X

Vlagatelji v našo skupno prihodnost

Sistem SLOfit deluje s skromnim proračunom. Delovanje SLOfit zagotavljajo financerji, partnerji in prostovoljno delo SLOfit ekipe, razvoj novih zamisli pa se financira projektno. Načrtujemo, da bomo v prihodnje okrepili sodelovanje z obstoječimi partnerji in financerji ter pridobili še nekatere nove.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vsakoletni sofinancer zbiranja, čiščenja in analiziranja podatkov (povratna informacija) na ravni posameznika, oddelka, šole in celotne države. Ministrstvo je pristojno tudi za sistemsko ureditev delovanja SLOfit.


Agencija za raziskovalno dejavnost RS sofinancira raziskovalno dejavnost, ki je podlaga za opredelitev zdravstvenega tveganja v sistemu SLOfit, znotraj programske skupine Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije (P5-0142). V letih 2018-2020 je sofinancirala tudi pripravo poročilnih sistemov iz sistema SLOfit, ki so sedaj na voljo staršem, mladostnikom in šolam.


              

Iz Norveškega mehanizma je prek Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v letih 2015 in 2016 sofinanciran projekt Uživajmo v zdravju, znotraj katerega so poskusno dosegljivi podatki SLOfit staršem, mladostnikom in zdravnikom.


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je osrednja športna organizacija v Sloveniji, ki prek svojih dejavnosti podpira SLOfit. Prizadeva si tudi za vzpostavitev modela diagnosticiranja športno nadarjenih otrok in njihovega usmerjanja v kakovostne športne organizacije v lokalnem okolju.


Zveza društev športnih pedagogov Slovenije je krovna organizacija športno izobraženih strokovnjakov v Sloveniji. Učitelji športne vzgoje so ključni izvajalci meritev, zato je zveza pomemben partner pri obveščanju in strokovnih razpravah o SLOfit.


Zavod za šport RS Planica je javni zavod na področju športa, ki se med drugim ukvarja z nacionalnimi programi na področju športa otrok in mladine ter informatiko v športu. Dejavnosti zavoda se v mnogih točkah stikajo z dejavnostmi SLOfit (npr. potrebna diagnostika za ugotavljanje učinkov projekta Zdrav življenjski slog)