulteti za šport podatke ŠVK

Nekatere srednje šole so prejele nenavadno mnenje Nives Počkar iz društva ravnateljev srednjih šol, ki kaže na napačno razumevanje sklepanja pogodb o obdelavi ŠVK podatkov med Fakulteto za šport in šolami. Nives Počkar namreč srednjim šolam svetuje, da naj ne podpišejo s Fakulteto za šport pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in posredovanju ŠVK podatkov, čeprav je MIZŠ septembra izdalo okrožnico, s katero srednje šole poziva prav k temu. S to pogodbo fakulteta srednjim šolam zagotavlja ustrezno povratno informacijo o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki jih morajo šole zagotoviti dijakom skladno s področno zakonodajo - točka 42/I člena ZGim oz. 5. točka 86/I člena ZPSI. Naloga šol namreč ni, da zgolj zbirajo te osebne podatke, temveč da jih obdelajo in uporabijo za načrtovanje in izvedbo pouka. To je vidno tudi iz učnega načrta za športno vzgojo. Za namen podajanja povratne informacije (storitev fakultete za šole) morajo biti osebni podatki identificirani, medtem ko za nacionalno analizo (storitev fakultete za MIZŠ) fakulteta naredi na ananonimiziranih podatkih.

Nadalje, s to pogodbo šole ne pristopajo k SLOfit. Šole, ki želijo brezplačno podporo z aplikacijo Moj SLOfit, podpisujejo drugačno pogodbo. Pogodba za Moj SLOfit šolam namreč omogoča brezplačni vnos, čiščenje in obdelavo ŠVK podatkov prek navedene aplikacije (nekatere šole sedaj plačujejo drugim ponudnikom za tovrstno storitev) ter med drugim omogoča tudi staršem in dijakom dostop do teh podatkov prek te aplikacije. Vendar pa tudi s to pogodbo šole ne pošiljajo podatkov v zbirko SLOfit. Ta zbirka namreč nastane na podlagi izrecnega soglasja starša oz. polnoletnega dijaka, da se podatki ŠVK prenesejo v zbirko SLOfit.

Za zaključek velja poudariti, da Fakulteta za šport šolam ne more posredovati povratne informacije o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov brez podpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Podatki, ki jih predlaga Nives Počkar kot tiste, ki bi jih naj posredovale šole Fakulteti za šport (letnik šolanja, spol, rezultati meritev), namreč ne omogočajo ustrezne povratne informacije.

Športne pedagoge pozivamo, da pojasnijo ravnateljem pomen podpisa pogodbe ter čim prej posredujejo fakulteti ŠVK podatke, v kolikor tega še niso storile. Če šole tega ne storijo, morajo skladno z zakonsko ureditvijo same zagotoviti obdelavo zbranih podatkov in seznaniti dijake s povratnimi informacijami. Vsekakor je sodelovanje s Fakulteto za šport na tej točki preprosta in racionalna rešitev. Iz poročila, ki ga bomo posredovali MIZŠ bo med drugim vidno tudi, katere šole niso posredovale podatkov.

Do okrožnice lahko dostopate tukaj.