X

Navodila za izpeljavo in administracija SLOfit

V vsaki šoli ravnatelj določi koordinatorja za SLOfit – učitelja športne vzgoje, ki poskrbi za vsakoletno pridobivanje soglasij, organizacijo meritev, pošiljanje podatkov na Fakulteto za šport in izročitev osebnih kartonov devetošolcem. Pri izpeljavi vseh stvari seveda sodelujejo tudi ostali učitelji športne vzgoje in učitelji razrednega pouka.

ORGANIZACIJA MERITEV SLOfit

Video

NAVODILA ZA IZPELJAVO SLOfit

Tukaj lahko brezplačno dostopate do knjige Športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011), kjer so opisana vsa navodila za izpeljavo SLOfit sistema:

  • podroben opis merskih nalog,
  • najpogostejše napake pri izvajanju,
  • vse o organizaciji meritev,
  • varstvo osebnih podatkov,
  • primere, kako na podlagi SLOfit rezultatov načrtovati vadbene programe.

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KAJ OBSEGA ADMINISTRACIJA SLOfit NA ŠOLI?

A) Zbiranje soglasij

OSNOVNA ŠOLA

  • Soglasja staršev je potrebno zbrati v 1. razredu za celotno trajanje šolanja. 
  • Priporočamo, da soglasja pridobite ob začetku šolskega leta.
  • Vsako leto povabite starše osnovnošolcev, ki svojega otroka niso vključili v meritve ob začetku šolanja, da to storijo v kasnejših letih.

 

SREDNJA ŠOLA

  • Soglasja dijakov je potrebno treba zbrati vsako leto posebej.
  • Priporočamo, da vsakoletna soglasja pridobite na urah športne vzgoje v tednu pred organizacijo meritev. ​
B) Hranjenje soglasij

Zbrana soglasja mora šola hraniti ves čas šolanja, ne glede na to, ali je soglasje pozitivno ali negativno. Starši učencev v OŠ lahko soglasje kadarkoli tudi prekličejo. V OŠ šola soglasje za učenca uniči eno leto po tem, ko učenec zaključi šolanje, v SŠ pa se soglasja hranijo trajno.

 

C) Vodenje osebnih kartonov

Vsak učenec ali dijak ima svoj osebni karton, v katerega se vsako leto vpisujejo rezultati meritev SLOfit. Te kartone je treba hraniti v ognjevarni omari ločeno po oddelkih.

V času meritev učitelji osebne kartone razdelite učencem ali dijakom, na vsaki merilni postaji pa se vpiše dosežen rezultat v tistem šolskem letu.

Po izvedenih vpisih rezultatov za posamezno leto učitelji vsak osebni karton ožigosate in podpišete, s čimer jamčite za verodostojnost podatkov.

  

Ko šola s Fakultete za šport prejme obdelane podatke na zbirniku, učenci oz. dijaki na uri športne vzgoje vpišejo T-vrednosti svojih rezultatov na hrbtno stran osebnega kartona.

Osebni karton je uradni dokument, ki ga lahko kupi le šola v centrali DZS – obrazec 1,31.

V OŠ ima vsak otrok dva osebna kartona, v SŠ pa enega.

Ob zaključku šolanja mora šola učencu ali dijaku izročiti njegov osebni karton. Priporočamo izročitev skupaj s spričevalom. Ob prepisu učenca ali dijaka na drugo šolo mora šola poskrbeti tudi za prenos osebnega kartona na novo šolo.

 

D) Vodenje zbirnikov podatkov

Po izvedenih meritvah učitelji poskrbijo za vnos podatkov iz osebnih kartonov na zbirnike, ki so lahko v elektronski tabelarni obliki ali v obliki spletne zbirke (npr. v sistemu e-asistent ali LoPolis). Zbirniki se izpolnijo za vsak oddelek posebej in jih je treba v obliki zgoščenke poslati na Fakulteto za šport na naslov:

Fakulteta za šport
- Zaupno SLOfit -
Gortanova 22
1000 Ljubljana.

  

Zbirnike je mogoče poslati tudi po elektronski pošti na naslov: gregor.starc@fsp.uni-lj.si. V tem primeru je treba datoteke zaščititi z geslom.

Ko na Fakulteti za šport obdelamo podatke v zbirnikih, pošljemo tiskano verzijo obdelanih zbirnikov na šolo. T-vrednosti in XT-vrednost iz zbirnikov učenci oz. dijaki vsako leto vrišejo na hrbtno stran svojega osebnega kartona.

V OŠ mora šola zbirnik posameznega oddelka uničiti eno leto po tem, ko je ta oddelek zaključil šolo, v SŠ pa se zbirniki hranijo trajno.