X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Priložnost za sodelovanje v raziskavi

  • 20.9.2018 8:31:00
  • Nazaj
Priložnost za sodelovanje v raziskavi

Projekt EUPASMOS je dvoletni Erasmus + projekt, financiran iz strani Evropske komisije (št. 2017-3322/001/001), katerega osnovni cilj je oblikovati sistem spremljanja telesne dejavnosti in športa odraslih, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive tovrstne podatke v državah članicah Evropske unije. To lahko prispeva k boljšemu razvoju oblikovanja, izvajanja in vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti politik za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje v posameznih državah. Zaradi možnega vpliva na razvoj politik na tem področju projekt podpirajo Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska komisija, kakor tudi nekatere nevladne organizacije na področju spodbujanja telesne dejavnosti (TAFISA).  

 

Slovenski vzorec bomo oblikovali na podlagi razširjenih družin šolarjev in sicer tako, da bomo vanj zajeli 11-18 letne šolarje/šolarke in njihove brate in/ali sestre, starše ter največ dva od starih staršev. Meritve bodo potekale tako, da bodo vsi člani družine prišli ob dogovorjenem času na šolo, kjer jim bomo namestili merilnike, razložili njihovo uporabo ter opravili z njimi intervju. To bo trajalo približno eno uro. Merilnik pospeška je naprava, ki na ne-invaziven način – na podlagi premikov telesa – izračuna porabo energije telesa in je ob tem nemoteča. Na ta način želimo pridobiti objektivno izmerjene podatke o telesni dejavnosti. Zato bodo po njihovi namestitvi vsi člani družine nepretrgoma dan in noč (izjema je tuširanje ali druge vodne dejavnosti; naprave niso moteče za spanje) nosili merilnik in se pri tem vedli kot običajno (namen je, da se ugotovi njihov običajni vzorec gibanja!). Vsak dan bodo v predhodno pripravljen dnevnik zabeležili svoje dejavnosti. Po tednu dni nošenja naprave bo sledilo novo dogovorjeno srečanje na šoli. Takrat bomo pobrali merilnike in dnevnike, opravili intervjuje (tedenski priklic telesne dejavnosti) in izvedli antropometrične meritve sodelujočih (višina, masa, obseg trebuha), odrasli pa bodo lahko glede na izbiro opravili tudi gibalne naloge, na podlagi katerih jim bomo dali povratno informacijo o njihovem telesnem fitnesu (vesa v zgibi, predklon sede, dotikanje plošč z roko, premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, tek ali hoja na 600m). To srečanje bo trajalo dobro uro. Po nekaj tednih, ko bomo analizirali podatke, bomo vsem sodelujočim posredovali pisno poročilo s povratno informacijo o njihovi telesni dejavnosti. Izbranim šolam ter vključenim staršem bomo omogočili tudi prednost pri uporabi aplikacije Moj SLOfit (www.slofit.org), ki omogoča spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otroka. 

Pogoj za vključitev v projekt je sodelovanje cele razširjene družine: otrok (poleg vašega sedmo- oz. devetošolca še njegova sestra ali brat, če je starejša/starejši od 11 let), staršev (če je mogoče oba starša) in starih staršev (če je mogoče, najmanj eden in največ dva)!

Prijavite se lahko na e-mail naslov: vedrana.sember@fsp.uni-lj.si